Thỏa thuận dịch vụ

Chính sách điều khoản và điều kiện
Các Điều khoản Dịch vụ này được áp dụng cho trang web của chúng tôi www.alcatrazcruises.comvà các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi (được gọi chung trong các Điều khoản Dịch vụ này là "Dịch vụ"). Dịch vụ được cung cấp cho bạn bởi [Alcatraz City Cruises, LLC] (được đề cập trong các Điều khoản dịch vụ này là "Công ty", "chúng tôi", "chúng tôi" và "của chúng tôi"). Các Điều khoản Dịch vụ này bao gồm các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ và việc bạn sử dụng Dịch vụ cấu thành việc bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này.

Thông báo về giải quyếttranh chấp: Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản chi phối cách giải quyết khiếu nại của bạn và chúng tôi đối với nhau (xem Phần 7 bên dưới), bao gồm thỏa thuận và nghĩa vụ phân xử tranh chấp, tùy thuộc vào ngoại lệ hạn chế, yêu cầu bạn gửi khiếu nại chống lại chúng tôi để ràng buộc trọng tài trừ khi bạn chọn không tham gia theo Mục 7 (e). Trừ khi bạn từ chối trọng tài: (a) bạn sẽ chỉ được phép theo đuổi các khiếu nại chống lại chúng tôi trên cơ sở cá nhân, không phải là một phần của bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng tập thể hoặc đại diện nào và (b) bạn sẽ chỉ được phép tìm kiếm cứu trợ (bao gồm tiền tệ, lệnh và bồi thường tuyên bố) trên cơ sở cá nhân và trong trọng tài.

1. Đại diện khẳng định về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Khi bạn truy cập, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng: (a) thông tin bạn gửi là trung thực và chính xác; (b) việc bạn sử dụng Dịch vụ và việc bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên Dịch vụ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, (c) nếu bạn mua vé hoặc đặt chỗ thông qua Dịch vụ: (i) bạn đang đặt chỗ hoặc mua vé áp dụng thay mặt cá nhân hoặc thay mặt cho bạn bè và/hoặc gia đình cá nhân của bạn, (ii) thông tin thanh toán bạn cung cấp và tên, địa chỉ, số điện thoại và số thẻ thanh toán liên quan có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân và / hoặc liên hệ với bạn và (iii) địa chỉ email bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc đặt chỗ hoặc mua hàng là duy nhất và cá nhân bạn. Quý khách sẽ không được phép lên phà hoặc các phương thức vận chuyển áp dụng khác liên quan đến đặt chỗ mà quý khách thực hiện thông qua Dịch vụ, trừ khi tại thời điểm lên tàu, quý khách cung cấp giấy tờ tùy thân khớp với tên của cá nhân đã đặt chỗ áp dụng và xuất trình thẻ thanh toán được sử dụng liên quan đến đặt chỗ áp dụng.

2. Cấm sử dụng Dịch vụ. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo sự cho phép rõ ràng của Công ty. Cụ thể, nhưng không giới hạn, bạn không được:

 • mua hoặc đặt trước một số vé cho một sự kiện hoặc hoạt động vượt quá giới hạn đã nêu cho sự kiện hoặc hoạt động đó hoặc thực hiện hơn [10] giao dịch mua hoặc đặt chỗ thông qua Dịch vụ trong bất kỳ khoảng thời gian 72 giờ nào, cho dù thay mặt bạn hoặc thay mặt cho một nhóm;
 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào, chẳng hạn như mua vé với số lượng lớn hoặc để bán lại;
 • sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc hệ thống máy tính tự động nào, bao gồm các tác nhân hoặc bot thông minh, để truy cập trang web hoặc Dịch vụ;
 •  truy cập Dịch vụ từ địa chỉ IP ẩn hoặc địa chỉ IP động;
 • che giấu, che giấu, che khuất hoặc thay thế địa chỉ IP thực tế, tên miền và các thông tin nhận dạng khác được bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ;
 • truy cập dịch vụ từ VPN hoặc sử dụng máy chủ proxy để tìm kiếm, đặt chỗ, mua hoặc lấy vé thông qua Dịch vụ;
 • can thiệp vào các dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ bằng cách sử dụng vi-rút hoặc bất kỳ chương trình hoặc công nghệ nào khác được thiết kế để phá vỡ hoặc làm hỏng bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào;
 • sửa đổi, sáng tạo các tác phẩm phái sinh từ, thiết kế ngược, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ công nghệ nào được cung cấp thông qua Dịch vụ;
 • can thiệp hoặc làm gián đoạn quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, gửi vi-rút, quá tải, lũ lụt,
  gửi thư rác hoặc viết kịch bản theo cách can thiệp hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Dịch vụ;
 • sử dụng robot, nhện hoặc thiết bị hoặc quy trình khác để mua hàng tự động thông qua Dịch vụ;
 • mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc che giấu danh tính của bạn bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ e-mail hoặc tên giả mạo hoặc thông tin liên lạc;
 • phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép
  bất kỳ Tài liệu nào hoặc thực thi các giới hạn về việc sử dụng Dịch vụ hoặc Tài liệu; hoặc
 • hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm bởi các Điều khoản Dịch vụ này.

3. Điều khoản mua hàng.

 • Đặt lệnh; Thay đổi. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Dịch vụ đều không được xác nhận cho đến khi bạn nhận được e-mail hoặc xác nhận bằng văn bản từ Công ty. Bất kỳ thay đổi nào bạn có thể muốn thực hiện liên quan đến bất kỳ giao dịch mua nào mà bạn thực hiện thông qua Dịch vụ phải được yêu cầu thông qua Công ty và không phải là nhà cung cấp bên thứ ba của các dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã mua, nếu có. Bạn có thể liên hệ với Công ty theo số [email protected] hoặc 415.981.7625 để yêu cầu thay đổi đặt phòng được thực hiện thông qua Dịch vụ. Mọi thay đổi được yêu cầu đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có thể thực hiện thay đổi được yêu cầu.
 • Hủy bỏ; Chính sách hoàn tiền. Nếu bạn muốn hủy giao dịch mua bạn thực hiện thông qua Dịch vụ, bạn phải liên hệ với Công ty theo số [email protected] hoặc 415.981.7625. Nếu bạn hủy đặt phòng mà bạn đã thực hiện thông qua Dịch vụ bảy mươi hai (72) giờ trở lên trước ngày đặt phòng, khoản thanh toán của bạn cho đặt phòng đó sẽ được hoàn lại đầy đủ. Nếu bạn hủy đặt chỗ mà bạn đã thực hiện thông qua Dịch vụ ít hơn bảy mươi hai (72) giờ trước ngày đặt chỗ, bạn sẽ không được hoàn lại tiền cho đặt chỗ đó, trừ khi Công ty có thể bán lại vé của bạn và Công ty sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, bán lại vé của bạn. Nếu bạn đã mua Đảm bảo và bạn hủy đặt chỗ mà bạn đã thực hiện thông qua Dịch vụ hai mươi bốn (24) giờ trở lên trước ngày đặt phòng, khoản thanh toán của bạn cho đặt phòng đó sẽ được hoàn lại đầy đủ, trừ đi chi phí đảm bảo. Nếu bạn hủy đặt chỗ mà bạn đã thực hiện thông qua Dịch vụ trước hai mươi bốn (24) giờ trước ngày đặt chỗ, bạn sẽ không được hoàn lại tiền cho đặt chỗ đó, trừ khi Công ty có thể bán lại vé của bạn và Công ty sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, bán lại vé của bạn. Việc hoàn tiền áp dụng sẽ được xử lý trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu hủy của bạn. Chúng tôi cũng sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp an ninh, an toàn hoặc đóng cửa tương tự khiến chúng tôi không thể thực hiện đặt phòng của bạn. Trong trường hợp chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ đã mua vì bất kỳ lý do gì, nghĩa vụ duy nhất của chúng tôi là hoàn trả giá mua mà bạn đã thanh toán cho dịch vụ hiện hành. Hoàn lại tiền sẽ không được cung cấp do các dự án xây dựng trên Alcatraz Island hoặc kết quả đóng cửa không gian nội thất, chẳng hạn như Alcatraz Island Cellhouse. Tiền hoàn lại sẽ không được cung cấp vì các nhiệm vụ y tế được thực hiện bởi COVID-19 từ Thành phố và Quận San Francisco, hoặc Tiểu bang California, ảnh hưởng đến sự sẵn có của các phần của tour du lịch Alcatraz Island, như được mô tả tại thời điểm mua vé.
 • Giá cả. Giá được liệt kê trên Dịch vụ là mỗi người, trừ khi có quy định khác. Các mức giá này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, cho đến khi việc mua hàng của bạn được Công ty xác nhận. Giá được xác nhận tại thời điểm mua được vinh danh vào ngày đặt phòng. Giá niêm yết không bao gồm tiền boa hoặc tiền thưởng, bảo hiểm cá nhân, các mặt hàng có tính chất cá nhân hoặc bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào không được liệt kê như được bao gồm trong Dịch vụ. Thanh toán đầy đủ bằng thẻ thanh toán là cần thiết để mua dịch vụ hoặc sản phẩm thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không tính phí dịch vụ để xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng.

4. Quản lý dịch vụ của chúng tôi; Hành vi sai trái của người dùng

 1. Quyền quản lý dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không thực hiện nghĩa vụ: (i) giám sát hoặc xem xét Dịch vụ vì vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này và tuân thủ các chính sách của chúng tôi; (ii) báo cáo cho các cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai vi phạm Các Điều khoản Dịch vụ này; (iii) từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc sự sẵn có của Dịch vụ nếu bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này, luật pháp hoặc bất kỳ chính sách nào của chúng tôi; (iv) quản lý Dịch vụ theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và bên thứ ba hoặc để tạo điều kiện cho hoạt động đúng đắn của Dịch vụ; và/hoặc (v) sàng lọc người dùng của chúng tôi hoặc cố gắng xác minh các tuyên bố của người dùng của chúng tôi.
 2. Quyền chấm dứt người dùng của chúng tôi. Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, từ chối truy cập và sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì cả, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước nào có trong các Điều khoản Dịch vụ này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

5. Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Tất cả nội dung trên Dịch vụ ("Tài liệu") và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo có trên Dịch vụ, đều thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi và phải tuân theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo luật pháp Hoa Kỳ và nước ngoài và các công ước quốc tế. Dịch vụ và Tài liệu chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không dành cho khai thác thương mại. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền trong và đối với Dịch vụ và Tài liệu. Nếu bạn tải xuống hoặc in một bản sao của Tài liệu cho mục đích cá nhân của riêng bạn, bạn phải giữ lại tất cả các nhãn hiệu, bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong và trên Tài liệu.

6. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành; Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 • Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành
   (i) Tất cả các tài liệu hoặc vật phẩm được cung cấp thông qua Dịch vụ được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" và "CÓ SẴN", mà không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng cách vận hành Dịch vụ, chúng tôi không tuyên bố hoặc ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận bất kỳ tài liệu hoặc vật phẩm nào có sẵn trên hoặc được Liên kết bởi Dịch vụ hoặc chúng tôi tin rằng bất kỳ tài liệu hoặc vật phẩm nào là chính xác, hữu ích hoặc không gây hại. Chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố về tính chính xác, độ tin cậy, kịp thời hoặc đầy đủ nội dung, thông tin của Dịch vụ hoặc bất kỳ mục hoặc tài liệu nào khác trên Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ là rủi ro duy nhất của bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi và từng nhà quảng cáo, người cấp phép, nhà cung cấp, cán bộ, giám đốc, nhà đầu tư, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các nhà thầu khác từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý liên quan đến Dịch vụ và việc bạn sử dụng Dịch vụ.
   (ii) Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ (A) lỗi, sai sót hoặc không chính xác về nội dung và tài liệu về Dịch vụ, (B) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, bất kỳ bản chất nào, do bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn mua thông qua Dịch vụ, (C) bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép máy chủ bảo mật của chúng tôi và / hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, (D) bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Dịch vụ và / hoặc (E) bất kỳ lỗi, vi-rút, trojan ngựa, hoặc tương tự, có thể được truyền đến hoặc thông qua Dịch vụ bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Trách nhiệm hữu hạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt nào, bao gồm thiệt hại lợi nhuận bị mất phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bất kể bất cứ điều gì trái ngược có trong các Điều khoản Dịch vụ này, trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu và phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ này. Cho dù trong hợp đồng, sai hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc theo bất kỳ cách nào khác sẽ không vượt quá $ 50.
 • Ngoại lệ đối với Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm pháp lý. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn hoặc loại trừ một số bảo đảm nhất định, hoặc loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại nhất định. Nếu bạn cư trú tại một trong những tiểu bang hoặc khu vực pháp lý này, các giới hạn hoặc loại trừ trong Mục 6(a) và 6(B) có thể không áp dụng cho bạn.

7. Tranh chấp pháp lý và Thỏa thuận trọng tài.
Vui lòng đọc kỹ điều khoản sau đây - Nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyền hợp pháp của bạn, bao gồm quyền nộp đơn kiện lên Tòa án

 • Giải quyết tranh chấp ban đầu. Chúng tôi có sẵn qua e-mail theo số [email protected] hoặc 415.981.7625 để giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào bạn có thể có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Hầu hết các mối quan tâm có thể được giải quyết nhanh chóng theo cách này. Công ty sẽ làm việc một cách thiện chí để giải quyết bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, câu hỏi hoặc bất đồng trực tiếp thông qua tham vấn và đàm phán thiện chí, đó sẽ là điều kiện tiên quyết cho một trong hai bên khởi kiện hoặc trọng tài.
 • Thỏa thuận với Trọng tài ràng buộc. Nếu các bên không đạt được giải pháp đã thỏa thuận trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm giải quyết tranh chấp không chính thức được theo Mục 7(a) ở trên, thì một trong hai bên có thể bắt đầu trọng tài ràng buộc. Tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này (bao gồm hình thành, thực hiện và vi phạm), mối quan hệ của các bên với nhau và / hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ cuối cùng sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc được quản lý trên cơ sở bí mật bởi Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") theo các quy định của Quy tắc Trọng tài Người tiêu dùng, ngoại trừ bất kỳ quy tắc hoặc thủ tục nào điều chỉnh hoặc cho phép các hành động tập thể. Trọng tài viên, và không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền độc quyền để giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc giải thích, áp dụng, khả năng thực thi hoặc hình thành Thỏa thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếu nại nào rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này là vô hiệu hoặc vô hiệu. Trọng tài viên sẽ được trao quyền để cấp bất kỳ cứu trợ nào sẽ có sẵn tại tòa án theo luật hoặc công bằng. Phán quyết của trọng tài viên sẽ ràng buộc các bên và có thể được đưa ra phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Việc giải thích và thực thi Thỏa thuận này sẽ tuân theo Đạo luật Trọng tài Liên bang.
 • Hành động tập thể và miễn trừ trọng tài tập thể. Các bên cũng đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ chỉ được tiến hành trong khả năng cá nhân của họ chứ không phải là một vụ kiện tập thể hoặc hành động đại diện khác, và các bên rõ ràng từ bỏ quyền nộp đơn kiện tập thể hoặc tìm kiếm cứu trợ trên cơ sở tập thể. Nếu bất kỳ tòa án hoặc trọng tài viên nào xác định rằng sự từ bỏ kiện tụng tập thể được quy định trong đoạn này là vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì hoặc trọng tài có thể tiến hành trên cơ sở tập thể, thì điều khoản trọng tài được nêu ở trên trong Mục 7(b) sẽ được coi là vô hiệu toàn bộ và các bên sẽ được coi là không đồng ý phân xử tranh chấp.
 • Ngoại lệ - Khiếu nại của Tòa án Khiếu nại nhỏ. Bất kể thỏa thuận của các bên để giải quyết tất cả các tranh chấp thông qua trọng tài, một trong hai bên có thể tìm kiếm cứu trợ tại một tòa án khiếu nại nhỏ cho các tranh chấp hoặc khiếu nại trong phạm vi thẩm quyền của tòa án đó.
 • Quyền chọn không tham gia 30 ngày. Bạn có quyền từ chối và không bị ràng buộc bởi các điều khoản miễn trừ trọng tài và hành động tập thể được quy định trong Các Mục 7 (b), 7(c) và 7 (d) bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về quyết định từ chối của bạn đến địa chỉ sau: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Group Services Department, hoặc qua fax đến 415.394.9904.
   1. Thông báo phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng Dịch vụ, nếu không bạn sẽ bị ràng buộc phải phân xử các tranh chấp theo các điều khoản của các Mục đó. Nếu bạn từ chối các điều khoản trọng tài này, Công ty cũng sẽ không bị ràng buộc bởi chúng.
 • Địa điểm tranh tụng độc quyền. Trong phạm vi các điều khoản trọng tài được quy định trong Mục 7(b) không áp dụng, các bên đồng ý rằng bất kỳ vụ kiện tụng nào giữa họ sẽ được đệ trình độc quyền tại các tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở [San Francisco, California] (ngoại trừ các hành động nhỏ của tòa án khiếu nại có thể được đưa ra tại quận nơi bạn cư trú). Các bên đồng ý rõ ràng với thẩm quyền duy nhất ở [San Francisco, California] cho bất kỳ vụ kiện tụng nào khác ngoài các hành động nhỏ của tòa án khiếu nại.

8. Không miễn trừ. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản hiện hành.

9. Mức độ nghiêm trọng. Các Điều khoản Dịch vụ này hoạt động ở mức tối đa được pháp luật cho phép. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc phần nào của điều khoản của các Điều khoản Dịch vụ này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản Dịch vụ này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

10. Chuyển nhượng. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo các Điều khoản Dịch vụ này mà không cần sự chấp thuận của bạn.

11. Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Các Điều khoản Dịch vụ này cấu thành một thỏa thuận được ký kết giữa bạn và Công ty. Không có bên thứ ba hưởng lợi từ thỏa thuận này.

12. Không sửa đổi bởi nhân viên của chúng tôi. Nếu bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi đề nghị sửa đổi các điều khoản của các Điều khoản Dịch vụ này, họ không đóng vai trò là đại lý cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi phát biểu. Bạn không được dựa vào và không nên hành động dựa vào bất kỳ tuyên bố hoặc thông tin liên lạc nào từ nhân viên của chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác có ý định hành động thay mặt chúng tôi. Bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này sẽ chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản và có chữ ký của [giám đốc điều hành] của Công ty.

13. Đăng ký với tư cách là Người bán du lịch.  Công ty được đăng ký theo luật California với tư cách là người bán du lịch và số đăng ký của nó là [2094770-50].  Việc đăng ký này không cấu thành sự chấp thuận của Tiểu bang California về các dịch vụ hoặc hành động của chúng tôi. Luật pháp California yêu cầu chúng tôi phải có tài khoản ủy thác hoặc trái phiếu làm phương tiện bảo vệ người tiêu dùng và Công ty có trái phiếu do Công ty Bảo hiểm RLI phát hành [với số tiền 20,000 đô la].  Công ty là người tham gia Quỹ bồi thường người tiêu dùng du lịch.]