Πολιτική Κοινωνικών Μέσων

Οδηγίες και χρήση

Οδηγίες περιεχομένου που δημιουργούνται από χρήστες

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ
Απαντώντας στο αίτημα της Alcatraz City Cruises LLC («Alcatraz City Cruises») να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Ψηφιακού Μάρκετινγκ με το hashtag #YesAlcatraz, συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης («Όροι και Προϋποθέσεις» ή «Συμφωνία»). Η Alcatraz City Cruises, η οποία δραστηριοποιείται χρησιμοποιώντας το όνομα τομέα alcatrazcruises.com, συμφωνεί επίσης να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η Alcatraz City Cruises μπορεί να τερματίσει τους ιστότοπούς της ή τη χρήση του περιεχομένου σας ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε προσπάθεια από εσάς να αλλάξετε οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις απορρίπτεται με το παρόν και δεν θα αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά γραπτώς από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Alcatraz City Cruises.

ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕς
Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και να έχετε το νόμιμο δικαίωμα να συνάψετε την παρούσα συμφωνία και να παραχωρήσετε οποιοδήποτε και όλα τα δικαιώματα στο περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη ("Περιεχόμενο") με τη μορφή πρωτότυπης φωτογραφίας, βίντεο ή κειμένου.

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενό σας θα εμφανίζεται δημόσια και ότι δεν θα αντιμετωπίζεται εμπιστευτικά. Στην πραγματικότητα, η Alcatraz City Cruises αναμένει ότι πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα μπορούν να δουν το Περιεχόμενό σας. Απαντώντας στο αίτημα της Alcatraz City Cruises να συμμετάσχει, παρέχετε στην Alcatraz City Cruises το απεριόριστο, παγκόσμιο δικαίωμα χρήσης και κοινοποίησης του Περιεχομένου σας στους ιστότοπούς της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, www.alcatrazcruises.com, καθώς και σε όλα τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το Instagram.

ALCATRAZ CITY ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΕς ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ
Απαντώντας στο αίτημα της Alcatraz City Cruises να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Ψηφιακού Μάρκετινγκ με το hashtag #YesAlcatraz, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Παραχωρήσετε στην Alcatraz City Cruises και τους αντιπροσώπους της μια διαρκή, μεταβιβάσιμη, υποαδειοδοτούμενο, μη αποκλειστική, παγκόσμια άδεια χρήσης, αντιγραφής, μετάδοσης, διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων από, προσαρμογή, συνδυασμού με άλλες ιδέες ή έργων, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας μετάδοσης και δημόσιας προβολής του Περιεχομένου σας (ή οποιασδήποτε τροποποίησης σε αυτό) εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο που είναι πλέον γνωστό ή αργότερα αναπτυγμένο, και (β) χρησιμοποιείτε (και επιτρέπετε σε άλλους να χρησιμοποιούν) το Περιεχόμενό σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαφημιστικών ή προωθητικών σκοπών που η Alcatraz City Cruises ή οι πράκτορές της κρίνουν σκόπιμους. Για να είμαστε σαφείς, η Alcatraz City Cruises θα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο, όπως επιτρέπεται στην παρούσα Συμφωνία.
Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενό σας. Η Alcatraz City Cruises δεν υποχρεούται να φιλοξενεί, να εμφανίζει ή να διανέμει οποιοδήποτε Περιεχόμενο στις ή μέσω των ιστότοπών της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με άλλο τρόπο, και μπορεί να αφαιρέσει Περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή ή να αρνηθεί περιεχόμενο για οποιονδήποτε λόγο. Η Alcatraz City Cruises δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή, κακή χρήση ή ζημιά οποιουδήποτε είδους στο Περιεχόμενό σας.
Απαντώντας στο αίτημα της Alcatraz City Cruises να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Ψηφιακού Μάρκετινγκ με το hashtag #YesAlcatraz, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Είστε τουλάχιστον 18 ετών, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να συνάψετε αυτή τη συμφωνία και δεν παριστάνετε κανέναν άλλο.
 • Έχετε όλα τα δικαιώματα μέσα και στο Περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των δικαιωμάτων στην εγγραφή και απόδοση ήχου, βίντεο ή ή ψηφιακής που περιέχονται στο Περιεχόμενό σας (εάν υπάρχει) ή/και έχετε αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα στα στοιχεία που εμφανίζονται στο Περιεχόμενό σας, ώστε να μπορείτε να παραχωρήσετε όλα τα δικαιώματα στην Alcatraz City Cruises, όπως περιγράφεται στο παρόν.
 • Το Περιεχόμενό σας είναι απολύτως πρωτότυπο και δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό απόρρητο ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα απορρήτου ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ατόμου ή οντότητας.
 • Συμφωνείτε να αποδεσμεύετε και να επιτρέψετε κάθε δημιουργική άδεια και δημιουργική επεξεργασία στη χρήση και παραγωγή του Περιεχομένου σας κατά την κρίση της Alcatraz City Cruises και των αντιπροσώπων της.
 • Συμφωνείτε οικειοθελώς να παραιτηθείτε από όλα τα «ηθικά δικαιώματα» που μπορεί να έχετε στο Περιεχόμενό σας.
 • Οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται στο Περιεχόμενό σας δεν είναι γνωστές ή ευλόγως θεωρούνται από εσάς ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 • Το Περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει κανένα νόμο.
 • Δεν ήσασταν και δεν θα αποζημιωθείτε ή δεν θα σας χορηγηθεί κανένα αντάλλαγμα από τρίτους για την υποβολή του Περιεχομένου σας.
 • Δεν θα αποζημιωθείτε ή δεν θα σας χορηγηθεί καμία αντάλλαγμα με οποιονδήποτε τρόπο από την Alcatraz City Cruises για τη χρήση του Περιεχομένου σας.
 • Το Περιεχόμενό σας δεν ενσωματώνει υλικό από ιστότοπο τρίτου μέρους, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες οποιουδήποτε άλλου εκτός από εσάς.
 • Το Περιεχόμενό σας δεν αντικατοπτρίζει αρνητικά με κανέναν τρόπο το νησί Alcatraz ή τις προσπάθειες μάρκετινγκ, διαφήμισης, εμπορικής ή προώθησης του νησιού Alcatraz ή της Alcatraz City Cruises.
 • Απελευθερώνετε αμετάκλητα και απαλλάσσεστε για πάντα την Alcatraz City Cruises και τους αντιπροσώπους της, τους διευθυντές, τα στελέχη, τις συνδεδεμένες οντότητες, τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους τρίτους παρόχους («Απελευθερωμένη Μέρη») από οποιεσδήποτε και όλες τις ενέργειες, αξιώσεις, ζημίες, υποχρεώσεις και απαιτήσεις, απόλυτες ή ενδεχόμενες και οποιασδήποτε φύσης, τις οποίες έχετε τώρα ή στο εξής μπορεί να έχετε εναντίον οποιουδήποτε από τα Απελευθερωόμενα Μέρη, ή τους αντίστοιχους διαδόχους τους ή αναθέτει, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο να χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενό σας ή οτιδήποτε περιέχεται σε αυτό.

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβείς την Alcatraz City Cruises και τους διευθυντές αντιπροσώπων της, τα στελέχη, τις συνδεδεμένες οντότητες, τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους τρίτους παρόχους («Αποζημιωμένα Μέρη») από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, ζημιών, εξόδων, εξόδων ή αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε από τα Αποζημιωμένα Μέρη που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το Περιεχόμενο ή την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. Η Alcatraz City Cruises διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που διαφορετικά υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων από την Alcatraz City Cruises με δικά σας έξοδα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙς ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ
Η Alcatraz City Cruises μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτηθούν στο https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/ και θα ισχύουν κατά την καταχώρηση, εκτός εάν καθοριστεί άλλη ημερομηνία έναρξης ισχύος.

ΚΑΤΆΛΗΨΗ
Εάν θέλετε να αφαιρεθεί το περιεχόμενό σας από τον ιστότοπο ή τους ιστότοπους της Alcatraz City Cruises, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στα εξής: [email protected] Αφού η Alcatraz City Cruises αναγνωρίσει τη λήψη του αιτήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, παρακαλούμε να επιτρέψετε 30 ημέρες για να ληφθούν μέτρα, αν και η Alcatraz City Cruises διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.

ΓΕΝΙΚΆ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μαζί με τυχόν πρόσθετους όρους στους οποίους συμφωνείτε κατά τη χρήση συγκεκριμένων στοιχείων της Ιστοσελίδας αποτελούν το σύνολο και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Alcatraz City Cruises.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ
Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, ανεξάρτητα από τις αρχές της σύγκρουσης νόμων. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία θα επιλύεται αποκλειστικά στα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια και τα μέρη συναινούν στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Οδηγίες συμμετοχής στο Facebook

Στις σελίδες της Hornblower Co. και της Alcatraz City Cruises, στοχεύουμε να δημοσιεύσουμε σχετικό, ενδιαφέρον περιεχόμενο και να καλωσορίσουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Παρόλο που ενθαρρύνουμε τη συζήτηση και το διάλογο, θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον σεβασμού για τους πελάτες μας, τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας και τους συμμετόχους μας.

 • Σας ενθαρρύνουμε να σχολιάζετε δημοσιεύσεις ή σχόλια από θαυμαστές που βρίσκετε ενδιαφέροντα και να παρέχετε τις πληροφορίες σας.
 • Θα απαντήσουμε σε σχόλια όταν κρίνεται σκόπιμο.
 • "Μου αρέσουν" άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο που απολαμβάνετε και θέλετε να δείτε περισσότερα.
 • Οι σελίδες ανεμιστήρων δεν προορίζονται ως μέρος για να λαμβάνετε προβλήματα εξυπηρέτησης πελατών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για θέματα εξυπηρέτησης πελατών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε:

 • Σχόλια, σύνδεσμοι, εικόνες ή βίντεο που είναι άσεμνα, βλάσφημο ή μισητά στη φύση
 • Δημοσιεύσεις που μπορεί να είναι προσβλητικές για άλλα μέλη της κοινότητας
 • Σχόλια που απειλούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό ή εταιρεία
 • Σχόλια που δυσφημούν ή παρενοχλούν ένα άτομο
 • Διαδοχικές δημοσιεύσεις εκτός θέματος από έναν μόνο ανεμιστήρα
 • Επαναλαμβανόμενες δημοσιεύσεις που αντιγράφονται και επικολλάται ή αναπαράγονται από μεμονωμένους ή πολλούς οπαδούς
 • Προσκλήσεις ή διαφημίσεις
 • Σχόλια, σύνδεσμοι, εικόνες ή βίντεο που ενθαρρύνουν την παράνομη δραστηριότητα
 • Οποιαδήποτε υλικά που παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου
 • Ψευδή σχόλια ή ισχυρισμοί σχετικά με την Hornblower Co., την Alcatraz City Cruises, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή οποιονδήποτε από τους ανταγωνιστές της

Αποποίηση ευθυνών — Περιεχόμενο τρίτων

Ο συντονιστής αυτών των σελίδων θα συνδέεται περιστασιακά με ιστότοπους τρίτων για να μοιραστεί τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες με την κοινότητα. Ακολουθώντας αυτούς τους συνδέσμους θα σας μεταφέρει σε υλικά ή περιεχόμενο που δεν προήλθε από την Alcatraz City Cruises. Το περιεχόμενο που αποτελεί αυτούς τους ιστότοπους και τα άρθρα δεν είναι ευθύνη της Alcatraz City Cruises και δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τις απόψεις, τις πεποιθήσεις ή την υποστήριξη της εταιρείας.

Η Alcatraz City Cruises δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις ή αξιώσεις σχετικά με την εγκυρότητα, την ακρίβεια, το νόμισμα, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή μη των σχολίων ή των "μου αρέσει" που περιέχονται στις σελίδες ανεμιστήρων της, ούτε ευθύνεται ή ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση ή ζημία, άμεση, έμμεση, ειδική, επακόλουθη ή άλλη, που προκύπτει από την ερμηνεία, χρήση ή εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες, εξουσιοδοτημένες ή μη.

εξυπηρέτηση πελατών

Λάβετε υπόψη ότι το Facebook δεν προορίζεται ως μέρος για να λαμβάνετε προβλήματα εξυπηρέτησης πελατών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την Alcatraz City Cruises ή τα προϊόντα θυγατρικών της, καλέστε μας. Θα χαρούμε να βοηθήσουμε.

Τηλέφωνο:   415.981.ROCK (7625) Δευτέρα – Παρασκευή, 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

Οδηγίες συμμετοχής στο Twitter

Η Alcatraz City Cruises χρησιμοποιεί Twitter.com ως τρόπο συμμετοχής σε συζητήσεις σχετικά με την επιχείρησή μας και τον κλάδο μας. Μπορεί να έχουμε περισσότερους από έναν επίσημους λογαριασμούς στο Twitter. Οι τρέχουσες ενεργές λαβές twitter είναι:

@AlcatrazCruises

Τα tweets μας καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν τους πελάτες μας, τους επισκέπτες λιανικής μας, τους συμμετόχους μας και άλλους βιομηχανικούς ομίλους. Αυτά τα tweets μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: ανακοινώσεις σχετικά με την Alcatraz City Cruises και τις δραστηριότητές μας, ανακοινώσεις σχετικά με την οικογένεια εταιρειών Hornblower και τις δραστηριότητές της, νέα για τους συνεργάτες μας, ειδήσεις για τον ταξιδιωτικό και τουριστικό κλάδο και πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες υπηρεσιών του ομίλου μας.

Συνεργασία με κρουαζιέρες στην πόλη Alcatraz στο Twitter

Η απόφαση της Alcatraz City Cruises να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο χρήστη του Twitter δεν συνεπάγεται κανενός είδους υποστήριξη. Ακολουθούμε λογαριασμούς στο Twitter που πιστεύουμε ότι σχετίζονται με τον κλάδο μας και την εταιρεία μας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρακολούθηση των λογαριασμών Twitter εταιρειών και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων (ή/ και των υπαλλήλων τους) που σχολιάζουν θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο. Ενδέχεται επίσης να ακολουθήσουμε τους χρήστες του Twitter που είναι επισκέπτες της Alcatraz City Cruises.

Τα tweets που αναρτούμε εκ νέου δεν συνεπάγονται υποστήριξη εκ μέρους μας. Μπορούμε να κάνουμε retweet ειδήσεις και συνδέσμους που πιστεύουμε ότι σχετίζονται με το έργο που κάνουμε στον ταξιδιωτικό και τουριστικό κλάδο ή/και ενδιαφέρον για τους οπαδούς μας. Θα διαβάσουμε όλα τα @replies και τα άμεσα μηνύματα που μας αποστέλλονται. Εάν είναι απαραίτητο, θα απαντήσουμε σε μεμονωμένα μηνύματα και ενδέχεται, εάν είναι απαραίτητο, να κατευθύνουμε τα άτομα σε πιο κατάλληλα κανάλια, όπως η Υπηρεσία Επισκεπτών ή οι Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης. Η Alcatraz City Cruises προσπαθεί να είναι καλός πολίτης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα αναφέρει λογαριασμούς Twitter που φαίνεται να είναι λογαριασμοί spam ή bot.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε συνδέσμους προς ιστότοπους στα tweets μας, προκειμένου να μοιραστούμε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες με την κοινότητα. Ακολουθώντας αυτούς τους συνδέσμους θα σας μεταφέρει σε υλικά ή περιεχόμενο που δεν προήλθε από την Alcatraz City Cruises. Το περιεχόμενο που αποτελεί αυτούς τους ιστότοπους και τα άρθρα δεν είναι ευθύνη της Alcatraz City Cruises και δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τις απόψεις, τις πεποιθήσεις ή την υποστήριξη της εταιρείας. Η Alcatraz City Cruises δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις ή αξιώσεις σχετικά με την εγκυρότητα, την ακρίβεια, το νόμισμα, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή μη των σχολίων τρίτων που περιέχονται στη χρονογραμμές μας στο Twitter, ούτε η Alcatraz City Cruises θα είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη για οποιαδήποτε αξίωση ή ζημία, άμεση, έμμεση, ειδική, επακόλουθη ή άλλη, που προκύπτει από την ερμηνεία, χρήση ή εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες, εξουσιοδοτημένες ή μη.

Νομικές Ειδοποιήσεις, Πνευματικά Δικαιώματα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα αναγνωρίζονται tweets ή/και @replies που σχετίζονται με οποιαδήποτε τρέχοντα νομικά ζητήματα ή ρυθμιστικά ζητήματα ειδικά για την Alcatraz City Cruises.

Δεν ζητάμε από άτομα προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω εργαλείων κοινωνικών μέσων όπως το Twitter.

Alcatraz Πόλη Κρουαζιέρες Προσωπικό Χρησιμοποιώντας Twitter

Ορισμένοι υπάλληλοι της Alcatraz City Cruises τουιτάρουν εκτός ωρών εργασίας ή/και με την προσωπική τους ιδιότητα με τα δικά τους ονόματα ή ψευδώνυμα. Παρά την επαγγελματική τους σχέση με την Alcatraz City Cruises, τα tweets των εργαζομένων με την προσωπική τους ιδιότητα δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση της Alcatraz City Cruises. Τέτοια tweets θα πρέπει να θεωρούνται ως αυτά των ιδιωτών πολιτών. Ως εκ τούτου, η Alcatraz City Cruises δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη για οποιοδήποτε από αυτά τα tweets.

Οδηγίες συμμετοχής στο YouTube

Η Alcatraz City Cruises χρησιμοποιεί το YouTube, μια υπηρεσία κοινής χρήσης βίντεο, ως έναν τρόπο κοινής χρήσης σχετικού και ενδιαφέροντος περιεχομένου με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους. Τα βίντεό μας περιλαμβάνουν ποικίλο περιεχόμενο, αλλά δεν περιορίζονται σε: πληροφορίες σχετικά με την Alcatraz City Cruises και τις δραστηριότητές μας, πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια εταιρειών Hornblower και τις δραστηριότητές της, πληροφορίες ή ειδήσεις σχετικά με τους συνεργάτες μας και ταξιδιωτικά και τουριστικά νέα.

Συνεργασία με κρουαζιέρες στο Alcatraz City στο YouTube

Η απόφαση της Alcatraz City Cruises να εγγραφεί σε ένα συγκεκριμένο κανάλι στο YouTube δεν συνεπάγεται κανενός είδους έγκριση. Ακολουθούμε κανάλια στο YouTube που πιστεύουμε ότι σχετίζονται με τον κλάδο μας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εγγραφή στους λογαριασμούς YouTube εταιρειών και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων (ή/και των υπαλλήλων τους) που σχολιάζουν ή/και μοιράζονται βίντεο για θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο. Η αποδοχή από την Alcatraz City Cruises ενός αιτήματος φιλίας από έναν λογαριασμό στο YouTube δεν συνεπάγεται έγκριση των απόψεών τους. Η συμπερίληψη από την Alcatraz City Cruises ενός βίντεο που δεν έχει δημιουργηθεί από την Hornblower Co. ή την Alcatraz City Cruises σε μια λίστα αναπαραγωγής δεν συνεπάγεται υποστήριξη αυτού του βίντεο.

Θα διαβάσουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται στα βίντεο και τα μηνύματα που μας αποστέλλονται. Εάν είναι απαραίτητο, θα απαντήσουμε σε μεμονωμένα μηνύματα και, εάν είναι απαραίτητο, θα κατευθύνουμε τα άτομα σε καταλληλότερα κανάλια επικοινωνίας, όπως η Υπηρεσία Επισκεπτών ή οι Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης.

Υποβάλλοντας ένα σχόλιο, ένα μήνυμα ή μια "απάντηση βίντεο" μέσω ενός από τα επίσημα κανάλια της Alcatraz City Cruises στο YouTube, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των οδηγιών συμμετοχής:

 • Η Alcatraz City Cruises διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ένα σχόλιο ή "απάντηση βίντεο", ούτε να απαντήσει σε ένα σχόλιο ή "απάντηση βίντεο".
 • Εξετάζουμε όλα τα σχόλια πριν από την ανάρτηση και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημοσιεύσουμε εγκαίρως τα κατάλληλα σχόλια. Δεν θα δημοσιεύσουμε σχόλια που ταξινομούνται ως ανεπιθύμητα ή που πιστεύεται ότι περιέχουν προσβλητική, ακατάλληλη, μισητή ή / και δυσφημιστική γλώσσα.
 • Τα σχόλια δεν πρέπει να περιέχουν βωμολοχίες. Παρακαλώ αποφύγετε τη χρήση ισχυρής γλώσσας.
 • Μείνε στο θέμα. Τα σχόλια πρέπει να σχετίζονται με το βίντεο στο οποίο σχολιάζετε.
 • Τα σχόλια ή οι απόψεις που εκφράζονται σε ένα βίντεο προέρχονται από το κοινό. Οι απόψεις που εκφράζονται από εξωτερικούς σχολιαστές δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Hornblower Co., της Alcatraz City Cruises, της διοίκησης ή των υπαλλήλων της. Η Alcatraz City Cruises δεν εγκρίνει ούτε εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Η Alcatraz City Cruises δεν ευθύνεται και αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που γράφτηκαν από εξωτερικούς σχολιαστές στα κανάλια μας στο YouTube.
 • Τυχόν σχόλια ή ερωτήματα σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως εκείνα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των βίντεο, θα πρέπει να απευθύνονται στην Alcatraz City Cruises μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου αντί να τίθενται στην ενότητα σχολίων ενός αναρτημένων βίντεο.
 • Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει παραβιάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών του YouTube, αναφέρετε το πρόβλημα επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Σημαία". Αυτή η λειτουργία YouTube εμφανίζεται δίπλα σε κάθε βίντεο και σχόλιο

Νομικές Ειδοποιήσεις, Πνευματικά Δικαιώματα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχόλια, μηνύματα ή "απαντήσεις βίντεο" που σχετίζονται με τυχόν τρέχοντα νομικά ζητήματα ή ρυθμιστικά ζητήματα ειδικά για την Alcatraz City Cruises δεν θα αναγνωρίζονται.

Δεν ζητάμε από άτομα προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω εργαλείων κοινωνικών μέσων όπως το YouTube.

Γλωσσική Πολιτική

Η διεπαφή YouTube είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών και των γαλλικών. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας της διεπαφής, επιλέξτε "Αγγλικά" ή "Γαλλικά" από το μενού επιλογής γλώσσας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ιστότοπου του YouTube.

Alcatraz Πόλη Κρουαζιέρες Προσωπικό χρησιμοποιώντας το YouTube

Ορισμένοι υπάλληλοι της Alcatraz City Cruises χρησιμοποιούν το YouTube εκτός ωρών εργασίας ή/και με την προσωπική τους ιδιότητα με τα δικά τους ονόματα ή ψευδώνυμα. Παρά την επαγγελματική τους σχέση με την Alcatraz City Cruises, τα αναρτημένα βίντεο, τα σχόλια και άλλες δραστηριότητες των εργαζομένων στο YouTube με την προσωπική τους ιδιότητα δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση της Alcatraz City Cruises. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να θεωρούνται δραστηριότητες ιδιωτών πολιτών.

Οδηγίες συμμετοχής ιστολογίου

Τα ιστολόγια alcatraz City Cruises έχουν αναπτυχθεί για να συμμετέχουν σε συνομιλίες σχετικές με την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία. Αυτές οι οδηγίες συμμετοχής ισχύουν για όσους επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα ιστολόγια alcatraz City Cruises ως φόρουμ. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους ιστότοπους και υποβάλλοντας ένα σχόλιο, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των οδηγιών συμμετοχής:

 • Η Alcatraz City Cruises διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ένα σχόλιο ή να απαντήσει σε ένα σχόλιο.
 • Θα εξετάσουμε όλα τα σχόλια πριν από την ανάρτηση και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημοσιεύσουμε τα κατάλληλα σχόλια εγκαίρως. Δεν θα δημοσιεύσουμε σχόλια που ταξινομούνται ως ανεπιθύμητα ή περιέχουν προσβλητική, μισητή ή / και δυσφημιστική γλώσσα.
 • Τα σχόλια δεν πρέπει να περιέχουν βωμολοχίες. Παρακαλώ αποφύγετε την ισχυρή γλώσσα.
 • Μείνε στο θέμα. Τα σχόλια πρέπει να σχετίζονται, κατά κάποιο τρόπο, με την ανάρτηση στην οποία σχολιάζετε. Δεν θα συγκεντρώσουμε σχόλια. Όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται θα εμφανίζονται ξεχωριστά και όχι ως ένα.
 • Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσουμε στα σχόλια. Ενδέχεται να δημοσιεύσουμε ένα σχόλιο ή να γράψουμε μια δημοσίευση που απαντά σε ορισμένα σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με ένα παρόμοιο θέμα. Εάν μια ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη· ενδέχεται να χρειαστούμε επιπλέον χρόνο για να διερευνήσουμε και να απαντήσουμε.
 • Είστε ελεύθεροι να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο στους ιστότοπους ιστολογίου μας, εφόσον συμμορφώνεται με τις οδηγίες συμμετοχής μας. Για να σεβαστούμε την αρχική πρόθεση των σχολίων που έγιναν στα ιστολόγιά μας, δεν θα μεταφράσουμε τα σχόλιά σας.
 • Σχόλια που αφορούν οποιαδήποτε εν εξελίξει νομικά ζητήματα ή ρυθμιστικά ζητήματα ειδικά για την Hornblower Co. ή την Alcatraz City Cruises δεν θα αναρτηθούν.
 • Τα σχόλια ή οι απόψεις που εκφράζονται σε ιστολόγια προέρχονται από μέλη του κοινού και είναι μόνο αυτά των αντίστοιχων συνεισφερόντων τους. Οι απόψεις που εκφράζονται από εξωτερικούς συνεισφέροντες δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Alcatraz City Cruises, της διοίκησης ή των υπαλλήλων της. Η Alcatraz City Cruises δεν εγκρίνει ούτε εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Η Alcatraz City Cruises δεν ευθύνεται και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο των σχολίων που γράφτηκαν από εξωτερικούς συνεισφέροντες σε αυτά τα ιστολόγια.
 • Κατευθύνετε τυχόν σχόλια ή ερωτήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα, ιδιαίτερα εκείνα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των συζητήσεων ιστολογίου, στην ενότητα επικοινωνήστε μαζί μας αντί να εγείρονται στην ενότητα σχολίων μιας ανάρτησης ιστολογίου.

 

Οδηγίες συμμετοχής στο τρεμούλιασμα

Η Alcatraz City Cruises χρησιμοποιεί το Flickr, μια υπηρεσία κοινής χρήσης φωτογραφιών, ως έναν τρόπο κοινής χρήσης σχετικών και ενδιαφερόντων φωτογραφιών με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους. Η Alcatraz City Cruises μπορεί να μοιραστεί φωτογραφίες που απεικονίζουν τις δραστηριότητές μας, τις εκδηλώσεις της Alcatraz City Cruises και διάφορες άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον κλάδο μας.

Συνεργασία με κρουαζιέρες της πόλης Alcatraz στο Τρεμούλιασμα

Η απόφαση της Alcatraz City Cruises να προσθέσει έναν συγκεκριμένο λογαριασμό Flickr ως επαφή δεν συνεπάγεται κανενός είδους έγκριση. Ακολουθούμε άλλες επαφές στο Flickr που πιστεύουμε ότι σχετίζονται με τον κλάδο μας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εγγραφή στο ρεύμα Flickr εταιρειών και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων (ή/και των υπαλλήλων τους) που σχολιάζουν ή/και μοιράζονται φωτογραφίες θεμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο. Η συμπερίληψη από την Alcatraz City Cruises μιας φωτογραφίας που δεν έχει δημιουργηθεί από την Alcatraz City Cruises σε γκαλερί δεν συνεπάγεται την έγκριση αυτής της φωτογραφίας. Θα διαβάσουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται στις φωτογραφίες και τα μηνύματα που μας αποστέλλονται. Κατά περίπτωση, θα απαντήσουμε σε μεμονωμένα μηνύματα και ενδέχεται να κατευθύνουμε τα άτομα σε πιο κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας, όπως η Υπηρεσία Επισκεπτών ή οι Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης.

Υποβάλλοντας ένα σχόλιο μέσω της επίσημης ροής Flickr της Alcatraz City Cruises, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των οδηγιών συμμετοχής:

 • Όλα τα σχόλια θα επανεξεταστούν εγκαίρως. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν σχόλια ή φωτογραφίες που ταξινομούνται ως ανεπιθύμητα ή που πιστεύεται ότι περιέχουν προσβλητική, ακατάλληλη, μισητή ή / και δυσφημιστική γλώσσα.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν ακατάλληλες ετικέτες από τις φωτογραφίες της Alcatraz City Cruises.
 • Τα σχόλια δεν πρέπει να περιέχουν βωμολοχίες. Παρακαλώ αποφύγετε την ισχυρή γλώσσα.
 • Μείνε στο θέμα. Τα σχόλια πρέπει να σχετίζονται με κάποιο τρόπο με το βίντεο στο οποίο σχολιάζετε.

Τα σχόλια ή οι απόψεις που εκφράζονται σε μια φωτογραφία προέρχονται από το κοινό. Οι απόψεις που εκφράζονται από εξωτερικούς σχολιαστές δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Alcatraz City Cruises, της διοίκησης ή των υπαλλήλων της. Η Alcatraz City Cruises δεν εγκρίνει ούτε εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Η Alcatraz City Cruises δεν ευθύνεται και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο των σχολίων που γράφτηκαν από εξωτερικούς σχολιαστές στο ρεύμα Flickr.

Τυχόν σχόλια ή ερωτήματα σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως εκείνα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των φωτογραφιών, θα πρέπει να απευθύνονται στη σελίδα επικοινωνίας μας αντί να τίθενται στην ενότητα σχολίων μιας δημοσίευσης φωτογραφίας.

Νομικές Ειδοποιήσεις, Πνευματικά Δικαιώματα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Έχουμε αδειοδοτήσει τις φωτογραφίες μας στο Flickr χρησιμοποιώντας μια άδεια Creative Commons. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να αναπαραγάγετε τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη βιβλιοθήκη για μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον οι φωτογραφίες είναι:

 • δεν έχει τροποποιηθεί
 • πιστώνεται σε Αλκατράζ Σίτι Κρουαζιέρες
 • συνδέεται με τον λογαριασμό Alcatraz City Cruises σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών του Flickr

Σχόλια ή μηνύματα που αφορούν τυχόν τρέχοντα νομικά ζητήματα ή ρυθμιστικά ζητήματα ειδικά για την Alcatraz City Cruises δεν θα αναγνωρίζονται.

Δεν ζητάμε από άτομα προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω εργαλείων κοινωνικών μέσων όπως το Flickr.

Alcatraz Πόλη Κρουαζιέρες Προσωπικό Χρησιμοποιώντας Τρεμούλιασμα

Ορισμένοι υπάλληλοι της Alcatraz City Cruises χρησιμοποιούν το Flickr εκτός ωρών εργασίας ή/και με την προσωπική τους ιδιότητα με τα δικά τους ονόματα ή ψευδώνυμα. Παρά την επαγγελματική τους σχέση με την Alcatraz City Cruises, οι φωτογραφίες, τα σχόλια και άλλες δραστηριότητες Flickr των εργαζομένων με την προσωπική τους ιδιότητα δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση της Alcatraz City Cruises. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να θεωρούνται δραστηριότητες ιδιωτών πολιτών.