Chính sách bảo mật về COVID-19

Áp dụng kể từ ngày 11.05.2018

City Cruises cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn trực tuyến. Chúng tôi đã đăng chính sách bảo mật này để giúp bạn hiểu những thông tin chúng tôi đang thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng nó. Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư cá nhân của bạn là một quyền cơ bản và chúng tôi cam kết thực hiện các chính sách bảo mật rõ ràng, cởi mở và dễ tiếp cận.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn cảm thấy chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích rõ ràng cách chúng tôi thu thập và sử dụng bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có thể thu thập từ bạn. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để soạn thảo một chính sách công bằng, tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
Nếu bạn cho rằng chính sách đã không được tuân thủ đối với thông tin cá nhân về bản thân hoặc người khác, hoặc để nhận xét hoặc phản hồi chung, vui lòng nêu vấn đề với Nhân viên bảo vệ dữ liệu, người có thể liên hệ tại [email protected]

TÌNH TRẠNG CỦA CHÍNH SÁCH
Chính sách này đưa ra các quy tắc của chúng tôi về bảo vệ dữ liệu và các điều kiện pháp lý phải được đáp ứng liên quan đến bất kỳ hành động nào được thực hiện liên quan đến thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, xử lý, xử lý, lưu trữ, vận chuyển và phá hủy thông tin cá nhân.

Khi tham khảo citycruises.com, điều này cũng bao gồm citycruisespoole.com, citycruisesyork.com và thamesjet.com.

Thông tin phải tuân theo một số biện pháp bảo vệ và hạn chế pháp lý được quy định trong
Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU ("GDPR") sẽ được thực hiện thành luật của Vương quốc Anh theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu 2018. Vai trò và trách nhiệm.

City Cruises là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân mà nó nắm giữ, có nghĩa là nó có trách nhiệm chính để đảm bảo rằng GDPR được tuân thủ và xác định các mục đích để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và cũng để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu.

City Cruises xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

1.1 Giới thiệu

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và tương tác với chúng tôi như được mô tả dưới đây. Nó giải thích các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi, mục đích của chúng, loại dữ liệu cá nhân mà các hoạt động này liên quan và cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý này.

1.2 Đặt vé hoặc các dịch vụ khác

Khi bạn đặt bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào với City Cruises, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ email và chi tiết thanh toán. Tùy thuộc vào chi tiết đặt phòng cụ thể của bạn, có thể yêu cầu thêm thông tin, chẳng hạn như ngày sinh, v.v. Ngoài ra, khi bạn yêu cầu hỗ trợ đặc biệt, chẳng hạn như chế độ ăn uống đặc biệt hoặc dịch vụ ghế bánh xe, bạn có thể cần cung cấp dữ liệu nhạy cảm liên quan như tình trạng sức khỏe của bạn.

Khi bạn thay đổi đặt phòng hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ khác từ chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân nêu trên mà chúng tôi đã thu thập từ bạn. Tên của bạn cũng như thông tin liên lạc của bạn sẽ được chúng tôi sử dụng để thông báo cho bạn về đặt phòng của bạn. Điều này bao gồm gửi cho bạn lời nhắc qua SMS, email hoặc điện thoại liên quan đến đặt phòng của bạn và thông báo về bất kỳ sự gián đoạn nào nếu đặt phòng của bạn bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Mục đích của các hoạt động xử lý này là cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ bạn đã đặt từ chúng tôi.

Bạn cũng phải cung cấp chi tiết thanh toán của mình (ví dụ: số thẻ và ngày hết hạn) ngoài các dữ liệu cá nhân khác để hoàn tất thanh toán. Những dữ liệu này, đặc biệt là tên, địa chỉ, địa chỉ email của bạn và sẽ được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, với mục đích nhận thanh toán của bạn và hoàn thành đặt phòng của bạn. Nếu bạn yêu cầu hoàn trả khoản thanh toán của mình, những dữ liệu này cũng sẽ được xử lý.

Để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho ví dụ: nhà phát hành thẻ, dịch vụ an ninh hàng hải hoặc cảnh sát. Với mục đích này, dữ liệu chúng tôi xử lý có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và chi tiết thanh toán của bạn.

Thông tin bạn đã cung cấp cho mục đích đặt phòng và quản lý đặt phòng sẽ được lưu trữ lên đến 10 năm cho đến khi chúng tôi không cần thiết để bảo vệ và bảo vệ City Cruises.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả trong phần này là sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản và Điều kiện mà theo đó bạn đặt từ chúng tôi và lợi ích hợp pháp của chúng tôi để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi, hoặc nếu không thì cần phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

1.3 Hỗ trợ khách hàng

City Cruises có nhiều hình thức hỗ trợ khách hàng khác nhau để giúp bạn. Để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để xác định bạn và giúp bạn tốt nhất có thể. Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ có thể bắt đầu LiveChat hoặc gửi mẫu câu hỏi hoặc bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, qua email hoặc thư hoặc qua phương tiện truyền thông xã hội; và khi bạn liên lạc với chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào trong số này, chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi, câu hỏi hoặc phản hồi liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Tùy thuộc vào yêu cầu, câu hỏi hoặc phản hồi của bạn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu cá nhân.

Sau khi bạn đã liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung liên lạc của chúng tôi với bạn, ví dụ: ghi lại thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn khi chúng tôi giải quyết khiếu nại của bạn. Điều này là để kiểm soát chất lượng dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn. Với mục đích này, dữ liệu cá nhân của bạn như tên và chi tiết liên hệ của bạn có thể được xử lý.

Để duy trì mức độ dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra dữ liệu liên quan đến các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi khi xảy ra lỗi hoặc khi có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với hệ thống của chúng tôi và điều này liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép chúng tôi gỡ lỗi (để loại bỏ các lỗi kỹ thuật) hệ thống của chúng tôi, để hiển thị chính xác bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi bạn hoặc chúng tôi có liên quan đến bạn và để đảm bảo hoạt động đúng đắn của các trang web và ứng dụng di động này.

Chúng tôi cũng tạo báo cáo và thống kê bằng cách phân tích dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên và chi tiết liên hệ của bạn. Mục đích là để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn vào lần tới khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi phát hiện các hoạt động bất thường trên tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết. Chúng có thể bao gồm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

1.4 Marketing

Nhằm giúp bạn tận dụng tối đa các ưu đãi do chúng tôi cung cấp, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hoặc bằng những cách khác giúp bạn nhận thức được các hoạt động và ưu đãi khác nhau qua email, có thể bao gồm bản tin, ảnh điện tử, ưu đãi độc đáo dựa trên sở thích của bạn hoặc thông tin về các ưu đãi đặc biệt hoặc theo mùa khác. Với mục đích này, chúng tôi sẽ xử lý địa chỉ email, lịch sử đặt phòng và lịch sử tham gia chiến dịch của bạn.

Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các ưu đãi liên quan đến đặt phòng sắp tới của bạn qua email; vì mục đích này, chúng tôi sẽ xử lý địa chỉ email và lịch sử đặt phòng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở bạn qua email về việc đặt phòng chưa hoàn thành của bạn và cung cấp cho bạn quyền truy cập dễ dàng vào quy trình đặt phòng chưa hoàn thành của bạn; với mục đích này, địa chỉ email của bạn và dữ liệu hành vi web của bạn liên quan đến đặt phòng chưa hoàn thành của bạn sẽ được xử lý.

City Cruises cố gắng để có liên quan nhất có thể cho mỗi khách hàng trên các kênh kỹ thuật số khác nhau. Nếu bạn đã truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể trình bày các ưu đãi có liên quan cho bạn trên các phương tiện kỹ thuật số khác dựa trên nhấp chuột web của bạn. IP ẩn danh trong cookie sẽ được xử lý cho mục đích này. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng hành vi trực tuyến của bạn để trình bày các ưu đãi có liên quan thông qua cổng thông tin internet, chiến dịch e-mail và trong các phương tiện kỹ thuật số khác.

Với mục đích cải thiện thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn, chúng tôi cũng thực hiện nghiên cứu thị trường, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để kết nối các bộ dữ liệu khác nhau. Dữ liệu cá nhân trong các tập dữ liệu phân tích sẽ luôn bị xóa sau khi phân tích.

Bạn có thể tự do yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình được sử dụng để tiếp thị bằng cách liên hệ theo các chi tiết được cung cấp bên dưới.  Đối với cookie người dùng ẩn danh, chúng không thể nhận dạng được đối với một người cụ thể nhưng dù sao cũng sẽ bị xóa theo thông lệ ngành.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là sự đồng ý của bạn và lợi ích hợp pháp của chúng tôi để hoạt động và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc rút bất kỳ sự đồng ý nào không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý đã diễn ra dựa trên sự đồng ý được đưa ra trước khi rút tiền.

2. Địa chỉ IP

City Cruises cũng có thể theo dõi tên miền hoặc địa chỉ IP của bạn để hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi như được mô tả ở trên. Đối với một số máy tính, địa chỉ IP là một định danh duy nhất trên toàn cầu của máy tính của bạn. Nhiều người dùng của cùng một máy tính sẽ chia sẻ cùng một địa chỉ IP. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, ISP của bạn (hoặc máy chủ mạng, nếu người dùng doanh nghiệp) sẽ phân bổ cho bạn một địa chỉ IP chỉ trong suốt thời gian phiên trực tuyến của bạn (khoảng 80% tất cả những người lướt web đang sử dụng địa chỉ IP "tạm thời"). Điều này có nghĩa là, ngay cả khi địa chỉ IP của bạn được ghi nhận, bạn sẽ không có cùng địa chỉ IP vào lần tới khi bạn sử dụng internet.

3. Bánh quy

City Cruises sử dụng cookie và cookie của riêng mình được cung cấp bởi các công ty quảng cáo và phân tích lớn nhỏ để hỗ trợ các giao dịch, quảng cáo cho người tiêu dùng và hiểu hành vi của người dùng trên các trang web của công ty để giúp họ dễ sử dụng hơn.
Nếu bạn không muốn đặt cookie trên máy tính của mình, bạn có thể vô hiệu hóa cookie thông qua trình duyệt Internet của mình. Vô hiệu hóa cookie sẽ không ngăn bạn truy cập bất kỳ phần nào của trang web hoặc dịch vụ Của City Cruises.

4. Chọn tham gia và từ chối tham gia

Trang City Cruises luôn yêu cầu người dùng chủ động lựa chọn rằng họ nhận được thông tin quảng cáo từ City Cruises. Chúng tôi sẽ không bao giờ giả định chấp nhận.  Ngoài ra, mỗi e-mail được gửi bởi City Cruises sẽ chứa hướng dẫn về việc xóa địa chỉ e-mail đó khỏi danh sách để gửi thêm.

5. Đồng ý

Bằng cách sử dụng citycruises.com và nhập thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách của mình trong tương lai, sự thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến cách dữ liệu bạn nhập bây giờ được sử dụng.

6. Quyền xóa

City Cruises phải xóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu, nhưng chỉ trong những trường hợp hạn chế, cụ thể là ở đâu:
– dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho mục đích đã được xử lý;
– City Cruises ban đầu dựa trên sự đồng ý, sự đồng ý đó bị rút lại và không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý;
– chủ thể dữ liệu đã phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ cho mục đích tiếp thị trực tiếp và City Cruises chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho trực tiếp
mục đích tiếp thị;
– Dữ liệu cá nhân bị xử lý bất hợp pháp; hoặc
– dữ liệu cá nhân phải được xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà City Cruises phải tuân thủ.

7. Bộ xử lý

Theo GDPR City Cruises với tư cách là người kiểm soát dữ liệu, khi hướng dẫn bộ xử lý dữ liệu xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho nó, phải đảm bảo rằng có một hợp đồng bằng văn bản giữa City Cruises và bộ xử lý xử lý một danh sách các vấn đề theo quy định.

8. Thông báo vi phạm

City Cruises được yêu cầu báo cáo một số vi phạm bảo mật nhất định (như được định nghĩa ở trên) cho ICO và chủ thể dữ liệu.
Do đó, tất cả các vi phạm an ninh phải được thông báo cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của City Cruises - [email protected]

9. Chuyển ra nước ngoài

Trong trường hợp dữ liệu cá nhân phải được chuyển ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, City Cruises được yêu cầu đảm bảo một số biện pháp bảo vệ nhất định được đưa ra đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự như đối tượng dữ liệu như họ sẽ có trong Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Chúng tôi coi các thực tiễn bảo mật tốt là rất quan trọng. Nếu bạn tin rằng tài liệu này hoặc thực tiễn của chúng tôi có thể được cải thiện, vui lòng gửi email [email protected]

Du thuyền thành phố PLC
Bến tàu Cherry Garden
Phố Cherry Garden
Luân Đôn SE16 4TU
[email protected]