Dienstverleningsovereenkomst

Voorwaarden en bepalingen
Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op onze website www.alcatrazcruises.comen de diensten die via onze website worden aangeboden (in deze Servicevoorwaarden gezamenlijk aangeduid als de "Service"). De Dienst wordt u aangeboden door [Alcatraz City Cruises, LLC] (in deze Servicevoorwaarden aangeduid als "Bedrijf", "wij", "ons" en "onze".). Deze Servicevoorwaarden bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, en uw gebruik van de Dienst houdt uw aanvaarding van en instemming met deze Servicevoorwaarden in.

Kennisgeving met betrekking tot geschillenbeslechting: Deze Overeenkomst bevat bepalingen die bepalen hoe claims die u en wij tegen elkaar hebben worden opgelost (zie Paragraaf 7 hieronder), inclusief een overeenkomst en verplichting tot arbitrage van geschillen die, behoudens beperkte uitzonderingen, vereisen dat u claims die u tegen ons hebt voorlegt aan bindende arbitrage, tenzij u zich afmeldt in overeenstemming met Paragraaf 7(e). Tenzij u afziet van arbitrage: (a) is het u alleen toegestaan om op individuele basis vorderingen tegen ons in te dienen, niet als onderdeel van een collectieve of representatieve actie of procedure en (b) is het u alleen toegestaan om op individuele basis en in arbitrage genoegdoening te vragen (met inbegrip van geldelijke genoegdoening, dwangbevelen en declaratoire genoegdoening).

1. Bevestigende verklaringen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. Wanneer u de Dienst opent, bezoekt of gebruikt, verklaart u dat: (a) de door u verstrekte informatie waarheidsgetrouw en accuraat is; (b) uw gebruik van de Dienst en uw gebruik van de op de Dienst beschikbare diensten niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, (c) indien u tickets koopt of een reservering maakt via de Dienst: (i) u de toepasselijke reservering of aankoop doet namens uzelf, of namens uw persoonlijke vrienden en/of familie, (ii) de betalingsinformatie die u verstrekt en de bijbehorende naam, adres, telefoonnummer en betaalkaartnummer kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en/of contact met u op te nemen, en (iii) het e-mailadres dat u ons verstrekt in verband met het maken van een reservering of aankoop uniek en persoonlijk voor u is. Het zal u niet worden toegestaan aan boord te gaan van een veerboot, of een andere toepasselijke vorm van vervoer in verband met een reservering die u via de Dienst maakt, tenzij u zich bij het instappen identificeert met de naam van de persoon die de toepasselijke reservering heeft gemaakt en de betaalkaart toont die in verband met de toepasselijke reservering is gebruikt.

2. Verboden gebruik van de Service. U mag de Service alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf. Specifiek, zonder beperking, mag u niet:

 • een aantal tickets kopen of reserveren voor een evenement of activiteit dat de vermelde limiet voor dat evenement of die activiteit overschrijdt, of meer dan [10] aankopen of reserveringen doen via de Service in een periode van 72 uur, hetzij namens uzelf of namens een groep;
 • de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals het kopen van tickets in bulk of voor wederverkoop;
 • geen geautomatiseerde software of computersysteem te gebruiken, met inbegrip van intelligente agenten of bots, om toegang te krijgen tot de website of de Dienst;
 •  toegang tot de Dienst vanaf een verborgen IP-adres of een dynamisch IP-adres;
 • het werkelijke IP-adres, de domeinnaam en andere identificerende informatie die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst te verbergen, maskeren, verduisteren of vervangen;
 • de dienst via een VPN benaderen of een proxyserver gebruiken om tickets via de dienst te zoeken, te reserveren, te kopen of anderszins te verkrijgen;
 • het verstoren van diensten die via de Dienst worden geleverd door gebruik te maken van virussen of andere programma's of technologie die zijn ontworpen om software of hardware te verstoren of te beschadigen;
 • enige technologie die via de Dienst wordt verstrekt te wijzigen, afgeleide werken ervan te maken, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te demonteren;
 • de toegang van een gebruiker, host of netwerk te verstoren of te verstoren, inclusief, zonder beperking, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding,
  spamming, of scripting op zodanige wijze dat de Dienst wordt verstoord of onnodig wordt belast;
 • een robot, spider of ander apparaat of proces te gebruiken om automatische aankopen te doen via de Dienst;
 • u voordoen als een andere persoon of entiteit of uw identiteit verbergen door meerdere e-mailadressen of valse namen of contactgegevens te gebruiken;
 • beveiligingsfuncties van de Dienst of functies die het gebruik of kopiëren van materialen voorkomen of beperken, omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren; of
  Materialen of beperkingen op het gebruik van de Dienst of de Materialen afdwingen; of
 • een derde partij te helpen of aan te moedigen zich in te laten met activiteiten die door deze Servicevoorwaarden zijn verboden.

3. Koopvoorwaarden.

 • Plaatsing van Bestellingen; Wijzigingen. Elke aankoop die u via de Service plaatst, is niet bevestigd totdat u een e-mail of schriftelijke bevestiging van het Bedrijf ontvangt. Elke wijziging die u wilt aanbrengen met betrekking tot een aankoop die u via de Service plaatst, moet worden aangevraagd via het Bedrijf, en niet via de externe leverancier van de diensten of producten die u hebt gekocht, indien van toepassing. U kunt contact opnemen met het Bedrijf via [email protected] of 415.981.7625 om wijzigingen aan te vragen in een reservering die via de Service is gemaakt. Elke gevraagde wijziging is afhankelijk van beschikbaarheid, en we kunnen niet garanderen dat we een gevraagde wijziging kunnen doorvoeren.
 • Annuleringen; Restitutiebeleid. Indien u een aankoop die u via de Dienst plaatst wenst te annuleren, dient u contact op te nemen met het Bedrijf via [email protected] of 415.981.7625. Indien u een reservering die u via de Dienst hebt gemaakt tweeënzeventig (72) uur of meer vóór de datum van de reservering annuleert, zal uw betaling voor die reservering volledig worden terugbetaald. Indien u een reservering die u via de Service hebt gemaakt minder dan tweeënzeventig (72) uur voor de datum van de reservering annuleert, ontvangt u geen restitutie voor die reservering, tenzij het Bedrijf in staat is uw tickets door te verkopen, en het Bedrijf heeft het recht, maar niet de verplichting, om uw tickets door te verkopen. Als u Assurantie heeft gekocht en u annuleert een reservering die u via de Dienst heeft gemaakt vierentwintig (24) of meer uur voor de datum van de reservering, zal uw betaling voor die reservering volledig worden terugbetaald, minus de kosten van Assurantie. Als u een reservering die u via de Service hebt gemaakt minder dan vierentwintig (24) uur voor de datum van de reservering annuleert, ontvangt u geen terugbetaling voor die reservering, tenzij het Bedrijf in staat is om uw tickets door te verkopen, en het Bedrijf heeft het recht, maar niet de verplichting, om uw tickets door te verkopen. Toepasselijke terugbetalingen zullen worden verwerkt binnen veertien (14) dagen na de datum waarop wij uw annuleringsverzoek hebben ontvangen. We zullen ook een terugbetaling doen in het geval van veiligheids- of soortgelijke sluitingen waardoor we uw reservering niet kunnen honoreren. In het geval dat wij een gekochte dienst om welke reden dan ook niet kunnen leveren, is onze enige verplichting het aankoopbedrag dat u voor de betreffende dienst hebt betaald terug te betalen. Restituties worden niet verleend als gevolg van bouwprojecten op Alcatraz Island of de daaruit voortvloeiende sluiting van binnenruimtes, zoals het Alcatraz Island Cellhouse. Restituties worden niet verstrekt vanwege COVID-19-gerelateerde gezondheidsmandaten van de stad en provincie San Francisco, of de staat Californië, die van invloed zijn op de beschikbaarheid van delen van de Alcatraz Island tour, zoals beschreven op het moment van aankoop van het ticket.
 • Prijzen. De op de Dienst vermelde prijzen zijn per persoon, tenzij anders aangegeven. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd totdat uw aankoop door het Bedrijf is bevestigd. Prijzen die op het moment van aankoop worden bevestigd, gelden voor de datum van de reservering. De vermelde prijzen omvatten geen fooien of giften, persoonlijke verzekeringen, artikelen van persoonlijke aard, of voedsel of dranken die niet vermeld staan als inbegrepen in de Dienst. Volledige betaling met een betaalkaart is noodzakelijk voor de aankoop van diensten of producten via de Dienst. Wij brengen geen servicekosten in rekening voor het verwerken van creditcardbetalingen.

4. Ons beheer van de dienst; wangedrag van de gebruiker

 1. Ons recht om de dienst te beheren. Wij behouden ons het recht voor, maar nemen niet de verplichting op ons om: (i) de Dienst te bewaken of te beoordelen op schendingen van deze Servicevoorwaarden en op naleving van ons beleid; (ii) aangifte te doen bij wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die deze Servicevoorwaarden schendt; (iii) de toegang tot of de beschikbaarheid van de Dienst te weigeren of te beperken indien u deze Servicevoorwaarden, de wet of een van onze beleidsregels schendt; (iv) de Dienst te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Dienst te vergemakkelijken; en/of (v) onze gebruikers te screenen of te proberen de verklaringen van onze gebruikers te verifiëren.
 2. Ons recht om gebruikers te beëindigen. Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Dienst te ontzeggen aan enige persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van enige verklaring, garantie of convenant vervat in deze Servicevoorwaarden, of van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

5. Onze intellectuele eigendomsrechten. Alle inhoud van de Dienst ("Materialen") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's op de Dienst zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en zijn onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten krachtens Amerikaanse en buitenlandse wetten en internationale verdragen. De Dienst en de Materialen zijn uitsluitend bestemd voor uw informatie en persoonlijk gebruik en niet voor commerciële exploitatie. Wij behouden ons alle rechten in en op de Dienst en de Materialen voor. Indien u een kopie van de Materialen downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, dient u alle handelsmerk-, auteurs- en andere eigendomsvermeldingen in en op de Materialen te behouden.

6. Afwijzing van garantie; beperking van aansprakelijkheid

 • Afwijzing van garanties
   (i) Alle materialen of items die via de Dienst worden verstrekt, worden verstrekt "IN DE HUIDIGE STAAT" en "IN DE HUIDIGE STAAT", zonder enige vorm van garantie of voorwaarden. Door de Dienst te gebruiken, verklaren of impliceren wij niet dat wij materialen of items die beschikbaar zijn op of gelinkt zijn aan de Dienst onderschrijven, of dat wij geloven dat materialen of items nauwkeurig, nuttig of niet schadelijk zijn. Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de Dienst, informatie of andere items of materialen op de Dienst. U stemt ermee in dat uw gebruik van de Dienst op uw eigen risico is. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij en elk van onze adverteerders, licentiegevers, leveranciers, functionarissen, directeuren, investeerders, werknemers, agenten, dienstverleners en andere contractanten alle garanties af, expliciet of impliciet, in verband met de Dienst en uw gebruik van de Dienst.
   (ii) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (A) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van inhoud en materialen op de Dienst, (B) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Dienst of producten of diensten die u via de Dienst koopt, (C) onbevoegde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of enige en alle persoonlijke informatie die op onze servers is opgeslagen, (D) enige onderbreking of beëindiging van overdracht naar of van de Dienst, en/of (E) enige bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke, die door derden naar of via de Dienst kunnen worden verzonden.
 • Beperkte aansprakelijkheid. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of bestraffende schade, met inbegrip van gederfde winst schade als gevolg van uw gebruik van de Dienst. Niettegenstaande iets anders in deze Servicevoorwaarden, is onze aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enig verlies of schade geleden door u en voortvloeiend uit of in verband met deze Servicevoorwaarden. Hetzij door contract, onrechtmatige daad of inbreuk op wettelijke verplichtingen of op enige andere wijze zal niet meer bedragen dan $50.
 • Uitzonderingen op disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen. Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toe. Als u in een van deze staten of rechtsgebieden woont, zijn de beperkingen of uitsluitingen in Paragraaf 6(a) en 6(B) mogelijk niet op u van toepassing.

7. Juridische geschillen en arbitrageovereenkomst.
Lees de volgende clausule zorgvuldig - ze kan uw wettelijke rechten aanzienlijk beïnvloeden, inclusief uw recht om een rechtszaak aan te spannen.

 • Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn per e-mail beschikbaar op [email protected] of 415.981.7625 om eventuele problemen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst te behandelen. De meeste problemen kunnen op deze manier snel worden opgelost. Het Bedrijf zal te goeder trouw werken aan een directe oplossing van een geschil, claim, vraag of onenigheid door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, hetgeen een voorwaarde is voor het starten van een rechtszaak of arbitrage door een van beide partijen.
 • Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting is nagestreefd overeenkomstig Sectie 7(a) hierboven, dan kan elke partij bindende arbitrage starten. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (inclusief totstandkoming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de Dienst worden definitief beslecht door middel van bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van alle regels of procedures die groepsacties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, uitvoerbaarheid of totstandkoming van deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke bewering dat deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is. De arbiter is bevoegd om elke vorm van genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan in elke bevoegde rechtbank als vonnis worden ingevoerd. De interpretatie en handhaving van deze overeenkomst zijn onderworpen aan de Federal Arbitration Act.
 • Afstand van groepsacties en arbitrage in groepsverband. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden uitgevoerd en niet als een collectieve actie of een andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een collectieve actie in te stellen of schadevergoeding te eisen op basis van een collectieve actie. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de in deze paragraaf uiteengezette afstand van collectieve actie om welke reden dan ook nietig of onuitvoerbaar is of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan wordt de hierboven in paragraaf 7(b) uiteengezette arbitragebepaling in haar geheel nietig geacht en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 • Uitzondering - Vorderingen bij een kleine rechtbank. Niettegenstaande de overeenkomst van de partijen om alle geschillen door middel van arbitrage op te lossen, kan elke partij voor geschillen of vorderingen die onder de bevoegdheid van die rechtbank vallen, een beroep doen op een rechtbank voor geringe vorderingen.
 • 30 dagen recht op afmelding. U hebt het recht om u af te melden en niet gebonden te zijn aan de bepalingen inzake arbitrage en afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in artikel 7(b), 7(c) en 7(d) door schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om zich af te melden naar het volgende adres te sturen: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Group Services Department, of per fax naar 415.394.9904.
   1. De kennisgeving moet worden verzonden binnen dertig (30) dagen na aanvang van het gebruik van de Service, anders bent u gebonden aan arbitrage van geschillen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Secties. Indien u afziet van deze arbitragebepalingen, is het Bedrijf daar ook niet aan gebonden.
 • Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen van Artikel 7(b) niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staats- of federale rechtbanken in [San Francisco, Californië] (met uitzondering van rechtszaken voor geringe vorderingen die kunnen worden aangespannen in het district waar u woont). De partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie in [San Francisco, Californië] voor alle andere geschillen dan die met betrekking tot geringe vorderingen.

8. Geen verklaring van afstand. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons zal niet gelden als een verklaring van afstand van het toepasselijke recht of bepaling.

9. Scheidbaarheid. Deze Servicevoorwaarden gelden voor zover de wet dat toestaat. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

10. Overdracht. Wij kunnen onze rechten onder deze Servicevoorwaarden overdragen zonder uw goedkeuring.

11. Geen derden-begunstigden. Deze Servicevoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en het Bedrijf. Er zijn geen derde partij begunstigden van deze overeenkomst.

12. Geen wijzigingen door onze werknemers. Indien een van onze werknemers aanbiedt om de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden te wijzigen, handelt hij of zij niet als een agent voor ons of spreekt hij of zij namens ons. U kunt en mag niet vertrouwen op een verklaring of mededeling van onze werknemers, of iemand anders die beweert namens ons te handelen. Eventuele wijzigingen van deze Servicevoorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn en ondertekend door een [leidinggevende functionaris] van het bedrijf.

13. Registratie als verkoper van reizen. Het Bedrijf is volgens de Californische wet geregistreerd als verkoper van reizen, en zijn registratienummer is [2094770-50]. Deze registratie vormt geen goedkeuring door de staat Californië van onze diensten of handelingen. De wet van Californië vereist dat wij ofwel een trustrekening of een obligatie hebben als een middel van consumentenbescherming, en het bedrijf heeft een obligatie uitgegeven [door RLI Insurance Company in het bedrag van $ 20.000]. Het bedrijf neemt deel aan het Travel Consumer Restitution Fund].