Perjanjian Perkhidmatan

Dasar Terma & Syarat
Syarat Perkhidmatan ini terpakai untuk laman web kami www.alcatrazcruises.com, dan perkhidmatan yang disediakan melalui laman web kami (yang dirujuk secara kolektif dalam Syarat Perkhidmatan ini sebagai "Perkhidmatan"). Perkhidmatan ini disediakan kepada anda oleh [Alcatraz City Cruises, LLC] (dirujuk dalam Syarat Perkhidmatan ini sebagai "Syarikat," "kami," "kami" dan "kami"). Syarat Perkhidmatan ini mengandungi terma dan syarat yang mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda, dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda merupakan penerimaan dan persetujuan anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini.

Notis Mengenai Penyelesaian Pertikaian: Perjanjian ini termasuk peruntukan yang mengawal cara tuntutan anda dan kami mungkin antara satu sama lain diselesaikan (lihat Seksyen 7 di bawah), termasuk perjanjian dan kewajipan untuk menimbang tara pertikaian yang akan, tertakluk kepada pengecualian terhad, menghendaki anda menyerahkan tuntutan yang anda ada terhadap kami untuk timbang tara yang mengikat melainkan anda memilih keluar mengikut Seksyen 7 (e). Melainkan anda memilih untuk keluar daripada timbang tara: (a) anda hanya akan dibenarkan untuk meneruskan tuntutan terhadap kami secara individu, bukan sebagai sebahagian daripada sebarang tindakan atau prosiding kelas atau wakil dan (b) anda hanya akan dibenarkan untuk mendapatkan pelepasan (termasuk pelepasan kewangan, injunksi dan pengisytiharan) secara individu dan dalam timbang tara.

1. Perwakilan afirmatif mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Apabila anda mengakses, melawat atau menggunakan Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa: (a) maklumat yang anda serahkan adalah benar dan tepat; (b) penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan penggunaan perkhidmatan yang tersedia di Perkhidmatan tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan, (c) jika anda membeli tiket atau membuat tempahan melalui Perkhidmatan: (i) anda membuat tempahan atau pembelian yang berkenaan bagi pihak peribadi anda, atau bagi pihak rakan dan/atau keluarga peribadi anda, (ii) maklumat pembayaran yang anda berikan, dan nama, alamat, nombor telefon dan nombor kad pembayaran yang berkaitan boleh digunakan untuk mengenal pasti secara peribadi dan / atau menghubungi anda, dan (iii) alamat e-mel yang anda berikan kepada kami berkaitan dengan membuat tempahan atau pembelian adalah unik dan peribadi kepada anda. Anda tidak akan dibenarkan menaiki feri, atau cara pengangkutan lain yang berkaitan dengan Tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan, melainkan pada masa menaiki pesawat, anda memberikan pengenalan yang sepadan dengan nama individu yang membuat tempahan berkenaan dan mengemukakan kad pembayaran yang digunakan berhubung dengan Tempahan yang berkenaan.

2. Penggunaan Perkhidmatan yang dilarang. Anda hanya boleh menggunakan Perkhidmatan seperti yang dibenarkan dengan jelas oleh Syarikat. Khususnya, tanpa batasan, anda tidak boleh:

 • membeli atau menempah beberapa tiket untuk acara atau aktiviti yang melebihi had yang dinyatakan untuk acara atau aktiviti tersebut, atau membuat lebih daripada [10] pembelian atau tempahan melalui Perkhidmatan dalam mana-mana tempoh 72 jam, sama ada bagi pihak anda sendiri atau bagi pihak kumpulan;
 • menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan komersial, seperti membeli tiket secara pukal atau untuk dijual semula;
 • menggunakan mana-mana perisian automatik atau sistem komputer, termasuk ejen pintar atau bot, untuk mengakses laman web atau Perkhidmatan;
 •  mengakses Perkhidmatan daripada alamat IP yang disembunyikan atau alamat IP dinamik;
 • menyembunyikan, menyembunyikan, mengaburkan atau menggantikan alamat IP sebenar, nama domain dan maklumat pengenalan lain yang digunakan oleh anda untuk mengakses Perkhidmatan;
 • mengakses perkhidmatan daripada VPN atau menggunakan pelayan proksi untuk mencari, menempah, membeli atau mendapatkan tiket melalui Perkhidmatan;
 • mengganggu perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan dengan menggunakan virus atau mana-mana program atau teknologi lain yang direka untuk mengganggu atau merosakkan mana-mana perisian atau perkakasan;
 • mengubah suai, kerja terbitan kreatif dari, kejuruteraan terbalik, menyusun semula atau membongkar sebarang teknologi yang disediakan melalui Perkhidmatan;
 • mengganggu, atau mengganggu akses mana-mana pengguna, hos atau rangkaian termasuk, tanpa had, menghantar virus, beban berlebihan, banjir,
  menghantar spam, atau menskrip sedemikian rupa untuk mengganggu atau mewujudkan beban yang tidak wajar pada Perkhidmatan;
 • menggunakan robot, lelabah atau peranti atau proses lain untuk membuat pembelian automatik melalui Perkhidmatan;
 • menyamar sebagai orang atau entiti lain atau menyembunyikan identiti anda dengan menggunakan berbilang alamat e-mel atau nama palsu atau maklumat hubungan;
 • memintas, melumpuhkan atau mengganggu ciri berkaitan keselamatan Perkhidmatan atau ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan
  sebarang Bahan atau menguatkuasakan batasan penggunaan Perkhidmatan atau Bahan; Atau
 • membantu atau menggalakkan mana-mana pihak ketiga untuk terlibat dalam sebarang aktiviti yang dilarang oleh Syarat Perkhidmatan ini.

3. Syarat Pembelian.

 • Penempatan Pesanan; Perubahan. Sebarang pembelian yang anda letakkan melalui Perkhidmatan tidak disahkan sehingga anda menerima e-mel atau pengesahan bertulis daripada Syarikat. Apa-apa perubahan yang anda mungkin ingin buat berkenaan dengan apa-apa pembelian yang anda letakkan melalui Perkhidmatan mesti diminta melalui Syarikat, dan bukan pembekal pihak ketiga perkhidmatan atau produk yang anda beli, jika berkenaan. Anda boleh menghubungi Syarikat di [email protected] atau 415.981.7625 untuk meminta perubahan pada tempahan yang dibuat melalui Perkhidmatan. Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.
 • Pembatalan; Dasar Bayaran Balik. Jika anda ingin membatalkan pembelian yang anda letakkan melalui Perkhidmatan, anda mesti menghubungi Syarikat di [email protected] atau 415.981.7625. Jika anda membatalkan tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan tujuh puluh dua (72) atau lebih jam lebih awal dari tarikh tempahan dibuat, bayaran anda untuk Tempahan tersebut akan dikembalikan sepenuhnya. Jika anda membatalkan Tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan kurang daripada tujuh puluh dua (72) jam lebih awal dari tarikh tempahan, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk Tempahan tersebut, melainkan jika Syarikat dapat menjual semula Tiket anda, dan Syarikat berhak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula Tiket anda. Jika anda membatalkan Tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan kurang daripada dua puluh empat (24) jam lebih awal dari tarikh tempahan, anda tidak akan menerima bayaran balik untuk Tempahan tersebut, melainkan Syarikat dapat menjual semula Tiket anda, dan Syarikat berhak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual semula tiket anda. Bayaran balik yang berkenaan akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh kami menerima permintaan pembatalan anda. Kami juga akan memberikan bayaran balik sekiranya berlaku keselamatan, keselamatan atau penutupan serupa yang menghalang kami daripada menghormati tempahan anda. Sekiranya kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dibeli atas apa-apa sebab, satu-satunya kewajipan kami adalah untuk membayar balik harga pembelian yang anda bayar untuk perkhidmatan yang berkenaan. Bayaran balik tidak akan diberikan kerana projek pembinaan di Pulau Alcatraz atau penutupan ruang dalaman yang terhasil, seperti Alcatraz Island Cellhouse. Bayaran balik tidak akan diberikan kerana mandat kesihatan yang direalisasikan COVID-19 dari City and County of San Francisco, atau Negeri California, yang memberi kesan kepada ketersediaan bahagian lawatan Pulau Alcatraz, seperti yang diterangkan pada masa pembelian tiket.
 • Harga. Harga yang disenaraikan pada Perkhidmatan adalah setiap orang, melainkan dinyatakan sebaliknya. Harga ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu, sehingga pembelian anda disahkan oleh Syarikat. Harga yang disahkan pada masa pembelian dihormati untuk tarikh tempahan. Harga yang disenaraikan tidak termasuk petua atau ganjaran, insurans peribadi, barangan yang bersifat peribadi, atau apa-apa makanan atau minuman yang tidak disenaraikan seperti yang disertakan dalam Perkhidmatan. Pembayaran penuh dengan kad pembayaran diperlukan untuk membuat pembelian perkhidmatan atau produk melalui Perkhidmatan. Kami tidak mengenakan yuran perkhidmatan untuk memproses pembayaran kad kredit.

4. Pengurusan Perkhidmatan Kami; Salah Laku Pengguna

 1. Hak Kami untuk Menguruskan Perkhidmatan. Kami berhak, tetapi tidak bertanggungjawab untuk: (i) memantau atau mengkaji semula Perkhidmatan kerana melanggar Syarat Perkhidmatan ini dan untuk mematuhi dasar kami; (ii) melaporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang melanggar Syarat Perkhidmatan ini; (iii) menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan Perkhidmatan jika anda melanggar Syarat Perkhidmatan ini, undang-undang atau mana-mana dasar kami; (iv) menguruskan Perkhidmatan dengan cara yang direka untuk melindungi hak dan harta kami dan pihak ketiga atau untuk memudahkan perkhidmatan berfungsi dengan baik; dan/atau (v) menyaring pengguna kami, atau cuba mengesahkan kenyataan pengguna kami.
 2. Hak Kami untuk Menamatkan Pengguna. Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Syarat Perkhidmatan ini, kami berhak untuk, mengikut budi bicara mutlak kami, dan tanpa notis atau liabiliti, menolak akses dan penggunaan Perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali, termasuk tanpa batasan untuk melanggar sebarang perwakilan, jaminan atau perjanjian yang terkandung dalam Syarat Perkhidmatan ini, atau mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

5. Hak Harta Intelek Kami. Semua kandungan dalam Perkhidmatan ("Bahan") dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang terkandung dalam Perkhidmatan, dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami dan tertakluk kepada hak cipta dan hak harta intelek lain di bawah undang-undang Amerika Syarikat dan undang-undang asing dan konvensyen antarabangsa. Perkhidmatan dan Bahan adalah untuk maklumat dan penggunaan peribadi anda sahaja dan bukan untuk eksploitasi komersial. Kami menyimpan semua hak dalam dan kepada Perkhidmatan dan Bahan. Jika anda memuat turun atau mencetak salinan Bahan untuk kegunaan peribadi anda sendiri, anda mesti mengekalkan semua tanda dagangan, hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam dan pada Bahan.

6. Penafian Waranti; Had Liabiliti

 • Penafian Waranti
   (i) Semua bahan atau barangan yang disediakan melalui Perkhidmatan disediakan "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA," tanpa jaminan atau syarat dalam apa jua bentuk. Dengan mengendalikan Perkhidmatan, kami tidak mewakili atau menyiratkan bahawa kami menyokong sebarang bahan atau barangan yang terdapat pada atau dikaitkan dengan Perkhidmatan, atau bahawa kami percaya apa-apa bahan atau barangan yang tepat, berguna atau tidak berbahaya. Kami tidak membuat sebarang jaminan atau representasi tentang ketepatan, kebolehpercayaan, ketepatan masa atau kesempurnaan kandungan, maklumat atau apa-apa item atau bahan lain dalam Perkhidmatan ini. Anda bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami dan setiap pengiklan, pemberi lesen, pembekal, pegawai, pengarah, pelabur, pekerja, ejen, penyedia perkhidmatan dan kontraktor lain menafikan semua waranti, nyata atau tersirat berkaitan dengan Perkhidmatan dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.
   (ii) Kami tidak menanggung liabiliti atau tanggungjawab untuk apa-apa (A) kesilapan, kesilapan atau ketidaktepatan kandungan dan bahan pada Perkhidmatan, (B) kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, dalam apa jua bentuk, akibat akses dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau mana-mana produk atau perkhidmatan yang anda beli melalui Perkhidmatan, (C) apa-apa akses yang tidak dibenarkan kepada atau penggunaan pelayan selamat kami dan/atau mana-mana dan semua maklumat peribadi yang disimpan pada pelayan kami, (d) sebarang gangguan atau pemberhentian penghantaran kepada atau dari Perkhidmatan, dan/atau (E) sebarang pepijat, virus, kuda trojan, atau seumpamanya, yang boleh dihantar kepada atau melalui Perkhidmatan oleh mana-mana pihak ketiga.
 • Liabiliti terhad. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kerosakan tidak langsung, turutan, sampingan, khas atau punitif, termasuk kerosakan keuntungan yang hilang yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Walau apa pun yang terkandung dalam Terma Perkhidmatan ini, liabiliti kami kepada anda berkenaan dengan apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh anda dan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Perkhidmatan ini. Sama ada dalam kontrak, tort atau untuk pelanggaran tugas berkanun atau dengan cara lain tidak boleh melebihi $ 50.
 • Pengecualian kepada Penafian dan Batasan Liabiliti. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan batasan atau pengecualian jaminan tertentu, atau pengecualian atau pembatasan ganti rugi tertentu. Jika anda tinggal di salah satu negeri atau bidang kuasa ini, pengehadan atau pengecualian dalam Seksyen 6 (a) dan 6 (B) mungkin tidak terpakai kepada anda.

7. Pertikaian Undang-undang dan Perjanjian Timbang Tara.
Sila baca klausa berikut dengan teliti – ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah

 • Penyelesaian Pertikaian Awal. Kami boleh didapati melalui e-mel di [email protected] atau 415.981.7625 untuk menangani sebarang kebimbangan anda mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Kebanyakan kebimbangan boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara ini. Syarikat akan bekerja dengan niat baik untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui perundingan dan rundingan dengan niat baik, yang akan menjadi prasyarat kepada mana-mana pihak yang memulakan tuntutan mahkamah atau timbang tara.
 • Perjanjian untuk Timbang Tara Mengikat. Jika pihak-pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari masa penyelesaian pertikaian tidak rasmi diteruskan menurut Seksyen 7 (a) di atas, maka mana-mana pihak boleh memulakan timbang tara yang mengikat. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk pembentukan, prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak-pihak antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akhirnya akan diselesaikan melalui timbang tara terikat yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") mengikut peruntukan Peraturan Timbang Tara Penggunanya, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mengawal atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang tara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Perjanjian ini adalah tidak sah atau tidak sah. Penimbang tara diberi kuasa untuk memberikan apa-apa pelepasan yang boleh didapati di mahkamah di bawah undang-undang atau ekuiti. Award penimbang tara hendaklah mengikat pihak-pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini adalah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 • Tindakan Kelas dan Penepian Timbang Tara Kelas. Pihak-pihak selanjutnya bersetuju bahawa sebarang timbang tara hendaklah dijalankan dalam kapasiti individu mereka sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan perwakilan lain, dan pihak-pihak dengan jelas mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan pelepasan berdasarkan kelas. Jika mana-mana mahkamah atau penimbang tara menentukan bahawa pengecualian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau timbang tara boleh diteruskan secara kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam Seksyen 7(b) akan dianggap batal dan tidak sah secara keseluruhannya dan pihak-pihak hendaklah disifatkan tidak bersetuju untuk menimbang tara pertikaian.
 • Pengecualian - tuntutan mahkamah tuntutan kecil. Walau apa pun persetujuan pihak-pihak untuk menyelesaikan semua pertikaian melalui timbang tara, mana-mana pihak boleh mendapatkan pelepasan di mahkamah tuntutan kecil untuk pertikaian atau tuntutan dalam skop bidang kuasa mahkamah itu.
 • Hak 30 Hari untuk Menarik Diri. Anda mempunyai hak untuk menarik diri dan tidak terikat dengan peruntukan timbang tara dan pengecualian tindakan kelas yang dinyatakan dalam Seksyen 7(b), 7(c) dan 7(d) dengan menghantar notis bertulis mengenai keputusan anda untuk menarik diri ke alamat berikut: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Jabatan Perkhidmatan Kumpulan, atau melalui faks ke 415.394.9904.
   1. Notis mesti dihantar dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas memulakan penggunaan Perkhidmatan, jika tidak, anda terikat untuk menimbang tara pertikaian mengikut terma Seksyen tersebut. Jika anda memilih untuk keluar daripada peruntukan timbang tara ini, Syarikat juga tidak akan terikat dengan mereka.
 • Tempat Eksklusif untuk Litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam Seksyen 7 (b) tidak terpakai, pihak-pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di [San Francisco, California] (kecuali tindakan mahkamah tuntutan kecil yang boleh dibawa ke daerah tempat anda tinggal). Pihak-pihak secara jelas bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif di [San Francisco, California] untuk sebarang litigasi selain daripada tindakan mahkamah tuntutan kecil.

8. Bukan Penepian. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan.

9. Kebolehtelitian. Syarat Perkhidmatan ini beroperasi sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan Syarat Perkhidmatan ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu atau sebahagian daripada peruntukan itu dianggap boleh diasingkan daripada Syarat Perkhidmatan ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal.

10. Tugasan. Kami boleh memperuntukkan hak kami di bawah Terma Perkhidmatan ini tanpa kelulusan anda.

11. Tiada Benefisiari Pihak Ketiga. Syarat Perkhidmatan ini membentuk perjanjian yang dimeterai antara anda dan Syarikat. Tiada benefisiari pihak ketiga dalam perjanjian ini.

12. Tiada pengubahsuaian oleh pekerja kami. Jika mana-mana pekerja kami menawarkan untuk mengubah suai terma Terma Perkhidmatan ini, dia tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung, dan tidak boleh bertindak bergantung kepada, apa-apa kenyataan atau komunikasi daripada pekerja kami, atau sesiapa sahaja yang kononnya bertindak bagi pihak kami. Sebarang pengubahsuaian pada Syarat Perkhidmatan ini hanya akan sah jika secara bertulis dan ditandatangani oleh [pegawai eksekutif] Syarikat.

13. Pendaftaran sebagai penjual perjalanan.  Syarikat ini didaftarkan di bawah undang-undang California sebagai penjual perjalanan, dan nombor pendaftarannya adalah [2094770-50].  Pendaftaran ini tidak merupakan kelulusan oleh State of California perkhidmatan atau tindakan kami. Undang-undang California menghendaki kami mempunyai sama ada akaun amanah atau bon sebagai cara perlindungan pengguna, dan Syarikat mempunyai bon yang dikeluarkan [oleh RLI Insurance Company dalam jumlah $ 20,000].  Syarikat adalah peserta dalam Dana Penggantian Pengguna Pelancongan.]