Harbor Cruises ở San Diego được cung cấp suốt cả ngày. Cả hai du thuyền 60 phút và 90 phút đều có sẵn.