Dienstverleningsovereenkomst

Voorwaarden en bepalingen
Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op onze website www.alcatrazcruises.comen de diensten die via onze website worden aangeboden (waarnaar in deze Servicevoorwaarden gezamenlijk wordt verwezen als de "Service"). De Dienst wordt u aangeboden door [Alcatraz City Cruises, LLC] (in deze Gebruiksvoorwaarden aangeduid als "Bedrijf", "wij", "ons" en "onze"). Deze Servicevoorwaarden bevatten de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service, en uw gebruik van de Service vormt uw aanvaarding van en instemming met deze Servicevoorwaarden.

Kennisgeving met betrekking tot geschillenbeslechting: Deze Overeenkomst bevat bepalingen die bepalen hoe vorderingen die u en wij tegen elkaar hebben worden opgelost (zie Paragraaf 7 hieronder), met inbegrip van een overeenkomst en verplichting om geschillen te arbitreren die, behoudens beperkte uitzonderingen, zal vereisen dat u vorderingen die u tegen ons hebt aan bindende arbitrage onderwerpt, tenzij u zich afmeldt in overeenstemming met Paragraaf 7(e). Tenzij u afziet van arbitrage: (a) kunt u alleen op individuele basis claims tegen ons indienen, niet als onderdeel van een collectieve of representatieve actie of procedure en (b) kunt u alleen op individuele basis en in arbitrage genoegdoening eisen (inclusief geldelijke genoegdoening, een rechterlijk bevel en een declaratoire uitspraak).

1. Bevestigende Vertegenwoordigingen Betreffende Uw Gebruik van de Dienst. Wanneer u de Dienst opent, bezoekt of gebruikt, verklaart u dat: (a) de informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat is; (b) uw gebruik van de Service en uw gebruik van diensten die beschikbaar zijn op de Service niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving, (c) indien u tickets koopt of een reservering maakt via de Service: (i) u de toepasselijke reservering of aankoop doet namens uzelf, of namens uw persoonlijke vrienden en/of familie, (ii) de betalingsinformatie die u verstrekt, en de bijbehorende naam, adres, telefoonnummer en betaalkaartnummer kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en/of contact met u op te nemen, en (iii) het e-mailadres dat u aan ons verstrekt in verband met het maken van een reservering of aankoop is uniek en persoonlijk voor u. Het is u niet toegestaan aan boord te gaan van een veerboot of een andere toepasselijke wijze van vervoer in verband met een reservering die u via de Dienst maakt, tenzij u op het moment van instappen een identificatie toont die overeenkomt met de naam van de persoon die de toepasselijke reservering heeft gemaakt en de betaalkaart toont die in verband met de toepasselijke reservering is gebruikt.

2. Verboden gebruik van de Service. U mag de Service alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf. In het bijzonder, zonder beperking, mag u niet:

 • een aantal tickets voor een evenement of activiteit te kopen of te reserveren dat de vermelde limiet voor dat evenement of die activiteit overschrijdt, of meer dan [10]aankopen of reserveringen via de Service te doen in een periode van 72 uur, hetzij namens uzelf of namens een groep;
 • de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals de aankoop van tickets in bulk of voor wederverkoop;
 • geen geautomatiseerde software of computersystemen te gebruiken, met inbegrip van intelligente agenten of bots, om toegang te krijgen tot de website of de Dienst;
 •  toegang tot de Dienst vanaf een verborgen IP-adres of een dynamisch IP-adres;
 • het verbergen, maskeren, verduisteren of vervangen van het werkelijke IP-adres, de domeinnaam en andere identificerende informatie die door u wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst;
 • toegang te krijgen tot de dienst via een VPN of een proxyserver te gebruiken om tickets via de Dienst te zoeken, te reserveren, te kopen of anderszins te verkrijgen;
 • de diensten die via de Dienst worden verleend te verstoren door virussen of andere programma's of technologie te gebruiken die ontworpen zijn om software of hardware te verstoren of te beschadigen;
 • afgeleide werken te wijzigen, te creëren, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te disassembleren van enige technologie die via de Dienst wordt verstrekt;
 • de toegang van enige gebruiker, host of netwerk te verstoren of te ontwrichten, inclusief, zonder beperking, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding
  spamming, of scripting op een zodanige wijze dat de Service wordt verstoord of onnodig wordt belast;
 • een robot, spider of ander apparaat of proces te gebruiken om geautomatiseerde aankopen te doen via de Dienst;
 • u uit te geven voor een andere persoon of entiteit of uw identiteit te verbergen door meerdere e-mailadressen of valse namen of contactinformatie te gebruiken;
 • de beveiligingsfuncties van de Service of de functies die het gebruik of het kopiëren van de Materialen verhinderen of beperken, te omzeilen, uit te schakelen of op een andere manier te verstoren
  Materialen of beperkingen op het gebruik van de Service of de Materialen afdwingen; of
 • een derde partij te helpen of aan te moedigen om zich in te laten met een activiteit die verboden is door deze Servicevoorwaarden.

3. Aankoopvoorwaarden.

 • Plaatsen van Bestellingen; Wijzigingen. Elke aankoop die u via de Service doet is niet bevestigd totdat u een e-mail of schriftelijke bevestiging van het Bedrijf heeft ontvangen. Elke wijziging die u wenst aan te brengen met betrekking tot een aankoop die u via de Service doet, moet via het Bedrijf worden aangevraagd, en niet via de derde leverancier van de diensten of producten die u hebt gekocht, indien van toepassing. U kunt contact opnemen met het Bedrijf via [email protected] of 415.981.7625 om wijzigingen aan te vragen voor een reservering die via de Service is gemaakt. Elke gevraagde wijziging is afhankelijk van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat we in staat zullen zijn om een gevraagde wijziging uit te voeren.
 • Annuleringen; Restitutiebeleid. Indien u een aankoop die u via de Service doet wenst te annuleren, dient u contact op te nemen met het Bedrijf via [email protected] of 415.981.7625. Indien u een reservering annuleert die u via de Service heeft gemaakt tweeënzeventig (72) uur of meer voor de datum van de reservering, zal uw betaling voor die reservering volledig worden terugbetaald. Indien u een reservering die u via de Service gemaakt heeft minder dan tweeënzeventig (72) uur voor de reserveringsdatum annuleert, ontvangt u geen restitutie voor die reservering, tenzij het Bedrijf in staat is om uw tickets opnieuw te verkopen, en het Bedrijf heeft het recht, maar niet de verplichting, om uw tickets opnieuw te verkopen. Als u Assurance hebt gekocht en u annuleert een reservering die u via de Service hebt gemaakt vierentwintig (24) of meer uur voor de datum van de reservering, zal uw betaling voor die reservering volledig worden terugbetaald, minus de kosten van Assurance. Indien u een reservering annuleert die u minder dan vierentwintig (24) uur voor de reserveringsdatum via de Service hebt gemaakt, ontvangt u geen restitutie voor die reservering, tenzij het Bedrijf in staat is om uw tickets opnieuw te verkopen, en het Bedrijf heeft het recht, maar niet de verplichting, om uw tickets opnieuw te verkopen. Toepasselijke restituties zullen worden verwerkt binnen veertien (14) dagen na de datum waarop wij uw annuleringsverzoek hebben ontvangen. We zullen ook een terugbetaling doen in het geval van beveiliging, veiligheid of soortgelijke sluitingen die ons verhinderen uw reservering te honoreren. In het geval dat we niet in staat zijn om een gekochte dienst te leveren om welke reden dan ook, is onze enige verplichting om de aankoopprijs die u hebt betaald voor de van toepassing zijnde dienst terug te betalen. Restituties zullen niet worden verstrekt als gevolg van bouwprojecten op Alcatraz Island of de daaruit voortvloeiende sluiting van binnenruimtes, zoals het Alcatraz Island Cellhouse. Restituties zullen niet worden verstrekt als gevolg van COVID-19-herworpen gezondheidsmandaten van de Stad en County van San Francisco, of de Staat Californië, die de beschikbaarheid van delen van de Alcatraz Island tour, zoals beschreven op het moment van de ticket aankoop, beïnvloeden.
 • Prijzen. De prijzen vermeld op de Service zijn per persoon, tenzij anders vermeld. Deze prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving, totdat uw aankoop door het Bedrijf is bevestigd. Prijzen die op het moment van aankoop bevestigd zijn, gelden voor de datum van de reservering. De vermelde prijzen zijn exclusief fooien, persoonlijke verzekeringen, artikelen van persoonlijke aard, of voedsel of dranken die niet zijn vermeld als inbegrepen in de Service. Volledige betaling met een betaalkaart is noodzakelijk om een aankoop van diensten of producten via de Service te doen. Wij rekenen geen servicekosten voor het verwerken van creditcardbetalingen.

4. Ons beheer van de dienst; wangedrag van de gebruiker

 1. Ons recht om de Dienst te beheren. Wij behouden ons het recht voor, maar nemen niet de verplichting op ons om: (i) de Service te controleren of te beoordelen op schendingen van deze Servicevoorwaarden en op naleving van ons beleid; (ii) melding te maken bij wetshandhavingsinstanties en/of juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze Servicevoorwaarden schendt; (iii) de toegang tot of de beschikbaarheid van de Service te weigeren of te beperken indien u deze Servicevoorwaarden, de wet of een van onze beleidsregels schendt; (iv) de Service te beheren op een manier die bedoeld is om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Service te vergemakkelijken; en/of (v) onze gebruikers te screenen of te proberen de verklaringen van onze gebruikers te controleren.
 2. Ons recht om gebruikers te beëindigen. Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Service te ontzeggen aan enige persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief, zonder beperking, wegens schending van enige vertegenwoordiging, garantie of convenant vervat in deze Servicevoorwaarden, of van enige toepasselijke wet of regelgeving.

5. Onze Intellectuele Eigendomsrechten. Alle inhoud van de Service ("Materialen") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's in de Service zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten onder Amerikaanse en buitenlandse wetten en internationale verdragen. De Dienst en de Materialen zijn uitsluitend bestemd voor uw informatie en persoonlijk gebruik en niet voor commerciële exploitatie. Wij behouden ons alle rechten in en op de Dienst en de Materialen voor. Indien u een kopie van de Materialen downloadt of afdrukt voor uw eigen persoonlijk gebruik, dient u alle handelsmerk-, auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen in en op de Materialen te behouden.

6. Afwijzing van garantie; beperking van aansprakelijkheid

 • Afwijzing van garanties
   (i) Alle materialen of items die via de Service worden aangeboden worden aangeboden "IN DE HUIDIGE STAAT" en "IN DE HUIDIGE STAAT", zonder garantie of voorwaarden van welke aard dan ook. Door de Dienst te exploiteren, vertegenwoordigen of impliceren wij niet dat wij materialen of items beschikbaar op of gelinkt aan de Dienst onderschrijven, of dat wij geloven dat deze materialen of items accuraat, nuttig of niet-schadelijk zijn. Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de Dienst, informatie of andere items of materialen op de Dienst. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Dienst op uw eigen risico is. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij en elk van onze adverteerders, licentiegevers, leveranciers, functionarissen, directeuren, investeerders, werknemers, agenten, dienstverleners en andere contractanten alle garanties af, expliciet of impliciet in verband met de Service en uw gebruik van de Service.
   (ii) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige (A) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van inhoud en materialen op de Service, (B) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Service of producten of diensten die u via de Service koopt, (C) enige onbevoegde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of enige en alle persoonlijke informatie opgeslagen op onze servers, (D) enige onderbreking of stopzetting van transmissie naar of van de Service, en/of (E) enige bugs, virussen, Trojaanse paarden, of dergelijke, die naar of via de Service door een derde partij kunnen worden verzonden.
 • Beperkte Aansprakelijkheid. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of bestraffende schade, inclusief gederfde winstschade voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst. Niettegenstaande enige tegenstrijdige bepaling in deze Servicevoorwaarden, is onze aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enig verlies of schade geleden door u en voortvloeiend uit of in verband met deze Servicevoorwaarden. Hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad of wegens schending van een wettelijke plicht of op enige andere wijze zal niet meer bedragen dan $50.
 • Uitzonderingen op Disclaimers en Aansprakelijkheidsbeperkingen. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties, of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toegestaan. Indien u in een van deze staten of rechtsgebieden verblijft, zijn de beperkingen of uitsluitingen in artikel 6(a) en 6(B) mogelijk niet op u van toepassing.

7. Juridische Geschillen en Arbitrage Overeenkomst.
Gelieve de volgende clausule aandachtig te lezen - ze kan een aanzienlijke invloed hebben op uw wettelijke rechten, met inbegrip van uw recht om een rechtszaak aan te spannen bij de rechtbank

 • Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn per e-mail bereikbaar op [email protected] of 415.981.7625 om eventuele problemen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst op te lossen. De meeste problemen kunnen op deze manier snel worden opgelost. Het Bedrijf zal te goeder trouw werken om elk geschil, claim, vraag of onenigheid direct op te lossen door overleg en onderhandelingen te goeder trouw, wat een voorwaarde is voor beide partijen om een rechtszaak of arbitrage te starten.
 • Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien de partijen niet tot een overeengekomen oplossing komen binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting wordt nagestreefd overeenkomstig Sectie 7(a) hierboven, dan kan elk van de partijen bindende arbitrage initiëren. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de Service zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar arbitrageregels voor consumenten, met uitsluiting van regels of procedures die collectieve acties regelen of toestaan. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, zal de exclusieve bevoegdheid hebben om alle geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke bewering dat deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is. De arbiter is bevoegd om elke genoegdoening toe te kennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of in billijkheid. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. De interpretatie en handhaving van deze Overeenkomst is onderworpen aan de Federale Arbitragewet.
 • Afstand van collectieve actie en collectieve arbitrage. De partijen komen verder overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd en niet als een groepsactie of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een groepsactie in te stellen of op groepsbasis genoegdoening te vragen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de afstand van collectieve actie zoals uiteengezet in deze paragraaf nietig of onuitvoerbaar is om welke reden dan ook of dat een arbitrage op collectieve basis kan plaatsvinden, dan wordt de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in Paragraaf 7(b) in zijn geheel nietig en ongeldig geacht en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 • Uitzondering - Vorderingen voor de gewone rechtbank. Niettegenstaande de overeenkomst tussen de partijen om alle geschillen via arbitrage te beslechten, kan elke partij voor geschillen of vorderingen die onder de bevoegdheid van de rechtbank vallen, een beroep doen op een rechtbank voor geringe vorderingen.
 • 30 dagen recht op opt-out. U heeft het recht om af te zien van deelname en niet gebonden te zijn aan de arbitrage en class action waiver bepalingen zoals uiteengezet in Secties 7(b), 7(c) en 7(d) door een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om af te zien van deelname naar het volgende adres te sturen: Alcatraz City Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Group Services Department, of per fax naar 415.394.9904.
   1. De kennisgeving moet binnen dertig (30) dagen na het begin van het gebruik van de Service worden verzonden, anders bent u gebonden aan het arbitreren van geschillen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Secties. Indien u afziet van deze arbitragebepalingen, zal het Bedrijf er ook niet door gebonden zijn.
 • Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in Artikel 7(b) niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat eventuele geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staats- of federale rechtbanken in [San Francisco, Californië] (met uitzondering van rechtszaken voor geringe vorderingen die kunnen worden aangespannen in het district waar u woonachtig bent). De partijen stemmen uitdrukkelijk in met exclusieve jurisdictie in [San Francisco, Californië] voor alle geschillen anders dan rechtszaken voor geringe vorderingen.

8. Geen verklaring van afstand. Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden zal niet gelden als een verklaring van afstand van het toepasselijke recht of bepaling.

9. Scheidbaarheid. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

10. Overdracht. Wij kunnen onze rechten onder deze Servicevoorwaarden zonder uw goedkeuring overdragen.

11. Geen derde partij begunstigden. Deze Servicevoorwaarden vormen een overeenkomst die tussen u en het Bedrijf wordt gesloten. Er zijn geen derde partij begunstigden van deze overeenkomst.

12. Geen wijzigingen door onze werknemers. Indien een van onze werknemers aanbiedt de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden te wijzigen, handelt hij of zij niet als een agent voor ons of spreekt hij of zij niet namens ons. U mag niet vertrouwen op, en dient niet te handelen op basis van, enige verklaring of mededeling van onze werknemers, of iemand anders die pretendeert namens ons te handelen. Eventuele wijzigingen van deze Servicevoorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend zijn door een [leidinggevende functionaris] van het Bedrijf.

13. Registratie als verkoper van reizen. Het Bedrijf is geregistreerd onder de Californische wet als een verkoper van reizen, en het registratienummer is [2094770-50]. Deze registratie houdt geen goedkeuring in door de staat Californië van onze diensten of handelingen. De wet van Californië vereist dat we ofwel een trustrekening ofwel een obligatie hebben als middel van consumentenbescherming, en het bedrijf heeft een obligatie uitgegeven [door RLI Insurance Company voor een bedrag van $20.000]. Het bedrijf is een deelnemer in het Travel Consumer Restitution Fund].