COVID-19 Privacybeleid

Geldig vanaf 11.05.2018

City Cruises doet er alles aan om uw privacy online te beschermen. Wij hebben dit privacybeleid opgesteld om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze zullen gebruiken. Wij geloven dat uw persoonlijke privacy een fundamenteel recht is en wij zetten ons in voor een duidelijk, open en toegankelijk privacybeleid.

Wij hopen dat u vindt dat ons privacybeleid duidelijk uitlegt hoe wij de gegevens die wij van u verzamelen, verzamelen en gebruiken. Wij hebben ons best gedaan om een beleid op te stellen dat eerlijk en respectvol is en uw privacy beschermt.
Als u van mening bent dat het beleid niet is gevolgd met betrekking tot persoonlijke informatie over uzelf of anderen, of voor algemene opmerkingen of feedback kunt u de zaak voorleggen aan de functionaris voor gegevensbescherming die kan worden gecontacteerd op [email protected].

STATUS VAN HET BELEID
Dit beleid bevat onze regels inzake gegevensbescherming en de wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan met betrekking tot elke handeling die in verband met persoonsgegevens wordt verricht, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verkrijgen, behandelen, verwerken, opslaan, vervoeren en vernietigen van persoonsgegevens.

Wanneer wordt verwezen naar citycruises.com, omvat dit ook citycruisespoole.com, citycruisesyork.com en thamesjet.com.

De informatie is onderworpen aan bepaalde wettelijke waarborgen en beperkingen die zijn vastgelegd in de
EU General Data Protection Regulation ("GDPR") die in de Britse wetgeving zal worden geïmplementeerd onder wat waarschijnlijk de Data Protection Act 2018 zal zijn. Rollen en verantwoordelijkheden.

City Cruises is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die het bezit, wat betekent dat het de primaire verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat de GDPR wordt nageleefd en voor het bepalen van de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ook voor de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

City Cruises verwerking van uw persoonlijke gegevens

1.1 Inleiding

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bekendmaken wanneer u onze dienst gebruikt en anderszins met ons communiceert zoals hieronder beschreven. Het verklaart onze gegevensverwerkingsactiviteiten, hun doel, welke categorie van persoonsgegevens deze activiteiten inhouden en de rechtsgrondslag voor deze verwerkingsactiviteiten.

1.2 Reserveren van uw ticket of andere diensten

Wanneer u een product of dienst boekt bij City Cruises wordt u gevraagd informatie te verstrekken zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Afhankelijk van uw specifieke boekingsgegevens kan aanvullende informatie worden gevraagd, zoals uw geboortedatum enz. Bovendien, wanneer u speciale assistentie aanvraagt, zoals een speciaal dieet of rolstoeldiensten, moet u mogelijk gerelateerde gevoelige gegevens verstrekken, zoals uw gezondheidstoestand.

Wanneer u uw boeking wijzigt of anderszins andere ondersteuning van ons vraagt, verwerken wij de bovengenoemde persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld. Uw naam en uw contactgegevens worden door ons gebruikt om u op de hoogte te houden van uw boekingen. Dit omvat het sturen van herinneringen per SMS, e-mail of telefoon met betrekking tot uw boeking en kennisgeving van eventuele verstoringen als uw boeking is vertraagd of geannuleerd. Het doel van deze verwerkingsactiviteiten is om u de producten en diensten te leveren die u bij ons hebt geboekt.

U moet ook uw betalingsgegevens (bijv. kaartnummer en vervaldatum) en andere persoonlijke gegevens verstrekken om uw betaling te voltooien. Deze gegevens, met name uw naam, adres en e-mailadres, worden doorgegeven aan onze betalingsdienstaanbieders om uw betaling te ontvangen en uw reservering af te ronden. Als u verzoekt om terugbetaling van uw betaling, worden deze gegevens ook verwerkt.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan bijvoorbeeld uw kaartuitgever, maritieme veiligheidsdiensten of de politie. Daartoe kunnen wij uw naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens verwerken.

De informatie die u heeft verstrekt voor de doeleinden van boeking en boekingsbeheer wordt maximaal 10 jaar bewaard totdat het voor ons niet meer nodig is om City Cruises te beschermen en te verdedigen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in dit deel is uw aanvaarding van de Algemene Voorwaarden waaronder u bij ons boekt en onze legitieme belangen om ons bedrijf uit te oefenen, of anders dat het noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

1.3 Klantenondersteuning

City Cruises heeft verschillende vormen van klantenondersteuning om u te helpen. Om u te kunnen helpen, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om u te identificeren en u zo goed mogelijk te helpen. Op onze website kunt u een LiveChat starten of een vragenformulier indienen, maar u kunt ook telefonisch, via e-mail of brieven, of via sociale media contact met ons opnemen; en wanneer u via een van deze middelen met ons communiceert, zullen wij u helpen met vragen, verzoeken of feedback over onze diensten. Afhankelijk van uw aanvraag, vraag of feedback kan u worden gevraagd om aanvullende persoonsgegevens te verstrekken.

Nadat u contact hebt opgenomen met de klantenservice, onderzoeken wij de inhoud van onze communicatie met u, bijvoorbeeld de opname van onze communicatie met u bij de behandeling van uw klacht. Dit om de kwaliteit van de dienstverlening aan u te controleren. Voor dit doel kunnen uw persoonsgegevens zoals uw naam en contactgegevens worden verwerkt.

Om ons serviceniveau te handhaven, kunnen wij gegevens testen met betrekking tot onze websites en mobiele toepassingen wanneer zich een fout voordoet of wanneer een wijziging wordt aangebracht in ons systeem, en dit houdt in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Dit stelt ons in staat om onze systemen te debuggen (om technische fouten te elimineren), om wijzigingen die door u of ons zijn aangebracht en die voor u relevant zijn correct weer te geven en om de goede werking van deze websites en mobiele toepassingen te waarborgen.

Wij maken ook rapporten en statistieken door de gegevens te analyseren die u ons hebt verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens. Het doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de volgende keer van onze diensten gebruik maakt.

Als wij onregelmatige activiteiten op uw rekening ontdekken, zullen wij de nodige stappen ondernemen. Deze kunnen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omvatten.

1.4 Marketing

Om u te helpen optimaal gebruik te maken van de door ons aangeboden aanbiedingen, sturen wij u via e-mail diverse activiteiten en aanbiedingen toe of maken wij u daar op andere wijze op attent. Deze kunnen bestaan uit een nieuwsbrief, e-shots, unieke aanbiedingen op basis van uw voorkeuren of informatie over andere speciale of seizoensgebonden aanbiedingen. Voor dit doel verwerken wij uw e-mailadres, boekingsgeschiedenis en geschiedenis van deelname aan campagnes.

Wij kunnen u ook via e-mail aanbiedingen sturen in verband met uw komende boeking; daartoe verwerken wij uw e-mailadres en uw boekingsgeschiedenis. Daarnaast zullen wij u ook via e-mail herinneren aan uw onvoltooide boeking, en u gemakkelijk toegang geven tot uw onvoltooide boekingsproces; hiervoor worden uw e-mailadres en uw webgedragsgegevens met betrekking tot uw onvoltooide boeking verwerkt.

City Cruises streeft ernaar zo relevant mogelijk te zijn voor elke klant via verschillende digitale kanalen. Als u onze website hebt bezocht, kunnen wij u op basis van uw webklikken relevante aanbiedingen presenteren op andere digitale media. Hiervoor worden geanonimiseerde IP in cookies verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij uw online gedrag om u relevante aanbiedingen te presenteren via onze internetportalen, e-mailcampagne en in andere digitale media.

Om onze communicatie met u te verbeteren, voeren wij ook marktonderzoeken uit, die kunnen worden uitgevoerd door uw persoonsgegevens te gebruiken om verschillende gegevenssets met elkaar te verbinden. Persoonsgegevens in analytische datasets worden altijd na de analyse gewist.

U kunt de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die voor marketingdoeleinden worden gebruikt, aanvragen door contact op te nemen via onderstaande gegevens. Anonieme gebruikerscookies zijn niet herleidbaar tot een specifieke persoon, maar zullen niettemin worden verwijderd volgens de gangbare praktijk in de sector.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming en onze legitieme belangen om ons bedrijf te exploiteren en te verbeteren. Houd er rekening mee dat intrekking van een toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van een toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

2. IP-adressen

City Cruises kan ook uw domeinnaam of IP-adres volgen ter ondersteuning van onze marketinginspanningen zoals hierboven beschreven. Voor sommige computers is het IP-adres een wereldwijd unieke identificatie van uw computer. Meerdere gebruikers van dezelfde computer delen hetzelfde IP-adres. In de meeste gevallen zal uw ISP (of netwerkserver, als u een zakelijke gebruiker bent) u echter alleen een IP-adres toewijzen voor de duur van uw online sessie (ongeveer 80% van alle surfers gebruikt een "tijdelijk" IP-adres). Dit betekent dat, zelfs wanneer uw IP-adres is genoteerd, het onwaarschijnlijk is dat u de volgende keer dat u het internet gebruikt hetzelfde IP-adres zult hebben.

3. Cookies

City Cruises gebruikt haar eigen cookies en cookies van grote en kleine reclame- en analysebedrijven om te helpen bij transacties, om reclame te maken voor consumenten en om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers op de websites van het bedrijf om deze gemakkelijker te gebruiken.
Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden geplaatst, kunt u deze via uw internetbrowser uitschakelen. Het uitschakelen van cookies zal niet verhinderen dat u toegang krijgt tot delen van de City Cruises site of dienst.

4. Opt-In en Opt-Out

De City Cruises site vereist altijd dat gebruikers actief selecteren dat zij promotionele communicatie van City Cruises ontvangen. Wij gaan er nooit van uit dat men dit accepteert. Bovendien bevat elke door City Cruises verzonden e-mail instructies om dat e-mailadres te verwijderen van lijsten voor verdere mailings.

5. Toestemming

Door citycruises.com te gebruiken en persoonlijke informatie in te voeren stemt u in met de verzameling en het gebruik van deze informatie. Als we ons privacybeleid wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina bekendmaken. Als we ons beleid in de toekomst wijzigen, zal de wijziging geen invloed hebben op hoe de gegevens die u nu invoert worden gebruikt.

6. Recht om te wissen

City Cruises moet persoonsgegevens wissen op verzoek van de betrokkene, maar alleen in beperkte omstandigheden, namelijk wanneer:
- de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt;
- City Cruises zich oorspronkelijk baseerde op toestemming, die toestemming is ingetrokken en geen andere rechtsgrondslag heeft voor de verwerking;
- de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, en City Cruises die persoonsgegevens alleen gebruikt voor direct
marketingdoeleinden;
- de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt; of
- de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan City Cruises is onderworpen.

7. Processoren

Krachtens de GDPR moet City Cruises als verantwoordelijke voor de verwerking, wanneer zij een gegevensverwerker opdracht geeft om namens haar persoonsgegevens te verwerken, ervoor zorgen dat er een schriftelijke overeenkomst is tussen City Cruises en de verwerker waarin een voorgeschreven lijst van aangelegenheden wordt geregeld.

8. Kennisgeving van inbreuken

City Cruises is verplicht bepaalde inbreuken op de beveiliging (zoals hierboven gedefinieerd) te melden aan de ICO en de betrokkene.
Alle inbreuken op de beveiliging moeten daarom worden gemeld aan de functionaris voor gegevensbescherming van City Cruises - [email protected].

9. Overdrachten naar het buitenland

Wanneer persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte moeten worden doorgegeven, moet City Cruises ervoor zorgen dat er bepaalde waarborgen zijn die de betrokkene eenzelfde beschermingsniveau garanderen als binnen de Europese Economische Ruimte.

Wij vinden goede privacypraktijken zeer belangrijk. Als u denkt dat dit document of onze praktijken kunnen worden verbeterd, stuur dan een e-mail naar [email protected].

City Cruises PLC
Cherry Garden Pier
Cherry Garden Street
Londen SE16 4TU
[email protected]