Đừng bán thông tin cá nhân của tôi

The California Consumer Privacy Act (CCPA) gives California residents the option to tell businesses not to sell their personal information. The CCPA has a broad definition of “sale”, which is not strictly limited to a monetary exchange and may also include the sharing of personal information related to advertising cookies.

Chúng tôi sử dụng số nhận dạng thiết bị như cookie để cải thiện trang web của chúng tôi. Các định danh thiết bị này không tiết lộ thông tin nhận dạng trực tiếp về bạn, nhưng chúng tôi có thể trao đổi thông tin này với các công ty khác để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng cookie tại đây.

If you do not want us to “sell” or exchange this personal information in any way, and you are a California resident, you can opt out by checking the “Do Not Sell” setting below.

Bạn có phải là cư dân California?

Không

Do Not Sell My Personal Information on this website or app*
*You are opting out only for this browser, on this device. If you clear your cookies or change your browser settings to allow all cookies you will need to opt out again.
Under the CCPA, “Do Not Sell” only applies to California residents.