Beleid inzake sociale media

Richtlijnen en gebruik

Richtlijnen voor door gebruikers gegenereerde inhoud

OVEREENKOMST DEELNEMER
Door te reageren op het verzoek van Alcatraz City Cruises LLC ("Alcatraz City Cruises") om deel te nemen aan ons Digitale Marketing Programma met de hashtag #YesAlcatraz, gaat u akkoord met alle voorwaarden in deze overeenkomst ("Voorwaarden" of "Overeenkomst"). Alcatraz City Cruises, die zaken doet met de domeinnaam alcatrazcruises.com, gaat ook akkoord met deze Voorwaarden. Alcatraz City Cruises kan zijn websites of het gebruik van uw inhoud te allen tijde naar eigen goeddunken beëindigen. Elke poging door u om een van de Voorwaarden te wijzigen wordt hierbij verworpen, en zal geen deel uitmaken van de Voorwaarden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van Alcatraz City Cruises.

TOEGESTANE DEELNEMERS
U moet 18 jaar of ouder zijn en het wettelijke recht hebben om deze overeenkomst aan te gaan en alle rechten te verlenen op uw door gebruikers gegenereerde inhoud ("Inhoud") in de vorm van originele fotografie, video of tekst.

NIET-VERTROUWELIJKHEID
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw Content openbaar zal worden weergegeven, en dat deze niet vertrouwelijk zal worden behandeld. In feite verwacht Alcatraz City Cruises dat veel mensen van over de hele wereld uw Inhoud zullen kunnen bekijken. Door te reageren op het verzoek van Alcatraz City Cruises om deel te nemen, verleent u Alcatraz City Cruises het onbeperkte, wereldwijde recht om uw Inhoud te gebruiken en te delen op haar websites, waaronder bijvoorbeeld www.alcatrazcruises.com, evenals in al haar sociale mediakanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram.

ALCATRAZ CITY CRUISES RECHTEN OP USER GENERATED CONTENT
Door te reageren op het verzoek van Alcatraz City Cruises om deel te nemen aan ons Digital Marketing programma met de hashtag #YesAlcatraz, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. U verleent Alcatraz City Cruises en haar agenten een eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om (a) uw Content (of enige wijziging daarvan) geheel of gedeeltelijk te gebruiken, kopiëren, verzenden, distribueren, reproduceren, wijzigen, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, te combineren met andere ideeën of werken, te publiceren, te vertalen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk uit te zenden en publiekelijk weer te geven, in elk nu bekend of later ontwikkeld formaat of medium, en (b) uw Content te gebruiken (en anderen toe te staan) op welke wijze en voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot: marketing, reclame, commerciële of promotionele doeleinden die Alcatraz City Cruises of haar agenten geschikt achten. Voor alle duidelijkheid, Alcatraz City Cruises heeft het recht, maar niet de verplichting, om de Inhoud te gebruiken zoals toegestaan in deze Overeenkomst.
U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw Content. Alcatraz City Cruises is niet verplicht om Content te hosten, weer te geven of te verspreiden op of via haar websites, op sociale media of anderszins, en kan Content te allen tijde verwijderen of weigeren om welke reden dan ook. Alcatraz City Cruises is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, misbruik of schade van welke aard dan ook aan uw Content.
Door te reageren op het verzoek van Alcatraz City Cruises om deel te nemen aan ons Digitale Marketing Programma met de hashtag #YesAlcatraz, verklaart en garandeert u dat:

 • U bent minstens 18 jaar oud, u hebt het wettelijke recht om deze overeenkomst aan te gaan en u doet zich niet voor als iemand anders.
 • U bezit alle rechten in en op uw Inhoud met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten op de audio-, video- en of digitale opname en uitvoering in uw Inhoud (indien aanwezig) en/of u heeft alle noodzakelijke rechten verworven op de elementen die in uw Inhoud voorkomen om u in staat te stellen alle rechten aan Alcatraz City Cruises te verlenen zoals hierin beschreven.
 • Uw Inhoud is volledig origineel en maakt geen inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere wettelijke of morele rechten van derden.
 • U gaat akkoord met het vrijgeven en toestaan van alle creatieve licentie en creatieve behandeling in het gebruik en de productie van uw inhoud naar goeddunken van Alcatraz City Cruises en haar agenten.
 • U gaat er vrijwillig mee akkoord afstand te doen van alle "morele rechten" die u mogelijk heeft op uw Inhoud.
 • Alle informatie in uw Inhoud is niet bekend aan of redelijkerwijs door u geloofd als vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw Inhoud schendt geen enkele wet.
 • U werd en wordt door geen enkele derde partij gecompenseerd of beloond voor het indienen van uw Inhoud.
 • U zult niet worden gecompenseerd of op enigerlei wijze door Alcatraz City Cruises worden beloond voor het gebruik van uw Inhoud.
 • Uw Inhoud bevat geen materialen van een website van derden, auteursrechtelijk beschermde materialen of persoonlijk identificeerbare informatie van iemand anders dan uzelf.
 • Uw Inhoud is op geen enkele wijze een negatieve afspiegeling van Alcatraz Island of de marketing, reclame, commerciële of promotionele inspanningen van Alcatraz Island of Alcatraz City Cruises.
 • U ontslaat Alcatraz City Cruises en haar agenten, directeuren, functionarissen, gelieerde entiteiten, werknemers, aannemers en derde partijen ("vrijgestelde partijen") onherroepelijk en voor altijd van alle acties, claims, schade, aansprakelijkheden en eisen, absoluut of voorwaardelijk en van welke aard dan ook, die u nu heeft of hierna kunt hebben tegen een van de vrijgestelde partijen, of hun respectievelijke opvolgers of rechtverkrijgenden, voortvloeiend uit of gerelateerd op enigerlei wijze aan het gebruik van uw inhoud of iets daarin.

VRIJWARING
U gaat ermee akkoord Alcatraz City Cruises en haar agenten, directeuren, functionarissen, gelieerde entiteiten, werknemers, aannemers en derde partijen ("Gevrijwaarde Partijen") te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocaatkosten) die een van de Gevrijwaarde Partijen kan oplopen als gevolg van of gerelateerd aan de Inhoud of uw schending van deze Overeenkomst. Alcatraz City Cruises behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door u op zich te nemen en u gaat ermee akkoord om mee te werken aan de verdediging van Alcatraz City Cruises van dergelijke claims op uw eigen kosten.

WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
Alcatraz City Cruises kan, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Alle wijzigingen zullen worden geplaatst op https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/ en worden van kracht op het moment van plaatsing, tenzij een andere ingangsdatum is aangegeven.

VERWIJDEREN
Indien u uw inhoud van de website(s) van Alcatraz City Cruises wilt laten verwijderen, dient u een bericht te sturen naar: [email protected]. Nadat Alcatraz City Cruises de ontvangst van uw e-mail verzoek heeft bevestigd, heeft u 30 dagen de tijd om actie te ondernemen, hoewel Alcatraz City Cruises zich het recht voorbehoudt een dergelijk verzoek te weigeren.

ALGEMEEN
Deze voorwaarden en de privacyverklaring vormen samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u instemt bij het gebruik van bepaalde elementen van de website(s) de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Alcatraz City Cruises.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetten. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht in de staats- of federale rechtbanken in San Francisco, Californië, en de partijen stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken.

Richtlijnen voor deelname aan Facebook

Op de pagina's van Hornblower Co. en Alcatraz City Cruises streven we ernaar relevante, interessante inhoud te plaatsen en verwelkomen we uw opmerkingen en suggesties. Hoewel we conversatie en dialoog aanmoedigen, willen we zorgen voor een respectvolle omgeving voor onze klanten, onze werknemers, onze partners en onze belanghebbenden.

 • Wij moedigen u aan te reageren op berichten of opmerkingen van fans die u interessant vindt en uw inzichten te geven.
 • Wij zullen zo nodig reageren op opmerkingen.
 • "Like" artikelen, foto's en video's die u leuk vindt en waarvan u meer wilt zien.
 • Fanpagina's zijn niet bedoeld als een plek om problemen met de klantenservice te ontvangen. Neem rechtstreeks contact met ons op voor problemen met de klantenservice.

Wij behouden ons het recht voor om te verwijderen:

 • Opmerkingen, links, afbeeldingen of video's die obsceen, godslasterlijk of hatelijk van aard zijn
 • Berichten die beledigend kunnen zijn voor andere leden van de gemeenschap
 • Opmerkingen die een bedreiging vormen voor een persoon, organisatie of bedrijf
 • Opmerkingen die een persoon belasteren of intimideren
 • Opeenvolgende off-topic berichten door een enkele fan
 • Repetitieve berichten die worden gekopieerd en geplakt of gedupliceerd door één of meerdere fans
 • Sollicitaties of reclame
 • Opmerkingen, links, afbeeldingen of video's die aanzetten tot illegale activiteiten
 • Materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden
 • Valse opmerkingen of beweringen over Hornblower Co, Alcatraz City Cruises, de producten of diensten van het bedrijf of een van zijn concurrenten.

Disclaimer - Inhoud van derden

De moderator van deze pagina's zal af en toe linken naar websites van derden om de meest actuele informatie met de gemeenschap te delen. Het volgen van deze links brengt u naar materiaal of inhoud die niet afkomstig is van Alcatraz City Cruises. De inhoud van deze sites en artikelen valt niet onder de verantwoordelijkheid van Alcatraz City Cruises, en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de meningen, overtuigingen of goedkeuring van het bedrijf.

Alcatraz City Cruises garandeert of doet geen verklaringen of claims met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of anderszins van het commentaar van derden of "likes" op haar fanpagina's, noch is zij aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige claim of schade, hetzij direct, indirect, speciaal, gevolgschade of anderszins, voortvloeiend uit de interpretatie, het gebruik of het vertrouwen op, geautoriseerde of ongeautoriseerde, van dergelijke informatie.

Klantenservice

Houd er rekening mee dat Facebook niet bedoeld is als een plek om problemen met de klantenservice te ontvangen. Als u vragen of opmerkingen heeft over Alcatraz City Cruises of haar gelieerde producten, bel ons dan. We helpen u graag.

Telefoon: 415.981.ROCK (7625) Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Richtlijnen voor deelname aan Twitter

Alcatraz City Cruises gebruikt Twitter.com als een manier om deel te nemen aan gesprekken over ons bedrijf en onze industrie. We kunnen meer dan één officieel Twitter account hebben. Onze momenteel actieve Twitter handles zijn:

@AlcatrazCruises

Onze tweets gaan over een verscheidenheid aan onderwerpen die van belang zijn voor onze klanten, onze retail gasten, onze stakeholders en andere industriegroepen. Deze tweets kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aankondigingen over Alcatraz City Cruises en onze activiteiten, aankondigingen over de Hornblower Family of Companies en haar activiteiten, nieuws over onze partners, nieuws over de reis- en toerisme-industrie en informatie over onze groepsdiensten activiteiten.

Contact met Alcatraz City Cruises op Twitter

Het besluit van Alcatraz City Cruises om een bepaalde Twitter-gebruiker te volgen houdt geen enkele goedkeuring in. We volgen accounts op Twitter waarvan we denken dat ze relevant zijn voor onze industrie en ons bedrijf. Dit kan het volgen van de Twitter accounts van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) omvatten die commentaar geven op industrie-gerelateerde zaken. We kunnen ook Twitter-gebruikers volgen die gasten zijn van Alcatraz City Cruises.

Tweets die wij retweeten houden geen goedkeuring van onze kant in. Wij kunnen nieuws en links retweeten die volgens ons relevant zijn voor het werk dat wij doen in de reis- en toerismebranche en/of interessant zijn voor onze volgers. We lezen alle @replies en directe berichten die naar ons worden gestuurd. Indien van toepassing, zullen we reageren op individuele berichten en kunnen, indien nodig, individuen doorverwijzen naar meer geschikte kanalen, zoals Guest Service of Media Relations. Alcatraz City Cruises streeft ernaar een goede social media burger te zijn en zal Twitter accounts rapporteren die spam of bot-gedreven accounts lijken te zijn.

Links naar andere websites

We kunnen links naar websites in onze tweets opnemen om de meest actuele informatie met de gemeenschap te delen. Het volgen van deze links brengt u naar materiaal of inhoud die niet afkomstig is van Alcatraz City Cruises. De inhoud van deze sites en artikelen valt niet onder de verantwoordelijkheid van Alcatraz City Cruises, en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de meningen, overtuigingen of goedkeuring van het bedrijf. Alcatraz City Cruises garandeert niet of maakt geen verklaringen of claims met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of anderszins van het commentaar van derden in onze Twitter tijdlijn, noch zal Alcatraz City Cruises aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige claim of schade, hetzij direct, indirect, speciaal, gevolg of anderszins, die voortvloeit uit de interpretatie, het gebruik of vertrouwen op, geautoriseerde of ongeautoriseerde, van dergelijke informatie.

Juridische kennisgevingen, auteursrecht en privacy

Tweets en/of @replies die betrekking hebben op lopende juridische zaken of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Alcatraz City Cruises worden niet erkend.

Wij vragen personen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via social media-instrumenten zoals Twitter.

Alcatraz City Cruises personeel gebruikt Twitter

Sommige werknemers van Alcatraz City Cruises twitteren buiten werktijd en/of op persoonlijke titel onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele band met Alcatraz City Cruises, vertegenwoordigen de tweets van werknemers op persoonlijke titel niet het officiële standpunt van Alcatraz City Cruises. Dergelijke tweets moeten worden beschouwd als die van particuliere burgers. Als zodanig is Alcatraz City Cruises niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze tweets.

YouTube Richtlijnen voor Deelname

Alcatraz City Cruises gebruikt YouTube, een video-sharing service, als een manier om relevante en interessante inhoud te delen met onze klanten en stakeholders. Onze video's bevatten een verscheidenheid aan inhoud, maar zijn niet beperkt tot: informatie over Alcatraz City Cruises en onze activiteiten, informatie over de Hornblower Family of Companies en haar activiteiten, informatie of nieuws over onze partners, en nieuws over reizen en toerisme.

In gesprek met Alcatraz City Cruises op YouTube

Het besluit van Alcatraz City Cruises om zich te abonneren op een specifiek YouTube-kanaal houdt geen enkele goedkeuring in. We volgen kanalen op YouTube die volgens ons relevant zijn voor onze branche. Dit kan betekenen dat we ons abonneren op de YouTube-accounts van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) die commentaar geven en/of video's delen over branchegerelateerde zaken. De aanvaarding door Alcatraz City Cruises van een vriendschapsverzoek van een account op YouTube impliceert geen goedkeuring van hun standpunten. De opname door Alcatraz City Cruises van een video die niet door Hornblower Co. of Alcatraz City Cruises is gemaakt in een afspeellijst houdt geen goedkeuring van die video in.

Wij zullen alle opmerkingen lezen die op onze video's worden geplaatst en berichten die naar ons worden gestuurd. Indien nodig zullen wij reageren op individuele berichten en indien nodig, personen doorverwijzen naar meer geschikte communicatiekanalen, zoals Guest Service of Mediarelaties.

Door een opmerking, bericht of "videoreactie" in te dienen via een van de officiële YouTube-kanalen van Alcatraz City Cruises, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze deelnamerichtlijnen:

 • Alcatraz City Cruises behoudt zich het recht voor om een commentaar of "videoreactie" niet te plaatsen, noch te reageren op een commentaar of "videoreactie".
 • We bekijken alle opmerkingen voordat ze worden geplaatst en we zullen ons best doen om de juiste opmerkingen tijdig te plaatsen. We zullen geen reacties plaatsen die als spam worden geclassificeerd of waarvan wordt aangenomen dat ze beledigende, ongepaste, haatdragende en/of lasterlijke taal bevatten.
 • Reacties mogen geen godslastering bevatten. Gelieve geen grof taalgebruik te gebruiken.
 • Blijf bij het onderwerp. Reacties moeten betrekking hebben op de video waarop u commentaar geeft.
 • Opmerkingen of meningen die op een video worden geuit zijn afkomstig van leden van het publiek. De meningen die door externe commentatoren worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen van Hornblower Co., Alcatraz City Cruises, haar management of werknemers. Alcatraz City Cruises onderschrijft of keurt hun inhoud niet goed. Alcatraz City Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaren geschreven door externe commentatoren op onze YouTube-kanalen.
 • Opmerkingen of vragen met betrekking tot specifieke kwesties, met name die buiten het bereik van de video's, moeten worden gericht aan Alcatraz City Cruises via e-mail of telefoon in plaats van in het commentaargedeelte van een geplaatste video.
 • Als je denkt dat iemand de servicevoorwaarden van YouTube heeft geschonden, meld het probleem dan door de link "Flag" te selecteren. Deze YouTube-functie wordt naast elke video en commentaar weergegeven.

Juridische kennisgevingen, auteursrecht en privacy

Opmerkingen, berichten of "videoreacties" met betrekking tot lopende juridische zaken of regelgevende kwesties die specifiek zijn voor Alcatraz City Cruises zullen niet worden erkend.

Wij vragen personen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via sociale media zoals YouTube.

Taalbeleid

De interface van YouTube is beschikbaar in meerdere talen, waaronder Engels en Frans. Om de taalinstellingen van de interface te wijzigen, selecteer je "Engels" of "Frans" in het taalkeuzemenu onderaan de website van YouTube.

Alcatraz City Cruises personeel met behulp van YouTube

Sommige werknemers van Alcatraz City Cruises gebruiken YouTube buiten werktijd en/of op persoonlijke titel onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele band met Alcatraz City Cruises, vertegenwoordigen geplaatste video's, opmerkingen en andere YouTube-activiteiten van werknemers op persoonlijke titel niet het officiële standpunt van Alcatraz City Cruises. Dergelijke activiteiten moeten worden beschouwd als die van particuliere burgers.

Blog Deelname Richtlijnen

Alcatraz City Cruises blogs zijn ontwikkeld om deel te nemen aan gesprekken die relevant zijn voor de reis- en toerisme-industrie. Deze richtlijnen voor deelname gelden voor degenen die ervoor kiezen de blogs van Alcatraz City Cruises als forum te gebruiken. Door deze sites te gebruiken en een commentaar in te dienen, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze richtlijnen voor deelname:

 • Alcatraz City Cruises behoudt zich het recht voor om een reactie niet te plaatsen of te beantwoorden.
 • Wij zullen alle opmerkingen beoordelen voordat ze worden geplaatst en wij zullen ons best doen om de juiste opmerkingen tijdig te plaatsen. Wij zullen geen opmerkingen plaatsen die als spam worden aangemerkt of die beledigende, haatdragende en/of lasterlijke taal bevatten.
 • Reacties mogen geen godslastering bevatten. Vermijd sterke taal.
 • Blijf bij het onderwerp. Reacties moeten op de een of andere manier betrekking hebben op het bericht waarop je reageert. We voegen geen reacties samen. Alle geplaatste reacties worden afzonderlijk weergegeven en niet als één geheel.
 • Wij zullen ons best doen om te reageren op opmerkingen. Wij kunnen een commentaar plaatsen of een bericht schrijven waarin wij reageren op een aantal commentaren of vragen over een soortgelijk onderwerp. Als een vraag zeer specifiek is, kan het zijn dat we extra tijd nodig hebben om deze te onderzoeken en te beantwoorden.
 • Het staat u vrij een commentaar te plaatsen op onze blog sites, zolang het voldoet aan onze richtlijnen voor deelname. Om de oorspronkelijke bedoeling van het commentaar op onze blogs te respecteren, zullen wij uw commentaar niet vertalen.
 • Reacties die betrekking hebben op lopende juridische zaken of regelgevende kwesties die specifiek zijn voor Hornblower Co. of Alcatraz City Cruises worden niet geplaatst.
 • Reacties of meningen op blogs zijn afkomstig van leden van het publiek en zijn die van hun respectievelijke medewerkers. De meningen uitgedrukt door externe medewerkers vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Alcatraz City Cruises, haar management of werknemers. Alcatraz City Cruises onderschrijft of keurt de inhoud ervan niet goed. Alcatraz City Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaren geschreven door externe bijdragers aan deze blogs.
 • Richt eventuele opmerkingen of vragen over specifieke kwesties, met name die welke buiten het bereik van de blogdiscussies vallen, aan onze rubriek contact met ons in plaats van ze in de commentaarsectie van een blogbericht aan de orde te stellen.

 

Richtlijnen voor deelname aan Flickr

Alcatraz City Cruises gebruikt Flickr, een service voor het delen van foto's, als een manier om relevante en interessante foto's te delen met onze klanten en belanghebbenden. Alcatraz City Cruises kan foto's delen van onze activiteiten, Alcatraz City Cruises evenementen en diverse andere activiteiten gerelateerd aan onze industrie.

Alcatraz City Cruises op Flickr

De beslissing van Alcatraz City Cruises om een specifiek Flickr-account toe te voegen als contactpersoon impliceert geen enkele goedkeuring. We volgen andere contacten op Flickr die volgens ons relevant zijn voor onze branche. Dit kan inhouden dat we ons abonneren op de Flickr-stream van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) die commentaar geven en/of foto's delen van branchegerelateerde zaken. Het opnemen van een foto die niet door Alcatraz City Cruises is gemaakt in een galerij impliceert geen goedkeuring van die foto. Wij lezen alle reacties op onze foto's en berichten die naar ons worden gestuurd. Indien van toepassing, zullen we reageren op individuele berichten en kunnen we personen doorverwijzen naar meer geschikte communicatiekanalen, zoals Guest Service of Mediarelaties.

Door een reactie in te dienen via de officiële Flickr-stream van Alcatraz City Cruises, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze deelnamerichtlijnen:

 • Alle opmerkingen zullen tijdig worden beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor om commentaren of foto's te verwijderen die als spam worden beschouwd of die beledigende, ongepaste, haatdragende en/of lasterlijke taal bevatten.
 • Wij behouden ons het recht voor om ongepaste tags van Alcatraz City Cruises foto's te verwijderen.
 • Reacties mogen geen godslastering bevatten. Gelieve zich te onthouden van grof taalgebruik.
 • Blijf bij het onderwerp. Reacties moeten op de een of andere manier betrekking hebben op de video waarop u commentaar geeft.

Reacties of meningen op een foto zijn afkomstig van leden van het publiek. De meningen die door externe reageerders worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen van Alcatraz City Cruises, haar management of werknemers. Alcatraz City Cruises onderschrijft of keurt hun inhoud niet goed. Alcatraz City Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaren geschreven door derden op onze Flickr stream.

Alle opmerkingen of vragen over specifieke kwesties, met name die welke buiten het bereik van de foto's vallen, dienen te worden gericht aan onze contactpagina en niet in het commentaargedeelte van een geplaatste foto.

Juridische kennisgevingen, auteursrecht en privacy

Wij hebben onze Flickr-foto's gelicentieerd onder een Creative Commons-licentie. U mag de foto's in deze bibliotheek gebruiken en reproduceren voor niet-commerciële doeleinden zolang de foto's:

 • niet gewijzigd
 • gecrediteerd naar Alcatraz City Cruises
 • gelinkt aan het Alcatraz City Cruises account volgens de servicevoorwaarden van Flickr.

Opmerkingen of berichten die betrekking hebben op lopende juridische zaken of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Alcatraz City Cruises zullen niet worden erkend.

Wij vragen personen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via sociale media zoals Flickr.

Alcatraz City Cruises personeel met behulp van Flickr

Sommige werknemers van Alcatraz City Cruises gebruiken Flickr buiten werktijd en/of op persoonlijke titel onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele band met Alcatraz City Cruises, vertegenwoordigen geplaatste foto's, commentaren en andere Flickr activiteiten van werknemers op hun persoonlijke titel niet het officiële standpunt van Alcatraz City Cruises. Dergelijke activiteiten moeten worden beschouwd als die van particuliere burgers.