Tổ chức sự kiện riêng tư

Tùy chỉnh niềm vui của bạn

Tổ chức sự kiện riêng tư của bạn tại Alcatraz

Tùy chỉnh niềm vui của bạn
Tổ chức các sự kiện có thể được vui vẻ, nhưng khi họ được đặt trên Alcatraz, các sự kiện là đáng nhớ.
Các sự kiện đặc biệt và quay phim trên Alcatraz Island yêu cầu giấy phép sử dụng công viên đặc biệt.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.