Alcatraz Island Sự kiện và chương trình hàng năm

Thưởng thức và ăn mừng với chúng tôi

Kỷ niệm chiếm đóng người Mỹ gốc Ấn Độ

Hàng năm vào tháng 11

Community Day Festivities

Hàng năm vào tháng 4

Ngày lịch sử sống nội chiến

Hàng năm vào tháng 4

Junior Ranger Day

October 14, 2023

Lễ mặt trời mọc của người dân bản địa

Hàng năm vào tháng 10 và tháng 11