Triển lãm giam giữ hàng loạt
Triển lãm giam giữ hàng loạt

The Big Lockup: Giam giữ hàng loạt ở Hoa Kỳ

Triển lãm vĩnh viễn mới

The Big Lockup: Mass Prisonion ở Hoa Kỳ, kiểm tra Alcatraz island như một nhà tù quân sự và nhà tù liên bang trong bối cảnh giam giữ ở Hoa Kỳ, nơi hiện có 2,3 triệu người đang ở sau song sắt, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Triển lãm xem xét số lượng người da màu không cân xứng, kiến thức thấp và những người sinh ra trong nghèo đói đang ở trong tù và nhà tù. Nó xem xét ai bị tổn hại, ai chịu chi phí và làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn và ngăn chặn mọi người được đưa trở lại hệ thống. Cuối cùng, The Big Lockup hỏi: Có cách nào tốt hơn không?

Dịch vụ Công viên Quốc gia và Bảo tồn Công viên Quốc gia Golden Gate đã tham khảo ý kiến của các bảo tàng, tổ chức và chuyên gia khác trong lĩnh vực tư pháp hình sự và giam giữ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.nps.gov/alca/exhibit_thebiglockup.htm