Hướng dẫn đơn giản để lập ngân sách cho một sự kiện của công ty

Chúng tôi đã hỏi các nhà hoạch định sự kiện của công ty chúng tôi trên khắp Hoa Kỳ sự cố ngân sách sự kiện tiêu chuẩn trông như thế nào? Dưới đây là những gì họ đã nói: Địa điểm phân tích ngân sách trung bình - 45-50% thực phẩm ...