Privacybeleid van Boston Harbor Cruises en gebruiksvoorwaarden

A. Praktijken inzake online-informatie

Boston Harbor Cruises ("Boston Harbor Cruises") respecteert de privacy van uw gegevens. Op onze site vragen wij u om persoonlijke identificerende informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummers en creditcardnummers wanneer u tickets of koopwaar bij ons koopt. Wij gebruiken deze informatie om uw aankopen te versnellen en om u te informeren over aanvullende diensten die voor u van belang kunnen zijn en om uw ervaring met het gebruik van onze site te optimaliseren.

De informatie die wij van klanten leren, helpt ons om onze diensten en onze Cruise-ervaringen te personaliseren en voortdurend te verbeteren.

Informatie die u ons geeft: Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of die u ons op een andere manier geeft. Wij gebruiken de informatie die u ons geeft om te reageren op uw verzoeken, om onze diensten te verbeteren en om met u te communiceren.

Automatische informatie: Wij ontvangen en bewaren bepaalde soorten informatie wanneer u met ons interageert. Bijvoorbeeld, zoals veel websites, gebruiken we "cookies", en we verkrijgen bepaalde soorten informatie wanneer uw webbrowser toegang krijgt tot onze site of advertenties en andere inhoud die door of namens Boston Harbor Cruises op andere websites, met inbegrip van Google. U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google's advertentie-instellingen te bezoeken. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door een derde partij door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Mobiel: Wanneer u onze website bezoekt met uw mobiele apparaat, kunnen wij informatie ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, waaronder een unieke identificatiecode voor uw apparaat. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u op locatie gebaseerde diensten aan te bieden, zoals reclame, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud. Op de meeste mobiele apparaten kunt u locatiediensten uitschakelen.

Daarnaast verzamelen wij automatisch algemene statistische gegevens over onze site en zijn bezoekers, zoals de IP-adressen van uw computer, internetbrowser, bekeken pagina's, aantal bezoeken en dergelijke. Wij gebruiken deze gegevens om onze marketinginspanningen te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren, de inhoud en het productaanbod te verbeteren en de inhoud, lay-out en diensten van onze site aan te passen om beter aan uw behoeften en die van andere klanten te voldoen. Ons gebruik verwijst niet naar uw individuele naam, e-mailadres, huisadres of telefoonnummer en we zullen deze informatie niet verkopen, verhuren of delen met een andere organisatie, behalve in sommige gevallen waar we de informatie kunnen delen met een erkende partner van Boston Harbor Cruises waarvan wij denken dat deze u kan helpen om aan uw behoeften te voldoen. Voor uw bescherming gebruiken we ook redelijke en actuele beveiligingsmethoden om onbevoegde toegang tot gegevens te voorkomen, de nauwkeurigheid van gegevens te handhaven en het juiste gebruik van uw informatie te garanderen.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Boston Harbor Cruises. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze verklaring op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Uw voortgezet gebruik van deze site na wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Als u vragen of zorgen heeft, neem dan contact op met:

Boston Harbor Cruises op 617-227-4321 of 1-877-SEE-WHALE (733-9425) of per e-mail aan [email protected].

 

B. Deelname aan een cruise met Boston Harbor Cruises

Door deel te nemen aan een Boston Harbor Cruise stemt u in met het gebruik van uw stem, naam en/of gelijkenis in foto's, films en video's die zonder vergoeding worden gebruikt voor het adverteren of promoten van Boston Harbor Cruises en voor handelsdoeleinden in alle media, hetzij nu bekend of hierna ontwikkeld. Verder ontslaat u Boston Harbor Cruises, haar opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders van welke aansprakelijkheid dan ook en van welke aard dan ook met betrekking tot het gebruik van uw stem, naam en/of gelijkenis voor het adverteren of promoten van Boston Harbor Cruises en voor doeleinden van handel of commercie die daarmee verband houden.

 

C. Gebruiksvoorwaarden voor het delen van foto's en video's door klanten

Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gedrag in verband met het delen van foto's en video's die door Boston Harbor Cruises worden aangeboden. Voor zover er een conflict is tussen het privacybeleid van Boston Harbor Cruises en deze gebruiksvoorwaarden, gelden deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het delen van foto's en video's.

Door inhoud in te dienen bij Boston Harbor Cruises, verklaart en garandeert u dat:

 • U bent de enige auteur, schepper en eigenaar van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten daarop en u doet vrijwillig afstand van alle "morele rechten" die u mogelijk heeft op dergelijke inhoud;
 • Alle inhoud die je plaatst is accuraat;
 • Je bent minstens 13 jaar oud;
 • Uw gebruik en het gebruik door Boston Harbor Cruises van de door u geleverde inhoud is niet in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en zal geen inbreuk maken op de rechten van, of schade toebrengen aan een persoon of entiteit; en
 • U heeft de toestemming van alle personen wiens foto's/gelijkenissen in de inhoud voorkomen om deze inhoud aan Boston Harbor Cruises voor te leggen voor ons gebruik.

U stemt er verder mee in en garandeert dat u geen inhoud zult indienen, uploaden, plaatsen, verzenden of verspreiden:

 • die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, het handelsmerk, het handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van derden of op de publiciteits- of privacyrechten;
 • die in strijd is met enige wet, statuut, verordening of regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die betreffende exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of valse reclame);
 • die beledigend, obsceen, profaan, onfatsoenlijk, lasterlijk, smadelijk, haatdragend, racistisch of religieus getint of beledigend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend is of redelijkerwijs kan worden geacht voor een persoon, vennootschap of onderneming;
 • waarvoor u door een derde partij werd gecompenseerd of een vergoeding kreeg;
 • waaronder alle informatie die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, wachtwoorden, contactinformatie of telefoonnummers;
 • dat computervirussen, spyware, wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden bevat.

Licentie om inhoud te gebruiken: Voor elke inhoud die u indient, verleent u Boston Harbor Cruises een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-vrij, overdraagbaar recht en licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, in zijn geheel te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken van te maken en/of te distribueren, en/of dergelijke inhoud op te nemen in elke vorm, medium of technologie over de hele wereld zonder compensatie aan u. U stemt er verder mee in dat Boston Harbor Cruises het onbeperkte recht heeft om ideeën of informatie in de inhoud die u indient, of materialen of ideeën die daarop lijken, te gebruiken in elk medium, nu bestaand of in de toekomst ontwikkeld, zonder kennisgeving, compensatie of enige andere verplichting aan u of enige andere persoon. U doet verder afstand van alle claims tegen Boston Harbor Cruises met betrekking tot intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten, rechten van publiciteit en privacy, rechten van toeschrijving, of enige andere aansprakelijkheid onder de wetten van alle staten in de Verenigde Staten.

Alle inhoud die u indient bij Boston Harbor Cruises kan al dan niet worden gepubliceerd of gebruikt door Boston Harbor Cruises naar eigen en absolute discretie. Boston Harbor Cruises behoudt zich het recht voor om alle ingediende inhoud die uiteindelijk op de website van Boston Harbor Cruises wordt geplaatst te bewerken, in te korten of te verwijderen als Boston Harbor Cruises naar eigen en absoluut inzicht van mening is dat deze inhoud in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of om enige andere reden. Boston Harbor Cruises garandeert niet dat u via Boston Harbor Cruises verhaal kunt halen om door u ingediende inhoud te bewerken of te verwijderen. Boston Harbor Cruises moet mogelijk ook openbaarmakingen doen met betrekking tot alle inhoud die is ingediend en gepubliceerd door Boston Harbor Cruises. Boston Harbor Cruises behoudt zich het recht voor om inzendingen om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te plaatsen.

U erkent dat u, niet Boston Harbor Cruises, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Door het indienen van een foto of video, gaat u ermee akkoord dat Boston Harbor Cruises contact met u kan opnemen over uw foto's of video's en voor andere administratieve doeleinden. Boston Harbor Cruises kan uw opmerkingen samen met identificerende informatie delen met haar externe dienstverleners, uitsluitend voor klantenservice en promotionele doeleinden. Door het indienen van een foto of video, kan alle informatie die u indient worden doorgestuurd naar een site van een derde partij die wordt beheerd en gehost door een derde partij die door Boston Harbor Cruises wordt ingehuurd, op voorwaarde dat, in een dergelijk geval, de derde partij geen recht heeft om dergelijke informatie te gebruiken anders dan het gebruik dat nodig is om zijn diensten aan Boston Harbor Cruises uit te voeren.

In geen geval zal Boston Harbor Cruises aansprakelijk zijn voor enige schade of letsel, inclusief enige directe, speciale, incidentele, gevolg-, straf- of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van het foto- en video-inzendproces, of enige gerelateerde website, hetzij in een contractuele actie, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of nalatigheid, of andere acties, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van het foto- en video-inzendproces, of enige gerelateerde website, zelfs als Boston Harbor Cruises is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot schade of letsel veroorzaakt door een fout, weglating, onderbreking, defect, gebrekkige prestatie, vertraging in werking of transmissie, lijnstoring of computervirus, worm, Trojaans paard of andere schadelijke component. U gaat ermee akkoord Boston Harbor Cruises te vrijwaren van alle claims, eisen en schade, werkelijke en gevolgschade, van elke soort en aard, bekend en onbekend met inbegrip van redelijke advocatenkosten die voortvloeien uit een schending van uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Op deze Gebruiksvoorwaarden en de handhaving daarvan is de wetgeving van de Commonwealth of Massachusetts van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake strijdige wetten. U stemt ermee in dat elke rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend kan worden ingesteld bij een rechtbank in Boston, Suffolk County, Massachusetts, en u aanvaardt hierbij en onderwerpt zich aan de exclusieve persoonlijke en inhoudelijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken met betrekking tot dergelijke acties.

 

D. Vorderingen wegens inbreuk op auteursrechten

Boston Harbor Cruises heeft een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat in passende omstandigheden zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald, voorziet in de beëindiging van gebruikers die inbreuk maken op het auteursrecht.

Overeenkomstig Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), moeten kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht naar onze Designated Agent worden gestuurd.

Naam en adres van de agent die is aangewezen om de kennisgeving van de beweerde inbreuk te ontvangen:

IN TE VOEGEN NAAM

Boston Haven Cruises

One Long Wharf

Boston, MA 02110

Fax: 617-723-2011

E-mail: [email protected]

 

Om effectief te zijn moet de kennisgeving een schriftelijke mededeling zijn die het volgende bevat:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 1. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 1. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 1. Informatie die ons redelijkerwijs in staat stelt contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;
 1. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 1. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

We kunnen u ervan op de hoogte stellen dat we bepaald materiaal hebben verwijderd of ontoegankelijk hebben gemaakt door middel van een algemene kennisgeving op de website van Boston Harbor Cruises, elektronische post naar het e-mailadres van een gebruiker in onze administratie, of een schriftelijke mededeling per eersteklas post naar uw fysieke adres in onze administratie.

 

Tegenbericht: Als u van mening bent dat het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd geen inbreuk maakt, kunt u een tegenkennisgeving indienen. U kunt dit doen door ons een schriftelijke mededeling te sturen die in hoofdzaak het volgende bevat:

 1. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd, en de plaats waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
 1. Uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 1. Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van een federale districtsrechtbank voor het rechtsgebied waarin uw fysieke adres zich bevindt, of indien uw fysieke adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor de U.S. District Court in Massachusetts, en dat u de betekening accepteert van de persoon die kennisgeving heeft gedaan van vermeend inbreukmakend materiaal of een agent van deze persoon.
 1. De verklaring: "Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw geloof dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het te verwijderen of uit te schakelen materiaal."
 1. Een fysieke handtekening of een elektronische handtekening.

 

Het tegenbericht kan per gewone post worden toegezonden aan:

Boston Haven Cruises

One Long Wharf

Boston, MA 02110

Fax: 617-723-2011

 

U kunt het ons ook per e-mail sturen naar [email protected].

De informatie in uw tegenkennisgeving wordt doorgestuurd naar de persoon die de oorspronkelijke claim van inbreuk op het auteursrecht heeft ingediend. Nadat wij uw tegenkennisgeving hebben doorgestuurd, moet de eiser ons binnen 10 werkdagen laten weten dat de eiser een rechtszaak heeft aangespannen om een gerechtelijk bevel te verkrijgen om u te weerhouden van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal op onze website. Als wij een dergelijke kennisgeving ontvangen, kunnen wij het materiaal niet herstellen. Als wij een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, zullen wij het materiaal doorgaans herstellen.

Merk op dat volgens Sectie 512(f) van de Copyright Act een persoon die opzettelijk een verkeerde voorstelling geeft van het feit dat materiaal of activiteiten per vergissing of door verkeerde identificatie zijn verwijderd of uitgeschakeld, aansprakelijk kan worden gesteld.

Wettelijke informatie: Door de Boston Harbor Cruise site te gebruiken, gaat u akkoord met alle gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de site.