Buffalo News đã ở Thác Niagara, Canada để giúp kỷ niệm điểm thu hút mới nhất của Hornblower Niagara Cruises - Đường sắt leo núi Hornblower. ĐọC Thêm