Dasar Media Sosial

Garis Panduan Dan Penggunaan

Garis Panduan Kandungan Dijana Pengguna

PERJANJIAN PESERTA
Dengan membalas permintaan Alcatraz City Cruises LLC ("Alcatraz City Cruises") untuk mengambil bahagian dalam Program Pemasaran Digital kami dengan hashtag #YesAlcatraz, anda bersetuju dengan semua terma dan syarat dalam perjanjian ini ("Terma dan Syarat" atau "Perjanjian"). Alcatraz City Cruises, yang menjalankan perniagaan menggunakan nama domain alcatrazcruises.com, juga bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat ini. Alcatraz City Cruises boleh menamatkan laman webnya atau penggunaan kandungan anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. Sebarang percubaan oleh anda untuk mengubah mana-mana Terma dan Syarat dengan ini ditolak, dan tidak akan dijadikan sebahagian daripada Terma dan Syarat melainkan dipersetujui secara bertulis secara bertulis oleh wakil Alcatraz City Cruises yang diberi kuasa.

PESERTA YANG DIBENARKAN
Anda mesti berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai hak undang-undang untuk memasuki perjanjian ini dan untuk memberikan mana-mana dan semua hak kepada kandungan yang dijana pengguna anda ("Kandungan") dalam bentuk fotografi, video atau teks asal.

BUKAN KERAHSIAAN
Anda memahami dan bersetuju bahawa Kandungan anda akan dipaparkan secara terbuka, dan ia tidak akan dilayan dengan yakin. Malah, Alcatraz City Cruises menjangkakan bahawa ramai orang dari seluruh dunia akan dapat melihat Kandungan anda. Dengan membalas permintaan Alcatraz City Cruises untuk mengambil bahagian, anda menyediakan Alcatraz City Cruises dengan hak yang tidak terhad di seluruh dunia untuk menggunakan dan berkongsi Kandungan anda di laman webnya, termasuk, sebagai contoh, www.alcatrazcruises.com, serta di semua saluran media sosialnya, seperti Facebook, Twitter dan Instagram.

ALCATRAZ CITY CRUISES HAK UNTUK KANDUNGAN YANG DIJANA PENGGUNA
Dengan membalas permintaan Alcatraz City Cruises untuk mengambil bahagian dalam program Pemasaran Digital kami dengan hashtag #YesAlcatraz, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat ini. Anda memberikan Alcatraz City Cruises dan ejennya lesen kekal, boleh dipindah milik, boleh disublesenkan, tidak eksklusif, di seluruh dunia untuk (a) menggunakan, menyalin, menghantar, mengedar, menghasilkan semula, mengubah suai, mencipta karya terbitan daripada, menyesuaikan, menggabungkan dengan idea atau karya lain, menerbitkan, menterjemah, melaksanakan secara terbuka, menyiarkan secara terbuka dan memaparkan Kandungan anda secara terbuka (atau apa-apa pengubahsuaian kepadanya) secara keseluruhan atau sebahagian, dalam mana-mana format atau medium yang kini diketahui atau dibangunkan kemudian, dan (b) menggunakan (dan membenarkan orang lain menggunakan) Kandungan anda dalam apa-apa cara dan untuk apa-apa tujuan, termasuk tanpa had: tujuan pemasaran, pengiklanan, komersial atau promosi yang difikirkan sesuai oleh Alcatraz City Cruises atau ejennya. Untuk menjadi jelas, Alcatraz City Cruises akan mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk menggunakan Kandungan, seperti yang dibenarkan dalam Perjanjian ini.
Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Kandungan anda. Alcatraz City Cruises tidak dikehendaki menjadi tuan rumah, memaparkan atau mengedarkan sebarang Kandungan di atau melalui laman webnya, di media sosial atau sebaliknya, dan boleh mengalih keluar Kandungan pada bila-bila masa atau menolak Kandungan atas sebarang sebab. Alcatraz City Cruises tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kecurian, penyalahgunaan atau kerosakan apa-apa jenis kepada Kandungan anda.
Dengan membalas permintaan Alcatraz City Cruises untuk mengambil bahagian dalam Program Pemasaran Digital kami dengan hashtag #YesAlcatraz, anda mewakili dan menjamin bahawa:

 • Anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, anda mempunyai hak undang-undang untuk memasuki perjanjian ini dan anda tidak menyamar sebagai orang lain.
 • Anda memiliki semua hak dalam dan kepada Kandungan anda termasuk tanpa had, semua hak untuk rakaman audio, video dan atau digital dan prestasi yang terkandung dalam Kandungan anda (jika ada) dan/atau anda telah memperoleh semua hak yang diperlukan untuk elemen yang muncul dalam Kandungan anda untuk membolehkan anda memberikan semua hak kepada Alcatraz City Cruises seperti yang diterangkan di sini.
 • Kandungan anda adalah asli sepenuhnya dan tidak melanggar hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan atau mana-mana hak harta intelek lain, hak privasi, atau mana-mana hak undang-undang atau moral lain mana-mana individu atau entiti pihak ketiga.
 • Anda bersetuju untuk melepaskan dan membenarkan semua lesen kreatif dan rawatan kreatif dalam penggunaan dan pengeluaran Kandungan anda mengikut budi bicara Alcatraz City Cruises dan ejennya.
 • Anda secara sukarela bersetuju untuk mengetepikan semua "hak moral" yang mungkin anda miliki untuk Kandungan anda.
 • Sebarang maklumat yang terkandung dalam Kandungan anda tidak diketahui atau dipercayai secara munasabah oleh anda sebagai palsu, tidak tepat atau mengelirukan.
 • Kandungan anda tidak melanggar mana-mana undang-undang.
 • Anda tidak dan tidak akan diberi pampasan atau diberikan apa-apa pertimbangan oleh mana-mana pihak ketiga untuk menyerahkan Kandungan anda.
 • Anda tidak akan diberi pampasan atau diberi sebarang pertimbangan dalam apa jua cara oleh Alcatraz City Cruises untuk penggunaan Kandungan anda.
 • Kandungan anda tidak menggabungkan bahan dari laman web pihak ketiga, bahan yang dilindungi hak cipta atau maklumat peribadi orang lain selain diri anda.
 • Kandungan anda tidak mencerminkan secara negatif dalam apa jua cara ke atas Pulau Alcatraz atau usaha pemasaran, pengiklanan, komersial atau promosi Pulau Alcatraz atau Alcatraz City Cruises.
 • Anda secara tidak boleh ditarik balik melepaskan dan selama-lamanya melepaskan Alcatraz City Cruises dan ejen, pengarah, pegawai, entiti gabungan, pekerja, kontraktor dan penyedia pihak ketiga ("Pihak yang Dikeluarkan") dari mana-mana dan semua tindakan, tuntutan, kerosakan, liabiliti dan tuntutannya, sama ada mutlak atau kontinjen dan dalam apa jua bentuk, yang kini anda miliki atau selepas ini mungkin terhadap mana-mana Pihak yang Dikeluarkan, atau pengganti atau penerima serah hak masing-masing, yang timbul daripada atau berkaitan dalam apa-apa cara untuk menggunakan Kandungan anda atau apa-apa yang terkandung di dalamnya.

INDEMNIFIKASI
Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Alcatraz City Cruises yang tidak berbahaya dan ejennya pengarah, pegawai, entiti gabungan, pekerja, kontraktor dan penyedia pihak ketiga ("Pihak yang Ditanggung Rugi") daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang mungkin ditanggung oleh mana-mana Pihak yang Ditanggung Rugi yang mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan Kandungan atau pelanggaran Perjanjian ini oleh anda. Alcatraz City Cruises berhak untuk mengambil alih pertahanan dan kawalan eksklusif terhadap apa-apa perkara yang sebaliknya tertakluk kepada ganti rugi oleh anda dan anda bersetuju untuk bekerjasama dengan pertahanan Alcatraz City Cruises terhadap tuntutan tersebut dengan perbelanjaan anda sendiri.

PENGUBAHSUAIAN KEPADA TERMA DAN SYARAT INI
Alcatraz City Cruises boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan dipaparkan pada https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/ dan akan berkuat kuasa semasa pengeposan melainkan tarikh kuat kuasa lain ditentukan.

AMBIL ALIH
Sekiranya anda mahu kandungan anda dikeluarkan dari laman web Alcatraz City Cruises, anda perlu menghantar mesej kepada yang berikut: [email protected] Selepas Alcatraz City Cruises mengakui menerima permintaan e-mel anda, sila benarkan 30 hari untuk tindakan diambil, walaupun Alcatraz City Cruises berhak untuk menolak sebarang permintaan tersebut.

UMUM
Terma dan Syarat ini dan Pernyataan Privasi bersama-sama dengan apa-apa terma tambahan yang anda bersetuju apabila menggunakan elemen tertentu Laman Web merupakan keseluruhan dan perjanjian eksklusif antara anda dan Alcatraz City Cruises.

UNDANG-UNDANG YANG MENTADBIR
Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri California, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undangnya. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di San Francisco, California dan pihak-pihak bersetuju dengan bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut.

Garis Panduan Penyertaan Facebook

Di halaman Hornblower Co. dan Alcatraz City Cruises, kami berhasrat untuk menyiarkan kandungan yang relevan dan menarik dan mengalu-alukan komen dan cadangan anda. Walaupun kami menggalakkan perbualan dan dialog, kami ingin memastikan persekitaran yang menghormati pelanggan kami, pekerja kami, rakan kongsi kami dan pihak berkepentingan kami.

 • Kami menggalakkan anda untuk memberi komen pada siaran atau komen daripada peminat yang anda anggap menarik dan memberikan pandangan anda.
 • Kami akan membalas komen apabila sesuai.
 • Artikel, foto dan video "suka" yang anda nikmati dan ingin melihat lebih banyak lagi.
 • Halaman peminat tidak dimaksudkan sebagai tempat untuk menerima masalah perkhidmatan pelanggan. Sila hubungi kami secara langsung untuk isu perkhidmatan pelanggan.

Kami berhak untuk memadam:

 • Komen, pautan, imej atau video yang bersifat lucah, tidak senonoh atau kebencian
 • Siaran yang mungkin menyinggung perasaan ahli komuniti lain
 • Komen yang mengancam mana-mana orang atau organisasi atau syarikat
 • Komen yang memfitnah atau mengganggu individu
 • Jawatan luar topik berturut-turut oleh peminat tunggal
 • Siaran berulang disalin dan ditampal atau diduplikasi oleh peminat tunggal atau berbilang
 • Solitasi atau iklan
 • Komen, pautan, imej atau video yang menggalakkan aktiviti haram
 • Apa-apa bahan yang melanggar hak mana-mana pihak ketiga
 • Komen atau tuntutan palsu mengenai Hornblower Co., Alcatraz City Cruises, produk atau perkhidmatan syarikat atau mana-mana pesaingnya

Penafian — Kandungan Pihak Ketiga

Penyederhana halaman ini kadang-kadang akan memaut ke laman web pihak ketiga untuk berkongsi maklumat terkini dengan komuniti. Berikutan pautan ini akan membawa anda ke bahan atau kandungan yang tidak berasal dari Alcatraz City Cruises. Kandungan yang membentuk laman web dan artikel ini bukan tanggungjawab Alcatraz City Cruises, dan tidak semestinya mewakili pendapat, kepercayaan atau sokongan syarikat.

Alcatraz City Cruises tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi atau tuntutan mengenai kesahihan, ketepatan, mata wang, ketepatan masa, kesempurnaan atau sebaliknya ulasan pihak ketiga atau "suka" yang terkandung di halaman peminatnya, dan juga tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan atau kerosakan, sama ada secara langsung, tidak langsung, khas, berbangkit atau sebaliknya, yang timbul daripada tafsiran, penggunaan atau pergantungan kepada, dibenarkan atau tidak dibenarkan, maklumat tersebut.

Perkhidmatan Pelanggan

Sila ambil perhatian bahawa Facebook tidak dimaksudkan sebagai tempat untuk menerima isu perkhidmatan pelanggan. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau komen mengenai Alcatraz City Cruises atau produk gabungannya, hubungi kami. Kami akan senang untuk membantu.

Telefon:  415.981.ROCK (7625) Isnin - Jumaat, 9 pagi hingga 5 petang.

Garis Panduan Penyertaan Twitter

Alcatraz City Cruises menggunakan Twitter.com sebagai cara untuk mengambil bahagian dalam perbualan mengenai perniagaan dan industri kami. Kami mungkin mempunyai lebih daripada satu akaun Twitter rasmi. Pemegang Twitter kami yang aktif pada masa ini adalah:

@AlcatrazCruises

Tweet kami merangkumi pelbagai topik yang menarik minat pelanggan kami, tetamu runcit kami, pihak berkepentingan kami dan kumpulan industri lain. Tweet ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada: pengumuman mengenai Alcatraz City Cruises dan operasi kami, pengumuman mengenai Keluarga Syarikat Hornblower dan aktivitinya, berita mengenai rakan kongsi kami, berita industri pelancongan dan pelancongan dan maklumat mengenai operasi perkhidmatan kumpulan kami.

Melibatkan diri dengan Alcatraz City Cruises di Twitter

Keputusan Alcatraz City Cruises untuk mengikuti pengguna Twitter tertentu tidak membayangkan sokongan apa pun. Kami mengikuti akaun di Twitter yang kami percaya relevan dengan industri dan syarikat kami. Ini termasuk mengikuti akaun Twitter syarikat dan perusahaan komersial lain (dan / atau pekerja mereka) yang memberi komen mengenai perkara yang berkaitan dengan industri. Kami juga boleh mengikuti pengguna Twitter yang merupakan tetamu Alcatraz City Cruises.

Tweet yang kami tweet semula tidak membayangkan sokongan di pihak kami. Kami mungkin retweet berita dan pautan yang kami percaya relevan dengan kerja yang kami lakukan dalam industri pelancongan dan / atau kepentingan kepada pengikut kami. Kami akan membaca semua @replies dan mesej langsung yang dihantar kepada kami. Jika sesuai, kami akan membalas mesej individu dan mungkin, jika perlu, mengarahkan individu ke saluran yang lebih sesuai, seperti Perkhidmatan Tetamu atau Perhubungan Media. Alcatraz City Cruises berusaha untuk menjadi warganegara media sosial yang baik dan akan melaporkan akaun Twitter yang kelihatan seperti spam atau akaun yang didorong oleh bot.

Pautan ke Laman Web Lain

Kami mungkin memasukkan pautan ke laman web dalam tweet kami untuk berkongsi maklumat terkini dengan komuniti. Berikutan pautan ini akan membawa anda ke bahan atau kandungan yang tidak berasal dari Alcatraz City Cruises. Kandungan yang membentuk laman web dan artikel ini bukan tanggungjawab Alcatraz City Cruises, dan tidak semestinya mewakili pendapat, kepercayaan atau sokongan syarikat. Alcatraz City Cruises tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi atau tuntutan mengenai kesahihan, ketepatan, mata wang, ketepatan masa, kesempurnaan atau sebaliknya ulasan pihak ketiga yang terkandung dalam garis masa Twitter kami, dan Alcatraz City Cruises juga tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan atau kerosakan, sama ada secara langsung, tidak langsung, khas, berbangkit atau sebaliknya, yang timbul daripada tafsiran, penggunaan atau pergantungan kepada, dibenarkan atau tidak dibenarkan, maklumat tersebut.

Notis Undang-undang, Hak Cipta dan Privasi

Tweet dan / atau @replies yang berkaitan dengan sebarang perkara undang-undang atau isu peraturan yang berterusan khusus untuk Alcatraz City Cruises tidak akan diakui.

Kami tidak meminta maklumat peribadi atau sulit individu melalui alat media sosial seperti Twitter.

Kakitangan Alcatraz City Cruises Menggunakan Twitter

Sebilangan pekerja Alcatraz City Cruises tweet di luar waktu kerja dan / atau dalam kapasiti peribadi mereka di bawah nama atau nama samaran mereka sendiri. Walaupun gabungan profesional mereka dengan Alcatraz City Cruises, tweet pekerja dalam kapasiti peribadi mereka tidak mewakili kedudukan rasmi Alcatraz City Cruises. Tweet sedemikian harus dipertimbangkan sebagai warganegara swasta. Oleh itu, Alcatraz City Cruises tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap mana-mana tweet ini.

Garis Panduan Penyertaan YouTube

Alcatraz City Cruises menggunakan YouTube, perkhidmatan perkongsian video, sebagai cara untuk berkongsi kandungan yang relevan dan menarik dengan pelanggan dan pihak berkepentingan kami. Video kami merangkumi pelbagai kandungan tetapi tidak terhad kepada: maklumat mengenai Alcatraz City Cruises dan operasi kami, maklumat mengenai Keluarga Syarikat Hornblower dan aktiviti, maklumat atau berita mengenai rakan kongsi kami, dan berita perjalanan dan pelancongan.

Melibatkan diri dengan Alcatraz City Cruises di YouTube

Keputusan Alcatraz City Cruises untuk melanggan saluran YouTube tertentu tidak membayangkan sokongan apa-apa jenis. Kami mengikuti saluran di YouTube yang kami percaya relevan dengan industri kami. Ini termasuk melanggan akaun YouTube syarikat dan perusahaan komersial lain (dan / atau pekerja mereka) yang memberi komen dan / atau berkongsi video mengenai perkara yang berkaitan dengan industri. Penerimaan Alcatraz City Cruises terhadap permintaan rakan dari akaun di YouTube tidak membayangkan sokongan pandangan mereka. Kemasukan video Alcatraz City Cruises yang belum dibuat oleh Hornblower Co. atau Alcatraz City Cruises dalam senarai main tidak membayangkan sokongan video tersebut.

Kami akan membaca semua komen yang disiarkan pada video dan mesej kami yang dihantar kepada kami. Jika sesuai, kami akan membalas mesej individu dan jika perlu, mengarahkan individu ke saluran komunikasi yang lebih sesuai, seperti Perkhidmatan Tetamu atau Perhubungan Media.

Dengan menghantar komen, mesej atau "respons video" melalui salah satu saluran YouTube rasmi Alcatraz City Cruises, anda bersetuju dengan terma dan syarat garis panduan penyertaan ini:

 • Alcatraz City Cruises berhak untuk tidak menyiarkan komen atau "respons video", atau untuk bertindak balas terhadap komen atau "respons video".
 • Kami menyemak semua komen sebelum menghantar dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghantar komen yang sesuai tepat pada masanya. Kami tidak akan menyiarkan sebarang komen yang diklasifikasikan sebagai spam atau yang dipercayai mengandungi bahasa yang menyinggung perasaan, tidak sesuai, kebencian dan/atau fitnah.
 • Komen tidak boleh mengandungi kata-kata tidak senonoh. Tolong jangan menggunakan bahasa yang kuat.
 • Kekal pada topik. Komen mesti berkaitan dengan video yang anda komen.
 • Komen atau pendapat yang dinyatakan pada video datang dari orang ramai. Pandangan yang dinyatakan oleh pengulas luar tidak semestinya mewakili pandangan Hornblower Co., Alcatraz City Cruises, pengurusan atau pekerjanya. Alcatraz City Cruises tidak menyokong atau meluluskan kandungan mereka. Alcatraz City Cruises tidak bertanggungjawab dan menafikan sebarang dan semua liabiliti untuk kandungan komen yang ditulis oleh pengulas luar di saluran YouTube kami.
 • Sebarang komen atau pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu tertentu, terutamanya yang di luar skop video, harus ditujukan kepada Alcatraz City Cruises melalui e-mel atau telefon dan bukannya dibangkitkan dalam bahagian komen video yang disiarkan.
 • Jika anda merasakan seseorang telah melanggar syarat perkhidmatan YouTube, laporkan masalah dengan memilih pautan "Bendera". Ciri YouTube ini dipaparkan di sebelah setiap video dan komen

Notis Undang-undang, Hak Cipta dan Privasi

Komen, mesej atau "respons video" yang berkaitan dengan sebarang perkara undang-undang yang berterusan atau isu pengawalseliaan yang khusus untuk Alcatraz City Cruises tidak akan diakui.

Kami tidak meminta maklumat peribadi atau sulit individu melalui alat media sosial seperti YouTube.

Dasar Bahasa

Antara muka YouTube boleh didapati dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Inggeris dan Perancis. Untuk menukar tetapan bahasa antara muka, pilih sama ada "Bahasa Inggeris" atau "Perancis" daripada menu pemilihan bahasa yang terletak di bahagian bawah tapak web YouTube.

Kakitangan Alcatraz City Cruises Menggunakan YouTube

Sesetengah pekerja Alcatraz City Cruises menggunakan YouTube di luar waktu kerja dan/atau dalam kapasiti peribadi mereka di bawah nama atau nama samaran mereka sendiri. Walaupun gabungan profesional mereka dengan Alcatraz City Cruises, menyiarkan video, komen dan aktiviti YouTube lain pekerja dalam kapasiti peribadi mereka tidak mewakili kedudukan rasmi Alcatraz City Cruises. Aktiviti sedemikian harus dipertimbangkan sebagai warganegara swasta.

Garis Panduan Penyertaan Blog

Blog Alcatraz City Cruises telah dibangunkan untuk mengambil bahagian dalam perbualan yang berkaitan dengan industri pelancongan dan pelancongan. Garis panduan penyertaan ini terpakai kepada mereka yang memilih untuk menggunakan blog Alcatraz City Cruises sebagai forum. Dengan menggunakan laman web ini dan menghantar komen, anda bersetuju dengan terma dan syarat garis panduan penyertaan ini:

 • Alcatraz City Cruises berhak untuk tidak menghantar komen atau membalas komen.
 • Kami akan menyemak semua komen sebelum menghantar dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghantar komen yang sesuai tepat pada masanya. Kami tidak akan menyiarkan sebarang komen yang diklasifikasikan sebagai spam atau mengandungi bahasa yang menyinggung perasaan, kebencian dan/atau fitnah.
 • Komen tidak boleh mengandungi kata-kata tidak senonoh. Tolong jangan dari bahasa yang kuat.
 • Kekal pada topik. Komen mesti berkaitan, dalam beberapa cara, kepada siaran di mana anda memberi komen. Kami tidak akan mengumpulkan komen. Semua komen yang disiarkan akan dipaparkan secara berasingan dan bukan sebagai satu.
 • Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas komen. Kami mungkin menghantar komen atau menulis siaran yang bertindak balas kepada beberapa komen atau soalan mengenai subjek yang sama. Sekiranya soalan sangat spesifik; kami mungkin memerlukan masa tambahan untuk menyiasat dan bertindak balas.
 • Anda bebas untuk menghantar komen di laman blog kami, selagi ia mematuhi garis panduan penyertaan kami. Untuk menghormati niat asal komen yang dibuat di blog kami, kami tidak akan menterjemahkan komen anda.
 • Komen yang berkaitan dengan sebarang perkara undang-undang atau isu pengawalseliaan yang berterusan khusus untuk Hornblower Co. atau Alcatraz City Cruises tidak akan disiarkan.
 • Komen atau pendapat yang dinyatakan di blog datang dari orang ramai dan merupakan penyumbang masing-masing sahaja. Pandangan yang dinyatakan oleh penyumbang luar tidak semestinya mewakili pandangan Alcatraz City Cruises, pengurusan atau pekerjanya. Alcatraz City Cruises tidak menyokong, atau meluluskan kandungan mereka. Alcatraz City Cruises tidak bertanggungjawab dan menafikan sebarang dan semua liabiliti untuk kandungan komen yang ditulis oleh penyumbang luar kepada blog ini.
 • Arahkan sebarang komen atau pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu tertentu, terutamanya yang di luar skop perbincangan blog, ke bahagian hubungi kami dan bukannya dibangkitkan dalam bahagian komen catatan blog.

 

Garis Panduan Penyertaan Flickr

Alcatraz City Cruises menggunakan Flickr, perkhidmatan perkongsian foto, sebagai cara untuk berkongsi foto yang relevan dan menarik dengan pelanggan dan pihak berkepentingan kami. Alcatraz City Cruises boleh berkongsi foto yang menggambarkan operasi kami, acara Alcatraz City Cruises dan pelbagai aktiviti lain yang berkaitan dengan industri kami.

Melibatkan diri dengan Alcatraz City Cruises di Flickr

Keputusan Alcatraz City Cruises untuk menambah akaun Flickr tertentu sebagai kenalan tidak membayangkan sokongan apa-apa jenis. Kami mengikuti kenalan lain di Flickr yang kami percaya relevan dengan industri kami. Ini termasuk melanggan aliran Flickr syarikat dan perusahaan komersial lain (dan / atau pekerja mereka) yang memberi komen dan / atau berkongsi foto perkara yang berkaitan dengan industri. Kemasukan foto Alcatraz City Cruises yang belum dicipta oleh Alcatraz City Cruises dalam galeri tidak membayangkan sokongan foto itu. Kami akan membaca semua komen yang disiarkan pada foto dan mesej kami yang dihantar kepada kami. Jika sesuai, kami akan membalas mesej individu dan mungkin mengarahkan individu ke saluran komunikasi yang lebih sesuai, seperti Perkhidmatan Tetamu atau Perhubungan Media.

Dengan menghantar komen melalui aliran Flickr rasmi Alcatraz City Cruises, anda bersetuju dengan terma dan syarat garis panduan penyertaan ini:

 • Semua komen akan disemak tepat pada masanya. Kami berhak untuk mengalih keluar sebarang komen atau foto yang diklasifikasikan sebagai spam atau yang dipercayai mengandungi bahasa yang menyinggung perasaan, tidak sesuai, kebencian dan/atau fitnah.
 • Kami berhak untuk mengalih keluar sebarang tag yang tidak sesuai daripada foto Alcatraz City Cruises.
 • Komen tidak boleh mengandungi kata-kata tidak senonoh. Tolong jangan dari bahasa yang kuat.
 • Kekal pada topik. Komen mesti berkaitan dengan beberapa cara untuk video yang anda komen.

Komen atau pendapat yang dinyatakan pada foto datang dari orang ramai. Pandangan yang dinyatakan oleh pengulas luar tidak semestinya mewakili pandangan Alcatraz City Cruises, pengurusan atau pekerjanya. Alcatraz City Cruises tidak menyokong atau meluluskan kandungan mereka. Alcatraz City Cruises tidak bertanggungjawab dan menafikan sebarang dan semua liabiliti untuk kandungan komen yang ditulis oleh pengulas luar pada aliran Flickr kami.

Sebarang komen atau pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu tertentu, terutamanya yang di luar skop foto, harus diarahkan kepada halaman hubungi kami dan bukannya dibangkitkan dalam bahagian komen foto yang disiarkan.

Notis Undang-undang, Hak Cipta dan Privasi

Kami telah melesenkan foto Flickr kami menggunakan lesen Creative Commons. Anda boleh menggunakan dan menghasilkan semula foto yang disertakan dalam pustaka ini untuk tujuan bukan komersial selagi foto tersebut adalah:

 • tidak diubahsuai
 • dikreditkan ke Alcatraz City Cruises
 • dipautkan ke akaun Alcatraz City Cruises mengikut terma perkhidmatan Flickr

Komen atau mesej yang berkaitan dengan sebarang perkara undang-undang atau isu peraturan yang berterusan khusus untuk Alcatraz City Cruises tidak akan diakui.

Kami tidak meminta maklumat peribadi atau sulit individu melalui alat media sosial seperti Flickr.

Kakitangan Alcatraz City Cruises Menggunakan Flickr

Sesetengah pekerja Alcatraz City Cruises menggunakan Flickr di luar waktu kerja dan/atau dalam kapasiti peribadi mereka di bawah nama atau nama samaran mereka sendiri. Walaupun gabungan profesional mereka dengan Alcatraz City Cruises, menyiarkan foto, komen dan aktiviti Flickr lain pekerja dalam kapasiti peribadi mereka tidak mewakili kedudukan rasmi Alcatraz City Cruises. Aktiviti sedemikian harus dipertimbangkan sebagai warganegara swasta.