Cổng thông tin này cho phép bạn:

  • Xem chi tiết đặt phòng của bạn.
  • Thêm vé vào đặt phòng của bạn.
  • Sắp xếp lại ngày tham quan của bạn (vé đang chờ xử lý có sẵn cho ngày và giờ ưa thích của bạn).
  • Gửi lại chi tiết đặt phòng / vé di động của bạn vào địa chỉ email của bạn.
  • Nhắn tin vé của bạn đến thiết bị di động của bạn (áp dụng tỷ lệ dữ liệu tiêu chuẩn).
  • In hoặc Gửi email biên lai của bạn.
  • Mời bạn bè

 

Xin lưu ý số xác nhận và địa chỉ email của bạn phải khớp với những gì đã được nhập tại thời điểm đặt phòng để truy cập chi tiết đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khi truy cập đơn đặt hàng của bạn hoặc có câu hỏi chung, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại info@statuecitycruises.com và cung cấp số xác nhận của bạn cùng với các câu hỏi của bạn.