Alcatraz Cruises nhận được giải thưởng nhượng quyền dịch vụ công viên quốc gia khả năng tiếp cận

Alcatraz Cruises gần đây đã nhận được Giải thưởng Trợ năng Tiếp cận Công viên Quốc gia (NPS), theo Quyền Giám đốc Michael T. Reynolds. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực gương mẫu để cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận của các nhà nhượng quyền điều hành.