Perjanjian Perkhidmatan

Dasar Terma & Syarat
Terma Perkhidmatan ini terpakai untuk laman web kami www.alcatrazcruises.com, dan perkhidmatan yang disediakan melalui laman web kami (yang dirujuk secara kolektif dalam Terma Perkhidmatan ini sebagai "Perkhidmatan"). Perkhidmatan ini disediakan kepada anda oleh [Alcatraz City Cruises, LLC] (dirujuk dalam Terma Perkhidmatan ini sebagai "Syarikat," "kami," "kami" dan "kami"). Terma Perkhidmatan ini mengandungi terma dan syarat yang mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda, dan penggunaan Perkhidmatan anda merupakan penerimaan dan persetujuan anda terhadap Terma Perkhidmatan ini.

Notis Mengenai Penyelesaian Pertikaian: Perjanjian ini termasuk peruntukan yang mentadbir bagaimana tuntutan anda dan kami mungkin mempunyai antara satu sama lain diselesaikan (lihat Seksyen 7 di bawah), termasuk perjanjian dan kewajipan untuk menimbang tara pertikaian yang akan, tertakluk kepada pengecualian terhad, memerlukan anda mengemukakan tuntutan yang anda ada terhadap kami untuk mengikat timbang tara melainkan anda memilih untuk keluar mengikut Seksyen 7(e). Melainkan anda memilih untuk keluar daripada timbang tara: (a) anda hanya akan dibenarkan untuk meneruskan tuntutan terhadap kami secara individu, bukan sebagai sebahagian daripada mana-mana kelas atau tindakan wakil atau prosiding dan (b) anda hanya akan dibenarkan untuk mendapatkan kelegaan (termasuk monetari, injunksi, dan pelepasan perisytiharan) secara individu dan dalam timbang tara.

1. Perwakilan Afirmatif Mengenai Penggunaan Perkhidmatan anda. Apabila anda mengakses, melawat atau menggunakan Perkhidmatan, anda mewakili bahawa: (a) maklumat yang anda serahkan adalah benar dan tepat; (b) penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan penggunaan perkhidmatan yang disediakan dalam Perkhidmatan tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan, (c) jika anda membeli tiket atau membuat tempahan melalui Perkhidmatan: (i) anda membuat tempahan atau pembelian yang berkenaan bagi pihak peribadi anda, atau bagi pihak rakan dan/atau keluarga peribadi anda, (ii) maklumat pembayaran yang anda berikan, dan nama, alamat, nombor telefon dan nombor kad pembayaran yang berkaitan boleh digunakan untuk mengenal pasti dan/atau menghubungi anda secara peribadi, dan (iii) alamat e-mel yang anda berikan kepada kami berkaitan dengan membuat tempahan atau pembelian adalah unik dan peribadi kepada anda. Anda tidak akan dibenarkan menaiki feri, atau cara pengangkutan lain yang berkaitan dengan tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan, melainkan pada masa menaiki pesawat anda memberikan pengenalan yang sepadan dengan nama individu yang membuat tempahan yang berkenaan dan mengemukakan kad pembayaran yang digunakan berkaitan dengan tempahan yang berkenaan.

2. Penggunaan Perkhidmatan yang dilarang. Anda hanya boleh menggunakan Perkhidmatan seperti yang dibenarkan secara nyata oleh Syarikat. Khususnya, tanpa batasan, anda tidak boleh:

 • membeli atau menempah beberapa tiket untuk acara atau aktiviti yang melebihi had yang dinyatakan untuk acara atau aktiviti tersebut, atau membuat lebih daripada [10]pembelian atau tempahan melalui Perkhidmatan dalam mana-mana tempoh 72 jam, sama ada bagi pihak anda sendiri atau bagi pihak kumpulan;
 • menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan komersial, seperti membeli tiket secara pukal atau untuk dijual semula;
 • menggunakan sebarang perisian atau sistem komputer automatik, termasuk ejen atau bot pintar, untuk mengakses laman web atau Perkhidmatan;
 •  mengakses Perkhidmatan daripada alamat IP tersembelih atau alamat IP dinamik;
 • menyembunyikan, menyembunyikan, mengaburi atau menggantikan alamat IP sebenar, nama domain dan maklumat pengenalan lain yang digunakan oleh anda untuk mengakses Perkhidmatan;
 • mengakses perkhidmatan daripada VPN atau menggunakan pelayan proksi untuk mencari, menempah, membeli atau sebaliknya mendapatkan tiket melalui Perkhidmatan;
 • mengganggu perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan dengan menggunakan virus atau mana-mana program atau teknologi lain yang direka untuk mengganggu atau merosakkan sebarang perisian atau perkakasan;
 • mengubahsuai, karya terbitan kreatif daripada, jurutera terbalik, menyusun semula atau membongkar sebarang teknologi yang disediakan melalui Perkhidmatan;
 • mengganggu, atau mengganggu akses mana-mana pengguna, hos atau rangkaian termasuk, tanpa batasan, menghantar virus, muatan berlebihan, banjir,
  spam, atau skrip sedemikian rupa untuk mengganggu atau mewujudkan beban yang tidak wajar ke atas Perkhidmatan;
 • menggunakan robot, labah-labah atau peranti lain atau proses untuk membuat pembelian automatik melalui Perkhidmatan;
 • menyamar sebagai orang atau entiti lain atau menyembur identiti anda dengan menggunakan berbilang alamat e-mel atau nama fon atau maklumat hubungan;
 • memintas, melumpuhkan atau mengganggu ciri-ciri berkaitan keselamatan Perkhidmatan atau ciri-ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan
  apa-apa Bahan atau menguatkuasakan batasan penggunaan Perkhidmatan atau Bahan; Atau
 • membantu atau menggalakkan mana-mana pihak ketiga yang terlibat dalam sebarang aktiviti yang dilarang oleh Terma Perkhidmatan ini.

3. Syarat-syarat Pembelian.

 • Penempatan Pesanan; Perubahan. Sebarang pembelian yang anda letakkan melalui Perkhidmatan tidak disahkan sehingga anda menerima e-mel atau pengesahan bertulis daripada Syarikat. Sebarang perubahan yang anda ingin buat berkenaan dengan apa-apa pembelian yang anda letakkan melalui Perkhidmatan mesti diminta melalui Syarikat, dan bukan pembekal pihak ketiga perkhidmatan atau produk yang anda beli, jika berkenaan. Anda boleh menghubungi Syarikat di [email protected] atau 415.981.7625 untuk meminta perubahan pada tempahan yang dibuat melalui Perkhidmatan. Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.
 • Pembatalan; Polisi Bayaran Balik. Jika anda ingin membatalkan pembelian yang anda letakkan melalui Perkhidmatan, anda mesti menghubungi Syarikat di [email protected] atau 415.981.7625. Jika anda membatalkan tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan tujuh puluh dua (72) jam atau lebih sebelum tarikh tempahan dibuat, bayaran anda untuk tempahan itu akan dikembalikan sepenuhnya. Jika anda membatalkan tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan kurang daripada tujuh puluh dua (72) jam lebih awal dari tarikh tempahan, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk tempahan itu, melainkan Syarikat dapat menjual semula tiket anda, dan Syarikat berhak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula tiket anda. Jika anda telah membeli Jaminan, dan anda membatalkan tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan dua puluh empat (24) jam atau lebih awal sebelum tarikh tempahan, bayaran anda untuk tempahan itu akan dikembalikan sepenuhnya, tolak kos jaminan. Jika anda membatalkan tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan kurang daripada dua puluh empat (24) jam lebih awal dari tarikh tempahan, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk tempahan itu, melainkan Syarikat dapat menjual semula tiket anda, dan Syarikat mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula tiket anda. Bayaran balik yang berkenaan akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh kami menerima permintaan pembatalan anda. Kami juga akan memberikan bayaran balik sekiranya berlaku keselamatan, keselamatan atau penutupan yang serupa yang menghalang kami daripada menghormati tempahan anda. Sekiranya kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dibeli atas apa jua sebab, satu-satunya kewajipan kami adalah untuk mengembalikan harga pembelian yang anda bayar untuk perkhidmatan yang berkenaan. Bayaran balik tidak akan disediakan kerana projek pembinaan di Pulau Alcatraz atau penutupan ruang dalaman yang terhasil, seperti Alcatraz Island Cellhouse. Bayaran balik tidak akan disediakan kerana mandat kesihatan covid-19 yang direalisasikan dari City and County of San Francisco, atau Negeri California, yang memberi kesan kepada ketersediaan bahagian lawatan Pulau Alcatraz, seperti yang diterangkan pada masa pembelian tiket.
 • Harga. Harga yang disenaraikan dalam Perkhidmatan adalah seorang, melainkan dinyatakan sebaliknya. Harga ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu, sehingga pembelian anda disahkan oleh Syarikat. Harga yang disahkan pada masa pembelian dihormati untuk tarikh tempahan. Harga yang disenaraikan tidak termasuk petua atau ganjaran, insurans peribadi, barangan bersifat peribadi, atau apa-apa makanan atau minuman yang tidak disenaraikan seperti yang disertakan dalam Perkhidmatan. Bayaran penuh dengan kad pembayaran adalah perlu untuk membuat pembelian perkhidmatan atau produk melalui Perkhidmatan. Kami tidak mengenakan yuran perkhidmatan untuk memproses pembayaran kad kredit.

4. Pengurusan Perkhidmatan kami; Salah laku Pengguna

 1. Hak kami untuk Menguruskan Perkhidmatan. Kami berhak, tetapi tidak melaksanakan kewajipan untuk: (i) memantau atau menyemak Perkhidmatan untuk pelanggaran Terma Perkhidmatan ini dan untuk mematuhi dasar kami; (ii) melaporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar Terma Perkhidmatan ini; (iii) menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan Perkhidmatan jika anda melanggar Terma Perkhidmatan ini, undang-undang atau mana-mana dasar kami; (iv) menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang direka untuk melindungi hak dan harta pihak kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan fungsi Perkhidmatan yang betul; dan/atau (v) menyaring pengguna kami, atau cuba mengesahkan kenyataan pengguna kami.
 2. Hak kami untuk Menamatkan Pengguna. Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Terma Perkhidmatan ini, kami berhak untuk, mengikut budi bicara mutlak kami, dan tanpa notis atau liabiliti, menafikan akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa jua sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa had untuk melanggar mana-mana perwakilan, waranti atau perjanjian yang terkandung dalam Terma Perkhidmatan ini, atau mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

5. Hak Harta Intelek kami. Semua kandungan dalam Perkhidmatan ("Bahan") dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan logo yang terkandung dalam Perkhidmatan, dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami dan tertakluk kepada hak cipta dan hak harta intelektual lain di bawah Amerika Syarikat dan undang-undang asing dan konvensyen antarabangsa. Perkhidmatan dan Bahan adalah untuk maklumat dan kegunaan peribadi anda sahaja dan bukan untuk eksploitasi komersial. Kami mempunyai semua hak dalam dan kepada Perkhidmatan dan Bahan-bahan. Jika anda memuat turun atau mencetak salinan Bahan untuk kegunaan peribadi anda sendiri, anda mesti menyimpan semua tanda dagangan, hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam dan pada Bahan.

6. Penafian Waranti; Had Liabiliti

 • Penafian Waranti
   (i) Semua bahan atau barangan yang disediakan melalui Perkhidmatan disediakan "AS IS" dan "AS TERSEDIA," tanpa sebarang waranti atau syarat. Dengan mengendalikan Perkhidmatan, kami tidak mewakili atau membayangkan bahawa kami menyokong sebarang bahan atau barangan yang tersedia pada atau dipautkan oleh Perkhidmatan, atau kami percaya apa-apa bahan atau barangan adalah tepat, berguna atau tidak berbahaya. Kami tidak membuat sebarang waranti atau perwakilan mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, ketepatan masa atau kesempurnaan kandungan, maklumat atau apa-apa butiran atau bahan lain dalam Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah atas risiko tunggal anda. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami dan setiap pengiklan, pemberi lesen, pembekal, pegawai, pengarah, pelabur, pekerja, ejen, penyedia perkhidmatan dan kontraktor lain menolak semua waranti, nyata atau tersirat berkaitan dengan Perkhidmatan dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.
   (ii) Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, kesilapan atau ketidaktepatan kandungan dan bahan dalam Perkhidmatan, (B) kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, dalam apa jua bentuk, yang terhasil daripada akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan atau sebarang produk atau perkhidmatan yang anda beli melalui Perkhidmatan, (C) sebarang akses yang tidak dibenarkan kepada atau penggunaan pelayan selamat kami dan/atau mana-mana dan semua maklumat peribadi yang disimpan pada pelayan kami, (D) sebarang gangguan atau pemusnahan penghantaran kepada atau daripada Perkhidmatan, dan/atau (E) sebarang pepijat, virus, kuda trojan, atau seruannya, yang mungkin dihantar kepada atau melalui Perkhidmatan oleh mana-mana pihak ketiga.
 • Liabiliti Terhad. Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang ganti rugi tidak langsung, berbangkit, sampingan, khas atau punitif, termasuk kehilangan ganti rugi keuntungan yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Walau apa pun yang bertentangan dengan yang terkandung dalam Terma Perkhidmatan ini, liabiliti kami kepada anda berhubung dengan apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh anda dan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Perkhidmatan ini. Sama ada dalam kontrak, tort atau kerana melanggar tugas berkanun atau dengan cara lain tidak boleh melebihi $50.
 • Pengecualian kepada Penafian dan Had Liabiliti. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan batasan atau pengecualian waranti tertentu, atau pengecualian atau batasan ganti rugi tertentu. Jika anda tinggal di salah satu negeri atau bidang kuasa ini, batasan atau pengecualian dalam Seksyen 6(a) dan 6(B) tidak terpakai kepada anda.

7. Perjanjian Pertikaian dan Timbang Tara Undang-undang.
Sila Baca Klausa Berikut Dengan Teliti - Ia Boleh Menjejaskan Hak Undang-Undang Anda Dengan Ketara, Termasuk Hak Anda Untuk Memfailkan Tuntutan Mahkamah di Mahkamah

 • Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami boleh didapati melalui e-mel di [email protected] atau 415.981.7625 untuk menangani sebarang kebimbangan yang mungkin anda miliki mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara ini. Syarikat akan bekerjasama dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, persoalan, atau perselisihan secara langsung melalui rundingan dan niat baik, yang akan menjadi prasangka kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 • Persetujuan untuk Mengikat Timbang Tara. Jika pihak-pihak tidak mencapai persetujuan atas penyelesaian dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut Seksyen 7(a) di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan anda akhirnya akan diselesaikan dengan mengikat timbang tara yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") selaras dengan peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Perjanjian ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau dalam ekuiti. Anugerah penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 • Pengecualian Tindakan Kelas dan Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa apa-apa timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil lain, dan pihak-pihak secara nyata mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan kelegaan atas dasar kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa pengecualian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Seksyen 7(b) hendaklah dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak hendaklah dianggap tidak bersetuju untuk menimbang tara
 • Pengecualian – Tuntutan Mahkamah Tuntutan Kecil. Walau apa pun persetujuan pihak-pihak untuk menyelesaikan semua pertikaian melalui timbang tara, mana-mana pihak boleh mendapatkan pelepasan di mahkamah tuntutan kecil untuk pertikaian atau tuntutan dalam skop bidang kuasa mahkamah itu.
 • 30 Hari Betul Untuk Tarik Diri Keluar. Anda mempunyai hak untuk menarik diri dan tidak terikat dengan peruntukan timbang tara dan pengecualian tindakan kelas yang dinyatakan dalam Seksyen 7(b), 7(c) dan 7(d) dengan menghantar notis bertulis tentang keputusan anda untuk menarik diri ke alamat berikut: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Jabatan Perkhidmatan Kumpulan, atau faks ke 415.394.9904.
   1. Notis mestilah dihantar dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari penggunaan Perkhidmatan, jika tidak, anda hendaklah terikat untuk menimbang tara pertikaian mengikut terma-terma Seksyen tersebut. Jika anda memilih untuk keluar daripada peruntukan timbang tara ini, Syarikat juga tidak akan terikat dengannya.
 • Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam Seksyen 7(b) tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa apa-apa litigasi antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di [San Francisco, California] (kecuali tindakan mahkamah tuntutan kecil yang boleh dibawa di daerah di mana anda tinggal). Pihak-pihak secara nyata bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif di [San Francisco, California] untuk sebarang litigasi selain daripada tindakan mahkamah tuntutan kecil.

8. Bukan Pengecualian. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan.

9. Keterukan. Terma Perkhidmatan ini beroperasi setakat yang dibenarkan sepenuhnya oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Terma Perkhidmatan ini adalah menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh diterangkan daripada Terma Perkhidmatan ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang lain.

10. Tugasan. Kami boleh memperuntukkan hak kami di bawah Terma Perkhidmatan ini tanpa kelulusan anda.

11. Tiada Benefisiari Pihak Ketiga. Terma Perkhidmatan ini merupakan perjanjian yang dipetik antara anda dan Syarikat. Tiada benefisiari pihak ketiga kepada perjanjian ini.

12. Tiada Pengubahsuaian oleh Pekerja Kami. Jika mana-mana kakitangan kami menawarkan untuk mengubahsuai terma-terma Perkhidmatan ini, dia tidak bertindak sebagai ejen bagi kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung, dan tidak boleh bertindak bergantung kepada, apa-apa pernyataan atau komunikasi daripada pekerja kami, atau sesiapa sahaja yang berupa untuk bertindak bagi pihak kami. Sebarang pengubahsuaian kepada Terma Perkhidmatan ini hanya akan sah jika secara bertulis dan ditandatangani oleh [pegawai eksekutif] Syarikat.

13. Pendaftaran sebagai Penjual Perjalanan.  Syarikat didaftarkan di bawah undang-undang California sebagai penjual perjalanan, dan nombor pendaftarannya adalah [2094770-50].  Pendaftaran ini tidak merupakan kelulusan oleh Negeri California perkhidmatan atau tindakan kami. Undang-undang California menghendali kita untuk mempunyai sama ada akaun amanah atau bon sebagai cara perlindungan pengguna, dan Syarikat mempunyai bon yang diterbitkan [oleh Syarikat Insurans RLI dalam jumlah $ 20,000].  Syarikat adalah peserta dalam Dana Restitusi Pengguna Perjalanan.]