Alcatraz Tác giả

Xuất hiện đặc biệt và ký tặng sách

Các tác giả khách mời chỉ được lên lịch trong các tour du lịch trong ngày. Vui lòng kiểm tra lại để biết lịch trình và sự xuất hiện của tác giả khách được cập nhật.