COVID-19 Privacybeleid

In verband met de recente uitbraak van het Coronavirus verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens, die verder gaan dan wat normaal gesproken van u wordt verzameld, om de veiligheid en het welzijn van ons personeel en het publiek te waarborgen.
Dergelijke informatie zal beperkt blijven tot wat evenredig en noodzakelijk is, rekening houdend met de meest recente richtsnoeren van de regering en de gezondheidswerkers, om het virus te beheersen en in te dammen.
Persoonsgegevens worden tijdelijk verzameld om NHS Test and Trace zo nodig bij te staan bij verzoeken om die gegevens. Dit kan helpen om clusters of uitbraken in te dammen.

Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De algemene verordening gegevensbescherming vereist dat aan specifieke voorwaarden wordt voldaan om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. Deze relevante voorwaarden staan hieronder:

  • Artikel 6, lid 1, onder d) - is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Overweging 46 voegt daaraan toe dat "sommige verwerkingen zowel belangrijke redenen van algemeen belang als de vitale belangen van de betrokkene kunnen dienen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, waaronder het toezicht op epidemieën en de verspreiding daarvan".
  • Artikel 6, lid 1, onder e) - is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 

Ben ik op grond van een wettelijke verplichting verplicht mijn persoonsgegevens te verstrekken?

Hoewel het verstrekken van gegevens niet verplicht kan worden gesteld, is het in ieders belang deze informatie aan ons te verstrekken, zodat wij relevante maatregelen kunnen nemen om u en anderen veilig te houden.
De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Alle informatie wordt veilig bewaard en verwerkt op een 'need to know' basis door slechts een beperkt aantal mensen. Indien er een noodzaak is om buiten dit kader informatie bekend te maken, zal de minimale hoeveelheid persoonsgegevens worden gebruikt.
Wanneer informatie in verband met Covid-19 moet worden gebruikt voor algemene verslaglegging of statistieken, zullen maatregelen worden genomen om de gegevens en de gebruikte algemene aantallen waar mogelijk te anonimiseren.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Ter ondersteuning van NHS Test and Trace bewaren wij de gegevens gedurende 21 dagen. Dit komt overeen met de incubatietijd voor COVID-19 (die tot 14 dagen kan duren) en een extra 7 dagen om tijd te hebben voor het testen en traceren. Na 21 dagen wordt deze informatie veilig verwijderd of gewist.

Vanaf 4 juli zijn wij weer begonnen met onze diensten. Als u meer informatie wilt over onze nieuwe sociale afstand en verbeterde hygiënische maatregelen, kunt u hier een kijkje nemen op onze return to service pagina.