Kevin Vallier đã ngồi lại với Mory DiMaurizio, Phó chủ tịch & Tổng giám đốc của Hornblower Niagara Cruises để thảo luận về mùa hoạt động, các sản phẩm du lịch bằng thuyền mới, thuê cho mùa giải và chờ đợi trên băng sông Niagara tan chảy. Đọc thêm về cuộc phỏng vấn với Mory. Đọc thêm.