Beleid inzake sociale media

Richtlijnen en gebruik

Richtlijnen voor door gebruikers gegenereerde inhoud

OVEREENKOMST DEELNEMER
Door te reageren op het verzoek van Alcatraz City Cruises LLC ("Alcatraz City Cruises") om deel te nemen aan ons Digital Marketing Programma met de hashtag #YesAlcatraz, ga je akkoord met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst ("Voorwaarden" of "Overeenkomst"). Alcatraz City Cruises, die zaken doet met gebruikmaking van de domeinnaam alcatrazcruises.com, gaat er ook mee akkoord zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden. Alcatraz City Cruises kan haar websites of het gebruik van uw content te allen tijde naar eigen goeddunken beëindigen. Elke poging door u om een van de Algemene Voorwaarden te wijzigen wordt hierbij afgewezen, en zal geen deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd door een bevoegde vertegenwoordiger van Alcatraz City Cruises.

TOEGESTANE DEELNEMERS
U moet 18 jaar of ouder zijn en het wettelijke recht hebben om deze overeenkomst aan te gaan en alle rechten te verlenen op uw door gebruikers gegenereerde content ("Content") in de vorm van originele fotografie, video of tekst.

NIET-VERTROUWELIJKHEID
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw Content openbaar zal worden weergegeven, en dat deze niet vertrouwelijk zal worden behandeld. In feite verwacht Alcatraz City Cruises dat veel mensen van over de hele wereld in staat zullen zijn om uw Inhoud te bekijken. Door in te gaan op het verzoek van Alcatraz City Cruises om deel te nemen, geef je Alcatraz City Cruises het onbeperkte, wereldwijde recht om jouw Content te gebruiken en te delen op haar websites, waaronder bijvoorbeeld www.alcatrazcruises.com, alsmede in al haar social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram.

ALCATRAZ CITY CRUISES RECHTEN OP USER GENERATED CONTENT
Door te reageren op het verzoek van Alcatraz City Cruises om deel te nemen aan ons Digital Marketing programma met de hashtag #YesAlcatraz, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. U verleent Alcatraz City Cruises en haar agenten een eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om (a) uw Content (of enige wijziging daarvan) geheel of gedeeltelijk te gebruiken, kopiëren, verzenden, distribueren, reproduceren, wijzigen, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, te combineren met andere ideeën of werken, te publiceren, te vertalen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk uit te zenden en publiekelijk weer te geven, in elk nu bekend of later te ontwikkelen formaat of medium, en (b) uw Content te gebruiken (en anderen toe te staan uw Content te gebruiken) op elke wijze en voor elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: marketing, reclame, commerciële of promotionele doeleinden die Alcatraz City Cruises of haar agenten geschikt achten. Voor alle duidelijkheid, Alcatraz City Cruises heeft het recht, maar niet de plicht, om de Content te gebruiken, zoals in deze Overeenkomst is toegestaan.
U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw Content. Alcatraz City Cruises is niet verplicht om Content te hosten, weer te geven of te verspreiden op of via haar websites, op sociale media of anderszins, en kan te allen tijde Content verwijderen of Content weigeren om welke reden dan ook. Alcatraz City Cruises is niet verantwoordelijk voor enig verlies, diefstal, misbruik of schade van welke aard dan ook aan uw Content.
Door te reageren op het verzoek van Alcatraz City Cruises om deel te nemen aan ons Digital Marketing Programma met de hashtag #YesAlcatraz, verklaart en garandeert u dat:

 • U bent minstens 18 jaar oud, u hebt het wettelijke recht om deze overeenkomst aan te gaan en u doet zich niet voor als iemand anders.
 • U bezit alle rechten in en op uw Content, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, alle rechten op de audio-, video- en/of digitale opname en uitvoering in uw Content (indien aanwezig) en/of u heeft alle noodzakelijke rechten verworven op de elementen die in uw Content voorkomen om u in staat te stellen alle rechten aan Alcatraz City Cruises te verlenen zoals hierin beschreven.
 • Uw Content is volledig origineel en maakt geen inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim of enige andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of enige andere wettelijke of morele rechten van een derde persoon of entiteit.
 • U stemt in met het vrijgeven en toestaan van alle creatieve licentie en creatieve behandeling in het gebruik en de productie van uw Inhoud naar goeddunken van Alcatraz City Cruises en haar agenten.
 • U stemt er vrijwillig mee in afstand te doen van alle "morele rechten" die u op uw Inhoud zou kunnen hebben.
 • Alle informatie in uw Content is niet bekend aan, of redelijkerwijs door u verondersteld onjuist, onnauwkeurig of misleidend te zijn.
 • Uw Content is niet in strijd met enige wet.
 • U werd en wordt niet gecompenseerd of enige tegenprestatie verleend door derden voor het inzenden van uw Content.
 • U wordt op geen enkele wijze door Alcatraz City Cruises gecompenseerd of tegenprestatie verleend voor het gebruik van uw Content.
 • Uw Content bevat geen materiaal van een website van derden, auteursrechtelijk beschermd materiaal of persoonlijk identificeerbare informatie van iemand anders dan uzelf.
 • Uw Content reflecteert op geen enkele wijze negatief op Alcatraz Island of de marketing, reclame, commerciële of promotionele inspanningen van Alcatraz Island of Alcatraz City Cruises.
 • U ontslaat Alcatraz City Cruises en haar agenten, directeuren, functionarissen, gelieerde entiteiten, werknemers, contractanten en derde leveranciers ("Vrijgestelde Partijen") onherroepelijk en voor altijd van alle acties, claims, schade, aansprakelijkheden en eisen, zowel absoluut als voorwaardelijk en van welke aard dan ook, die u nu heeft of hierna kunt hebben tegen een van de Vrijgestelde Partijen, of hun respectievelijke opvolgers of rechtverkrijgenden, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van uw Content of iets dat daarin is vervat.

SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord Alcatraz City Cruises en haar agenten directeuren, functionarissen, gelieerde entiteiten, werknemers, aannemers en derden ("Gevrijwaarde Partijen") te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die een van de Gevrijwaarde Partijen kan oplopen als gevolg van of in verband met de Content of uw schending van deze Overeenkomst. Alcatraz City Cruises behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u op zich te nemen en u stemt ermee in om op uw eigen kosten samen te werken met de verdediging van Alcatraz City Cruises tegen dergelijke claims.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Alcatraz City Cruises kan, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/ en zijn van kracht vanaf het moment van publicatie, tenzij een andere ingangsdatum is aangegeven.

VERWIJDEREN
Als u wilt dat uw inhoud van de website(s) van Alcatraz City Cruises wordt verwijderd, dient u een bericht te sturen naar: [email protected] Nadat Alcatraz City Cruises de ontvangst van uw e-mail verzoek heeft bevestigd, dient u 30 dagen de tijd te nemen om actie te ondernemen, hoewel Alcatraz City Cruises zich het recht voorbehoudt om een dergelijk verzoek te weigeren.

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring vormen samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u akkoord gaat bij het gebruik van bepaalde elementen van de Website(s) de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Alcatraz City Cruises.

TOEPASSELIJKRECHT
Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met zijn conflict van wettelijke principes. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht in de staats- of federale rechtbanken in San Francisco, Californië en de partijen stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken.

Richtlijnen voor deelname aan Facebook

Op de pagina's van Hornblower Co. en Alcatraz City Cruises streven we ernaar relevante, interessante inhoud te plaatsen en zijn we blij met uw opmerkingen en suggesties. Hoewel we conversatie en dialoog aanmoedigen, willen we zorgen voor een respectvolle omgeving voor onze klanten, onze werknemers, onze partners en onze stakeholders.

 • Wij moedigen u aan om te reageren op berichten of opmerkingen van fans die u interessant vindt en om uw inzichten te geven.
 • Wij zullen zo nodig reageren op opmerkingen.
 • "Like" artikelen, foto's en video's die u leuk vindt en waarvan u er meer zou willen zien.
 • Fanpagina's zijn niet bedoeld als een plaats voor het ontvangen van klantenservicekwesties. Gelieve ons rechtstreeks te contacteren voor klantendienstkwesties.

Wij behouden ons het recht voor om te verwijderen:

 • Opmerkingen, links, afbeeldingen of video's die obsceen, godslasterlijk of hatelijk van aard zijn
 • Berichten die beledigend kunnen zijn voor andere leden van de gemeenschap
 • Opmerkingen die een bedreiging vormen voor een persoon, organisatie of bedrijf
 • Opmerkingen die een persoon belasteren of intimideren
 • Opeenvolgende off-topic berichten door een enkele fan
 • Repetitieve berichten die worden gekopieerd en geplakt of gedupliceerd door één of meerdere fans
 • Sollicitaties of reclame
 • Opmerkingen, links, afbeeldingen of video's die aanzetten tot illegale activiteiten
 • Materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden
 • Valse opmerkingen of beweringen over Hornblower Co., Alcatraz City Cruises, de producten of diensten van het bedrijf of een van zijn concurrenten

Disclaimer - Inhoud van derden

De moderator van deze pagina's zal af en toe linken naar websites van derden om de meest actuele informatie met de gemeenschap te delen. Het volgen van deze links brengt u naar materiaal of inhoud die niet afkomstig is van Alcatraz City Cruises. De inhoud van deze sites en artikelen valt niet onder de verantwoordelijkheid van Alcatraz City Cruises, en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de meningen, overtuigingen of goedkeuring van het bedrijf.

Alcatraz City Cruises geeft geen garantie en doet geen beweringen over de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of anderszins van het commentaar of de "likes" van derden op haar fanpagina's, noch zal zij aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige claim of schade, hetzij direct, indirect, speciaal, gevolgschade of anderszins, voortvloeiend uit de interpretatie, het gebruik of het vertrouwen op, geautoriseerd of ongeautoriseerd, van dergelijke informatie.

Klantenservice

Houdt u er rekening mee dat Facebook niet bedoeld is als een plek om klantenservice kwesties te ontvangen. Als u vragen of opmerkingen heeft over Alcatraz City Cruises of haar gelieerde producten, bel ons dan even. We helpen u graag verder.

Telefoon: 415.981.ROCK (7625) Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Richtlijnen voor deelname aan Twitter

Alcatraz City Cruises gebruikt Twitter.com als een manier om deel te nemen aan gesprekken over ons bedrijf en onze branche. Wij kunnen meer dan één officiële Twitter account hebben. Onze momenteel actieve Twitter-handvatten zijn:

@AlcatrazCruises

Onze tweets behandelen een verscheidenheid aan onderwerpen die van belang zijn voor onze klanten, onze retailgasten, onze stakeholders en andere industriegroepen. Deze tweets kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aankondigingen over Alcatraz City Cruises en onze activiteiten, aankondigingen over de Hornblower Bedrijvenfamilie en haar activiteiten, nieuws over onze partners, nieuws over de reis- en toerisme-industrie en informatie over onze groepsdienstenactiviteiten.

Communiceren met Alcatraz City Cruises op Twitter

De beslissing van Alcatraz City Cruises om een bepaalde Twitter gebruiker te volgen impliceert geen goedkeuring van welke aard dan ook. Wij volgen accounts op Twitter waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor onze branche en ons bedrijf. Dit kan het volgen van Twitter accounts van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) omvatten die commentaar geven op branchegerelateerde zaken. Wij kunnen ook Twitter-gebruikers volgen die gasten zijn van Alcatraz City Cruises.

Tweets die wij re-tweeten impliceren geen goedkeuring van onze kant. Wij kunnen nieuws en links retweeten waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor het werk dat wij doen in de reis- en toerisme-industrie en/of van belang zijn voor onze volgers. We zullen alle @replies en directe berichten lezen die naar ons worden gestuurd. Indien van toepassing, zullen wij reageren op individuele berichten en kunnen, indien nodig, personen doorverwijzen naar meer geschikte kanalen, zoals Guest Service of Mediarelaties. Alcatraz City Cruises streeft ernaar een goede social media burger te zijn en zal Twitter accounts rapporteren die spam of bot-gestuurde accounts lijken te zijn.

Links naar andere websites

Wij kunnen links naar websites in onze tweets opnemen om de meest actuele informatie met de gemeenschap te delen. Het volgen van deze links brengt u naar materiaal of inhoud die niet afkomstig is van Alcatraz City Cruises. De inhoud van deze sites en artikelen is niet de verantwoordelijkheid van Alcatraz City Cruises, en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de meningen, overtuigingen of goedkeuring van het bedrijf. Alcatraz City Cruises geeft geen garanties of claims met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of anderszins van het commentaar van derden in onze Twitter time line, noch zal Alcatraz City Cruises aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige claim of schade, hetzij direct, indirect, bijzonder, gevolgschade of anderszins, voortvloeiend uit de interpretatie, het gebruik of het vertrouwen op, geautoriseerd of ongeautoriseerd, van dergelijke informatie.

Wettelijke vermeldingen, auteursrecht en privacy

Tweets en/of @replies met betrekking tot lopende juridische zaken of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Alcatraz City Cruises zullen niet worden erkend.

Wij vragen personen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via social media-instrumenten zoals Twitter.

Alcatraz City Cruises personeel met behulp van Twitter

Sommige werknemers van Alcatraz City Cruises twitteren buiten werktijd en/of op persoonlijke titel onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele band met Alcatraz City Cruises, vertegenwoordigen de tweets van werknemers in hun persoonlijke hoedanigheid niet het officiële standpunt van Alcatraz City Cruises. Dergelijke tweets dienen te worden beschouwd als die van privé burgers. Als zodanig is Alcatraz City Cruises niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze tweets.

YouTube Richtlijnen voor Deelname

Alcatraz City Cruises gebruikt YouTube, een dienst voor het delen van video's, als een manier om relevante en interessante inhoud te delen met onze klanten en belanghebbenden. Onze video's bevatten een verscheidenheid aan inhoud, maar zijn niet beperkt tot: informatie over Alcatraz City Cruises en onze activiteiten, informatie over de Hornblower Family of Companies en zijn activiteiten, informatie of nieuws over onze partners, en reis- en toeristisch nieuws.

In gesprek met Alcatraz City Cruises op YouTube

De beslissing van Alcatraz City Cruises om zich te abonneren op een specifiek YouTube-kanaal impliceert geen goedkeuring van welke aard dan ook. We volgen kanalen op YouTube waarvan we denken dat ze relevant zijn voor onze branche. Dit kan inhouden dat wij ons abonneren op YouTube accounts van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) die video's over branchegerelateerde zaken becommentariëren en/of delen. Het accepteren door Alcatraz City Cruises van een vriendschapsverzoek van een account op YouTube impliceert geen onderschrijving van hun standpunten. Het opnemen door Alcatraz City Cruises van een video die niet is gemaakt door Hornblower Co. of Alcatraz City Cruises in een afspeellijst impliceert geen onderschrijving van die video.

Wij zullen alle opmerkingen lezen die op onze video's worden geplaatst en berichten die naar ons worden gestuurd. Indien nodig zullen wij reageren op individuele berichten en indien nodig, personen doorverwijzen naar meer geschikte communicatiekanalen, zoals Guest Service of Mediarelaties.

Door het inzenden van een commentaar, bericht of "videorespons" via een van de officiële YouTube-kanalen van Alcatraz City Cruises, ga je akkoord met de voorwaarden van deze deelnamerichtlijnen:

 • Alcatraz City Cruises behoudt zich het recht voor om een commentaar of "video reactie" niet te plaatsen, noch om te reageren op een commentaar of "video reactie".
 • We bekijken alle opmerkingen voordat ze worden geplaatst en we zullen ons best doen om de juiste opmerkingen tijdig te plaatsen. We zullen geen reacties plaatsen die als spam worden geclassificeerd of waarvan wordt aangenomen dat ze beledigende, ongepaste, haatdragende en/of lasterlijke taal bevatten.
 • Reacties mogen geen godslastering bevatten. Gelieve geen grof taalgebruik te gebruiken.
 • Blijf bij het onderwerp. Reacties moeten betrekking hebben op de video waarop u commentaar geeft.
 • Reacties of meningen op een video zijn afkomstig van leden van het publiek. De meningen die door externe commenters worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen van Hornblower Co., Alcatraz City Cruises, haar management of werknemers. Alcatraz City Cruises onderschrijft hun inhoud niet en keurt deze ook niet goed. Alcatraz City Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaren die door externe commenters op onze YouTube-kanalen zijn geschreven.
 • Eventuele opmerkingen of vragen met betrekking tot specifieke kwesties, met name die buiten het bereik van de video's, moeten worden gericht aan Alcatraz City Cruises via e-mail of telefoon in plaats van te worden verhoogd binnen de commentaarsectie van een geplaatste video.
 • Als je van mening bent dat iemand de servicevoorwaarden van YouTube heeft geschonden, meld je het probleem door de koppeling "Vlaggen" te selecteren. Deze YouTube-functie wordt naast elke video en elk commentaar weergegeven

Wettelijke vermeldingen, auteursrecht en privacy

Opmerkingen, berichten of "videorespons" met betrekking tot lopende juridische zaken of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Alcatraz City Cruises zullen niet worden erkend.

Wij vragen personen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via sociale media zoals YouTube.

Taalbeleid

De interface van YouTube is beschikbaar in verschillende talen, waaronder Engels en Frans. Om de taal van de interface te wijzigen, selecteer je "Engels" of "Frans" in het taalkeuzemenu onderaan de website van YouTube.

Alcatraz City Cruises personeel met behulp van YouTube

Sommige werknemers van Alcatraz City Cruises gebruiken YouTube buiten werktijd en/of in hun persoonlijke hoedanigheid onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele band met Alcatraz City Cruises, geven geplaatste video's, commentaren en andere YouTube-activiteiten van werknemers in hun persoonlijke hoedanigheid niet het officiële standpunt van Alcatraz City Cruises weer. Dergelijke activiteiten moeten worden beschouwd als die van privé burgers.

Blog Deelname Richtlijnen

Alcatraz City Cruises blogs zijn ontwikkeld om deel te nemen aan gesprekken die relevant zijn voor de reis- en toerismebranche. Deze richtlijnen voor deelname gelden voor diegenen die ervoor kiezen de Alcatraz City Cruises blogs als forums te gebruiken. Door deze sites te gebruiken en een reactie in te dienen, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze richtlijnen voor deelname:

 • Alcatraz City Cruises behoudt zich het recht voor om een reactie niet te plaatsen of niet op een reactie te reageren.
 • We zullen alle opmerkingen bekijken voordat ze worden geplaatst en we zullen ons best doen om de juiste opmerkingen binnen een redelijke termijn te plaatsen. Wij zullen geen reacties plaatsen die als spam worden geclassificeerd of die beledigende, hatelijke en/of lasterlijke taal bevatten.
 • Reacties mogen geen godslastering bevatten. Gelieve zich te onthouden van grof taalgebruik.
 • Blijf bij het onderwerp. Reacties moeten op de een of andere manier betrekking hebben op het bericht waarop u reageert. We zullen geen reacties samenvoegen. Alle geplaatste reacties worden apart weergegeven en niet als één geheel.
 • Wij zullen ons best doen om te reageren op opmerkingen. Het kan zijn dat we een reactie plaatsen of een bericht schrijven waarin we reageren op een aantal reacties of vragen over een soortgelijk onderwerp. Als een vraag zeer specifiek is, kan het zijn dat we extra tijd nodig hebben om deze te onderzoeken en te beantwoorden.
 • Het staat u vrij om een reactie te plaatsen op onze blog-sites, zolang deze voldoet aan onze richtlijnen voor deelname. Om de oorspronkelijke bedoeling van de opmerkingen op onze blogs te respecteren, zullen wij uw opmerkingen niet vertalen.
 • Commentaar met betrekking tot lopende juridische zaken of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Hornblower Co. of Alcatraz City Cruises, worden niet geplaatst.
 • Opmerkingen of meningen op blogs zijn afkomstig van leden van het publiek en zijn alleen die van hun respectievelijke bijdragers. De meningen die door externe bijdragers worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen van Alcatraz City Cruises, haar management of werknemers. Alcatraz City Cruises onderschrijft hun inhoud niet, noch keurt zij deze goed. Alcatraz City Cruises is niet verantwoordelijk en wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaren die door externe bijdragers aan deze blogs zijn geschreven.
 • Als u opmerkingen of vragen heeft over specifieke kwesties, met name kwesties die buiten het bestek van de blogdiscussies vallen, kunt u die richten aan ons contactformulier in plaats van ze in de commentaarsectie van een blogbericht te plaatsen.

 

Richtlijnen voor deelname aan Flickr

Alcatraz City Cruises maakt gebruik van Flickr, een service voor het delen van foto's, als een manier om relevante en interessante foto's te delen met onze klanten en stakeholders. Alcatraz City Cruises kan foto's delen van onze activiteiten, evenementen van Alcatraz City Cruises en diverse andere activiteiten die verband houden met onze branche.

In contact komen met Alcatraz City Cruises op Flickr

De beslissing van Alcatraz City Cruises om een specifiek Flickr-account toe te voegen als contact impliceert geen goedkeuring van welke aard dan ook. We volgen andere contacten op Flickr waarvan we denken dat ze relevant zijn voor onze branche. Dit kan onder meer inhouden dat we ons abonneren op de Flickr-stream van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) die commentaar geven en/of foto's delen over zaken die betrekking hebben op de branche. Het opnemen door Alcatraz City Cruises van een foto die niet door Alcatraz City Cruises is gemaakt in een galerij impliceert geen onderschrijving van die foto. Wij zullen alle commentaren lezen die op onze foto's worden geplaatst en berichten die naar ons worden verzonden. Indien van toepassing, zullen wij reageren op individuele berichten en kunnen wij personen doorverwijzen naar meer geschikte communicatiekanalen, zoals Guest Service of Mediarelaties.

Door een reactie in te dienen via de officiële Flickr stream van Alcatraz City Cruises, ga je akkoord met de voorwaarden van deze deelnamerichtlijnen:

 • Alle opmerkingen zullen tijdig worden beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor om commentaren of foto's te verwijderen die als spam worden beschouwd of die beledigende, ongepaste, haatdragende en/of lasterlijke taal bevatten.
 • Wij behouden ons het recht voor om ongepaste tags van Alcatraz City Cruises foto's te verwijderen.
 • Reacties mogen geen godslastering bevatten. Gelieve zich te onthouden van grof taalgebruik.
 • Blijf bij het onderwerp. Reacties moeten op de een of andere manier betrekking hebben op de video waarop u commentaar geeft.

Commentaar of meningen op een foto zijn afkomstig van leden van het publiek. De meningen die door externe commenters worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen van Alcatraz City Cruises, haar management of werknemers. Alcatraz City Cruises onderschrijft hun inhoud niet en keurt deze ook niet goed. Alcatraz City Cruises is niet verantwoordelijk en wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaren geschreven door externe commenters op onze Flickr stream.

Alle opmerkingen of vragen over specifieke kwesties, met name die welke buiten het bereik van foto's vallen, moeten worden gericht aan onze contactpagina in plaats van te worden vermeld in de commentaarsectie van een geplaatste foto.

Wettelijke vermeldingen, auteursrecht en privacy

We hebben onze Flickr foto's gelicenseerd onder een Creative Commons licentie. U mag de foto's in deze bibliotheek gebruiken en reproduceren voor niet-commerciële doeleinden, zolang de foto's:

 • niet gewijzigd
 • gecrediteerd aan Alcatraz City Cruises
 • gelinkt aan het Alcatraz City Cruises account volgens Flickr's terms of service

Opmerkingen of berichten die betrekking hebben op lopende juridische zaken of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Alcatraz City Cruises, worden niet in behandeling genomen.

Wij vragen personen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via sociale media zoals Flickr.

Alcatraz City Cruises personeel met behulp van Flickr

Sommige werknemers van Alcatraz City Cruises gebruiken Flickr buiten werktijd en/of in hun persoonlijke hoedanigheid onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele band met Alcatraz City Cruises, geven geplaatste foto's, opmerkingen en andere Flickr activiteiten van werknemers in hun persoonlijke hoedanigheid niet het officiële standpunt van Alcatraz City Cruises weer. Dergelijke activiteiten dienen te worden beschouwd als die van privé burgers.